Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 van het Stimuleringsfonds voor de Pers staat online. In het verslag wordt stilgestaan bij de activiteiten en gesubsidieerde projecten. Lees hieronder het voorwoord van voorzitter Vincent Kouwenhoven, en bekijk de video die De Uitlegfabriek maakte over het jaarverslag.

De ontwikkelingen in de wereld van nieuws, media en informatie gaan zó snel, dat menig uitgever zich al enige tijd heeft verzoend met de gedachte dat de toekomst niet meer is wat-ie geweest is. Een alternatief dient zich niet onmiddellijk aan: de technologische revoluties en de snelle veranderingen in mediaconsumptie, maken dat de zoektocht naar nieuwe manieren van publiceren en onderliggende verdienmodellen zich goeddeels op de tast voltrekt.

Koerswijziging kreeg gestalte

Terugkijkend op de achterliggende jaren, valt op hoe ook binnen het fonds telkens is gezocht naar nieuwe vormen, concepten, methodes en mogelijkheden, vooral in het kader van innovatie binnen de media. De onderliggende koers is daarbij helder; het Fonds is veranderd van een orgaan dat vooral subsidieregelingen uitvoert, naar een orgaan dat langs meerdere wegen tracht innovatie te stimuleren. Zo was 2013 het jaar waarin de eerder geformuleerde koerswijziging ‘van geld naar kennis’ duidelijk gestalte heeft gekregen.

Zo werd in 2013 een eerste ‘lichting’ winnaars afgeleverd van The Challenge, een programma bedoeld om jonge journalisten te helpen bij het ontwikkelen van innovatieve journalistieke concepten. Een duidelijk voorbeeld van de nieuwe koers van het fonds; met programma’s als The Challenge zijn geen grote bedragen gemoeid, maar niettemin zijn we in staat om jonge mediabedrijven in het zadel te helpen en bij te staan met kennis en advies.

Stampvol Perscentrum Nieuwspoort

2013 was ook het jaar waarin de resultaten van een onderzoek naar nieuws in de regio werden gepresenteerd. In een stampvol Perscentrum Nieuwspoort konden we laten zien dat de nieuwsvoorziening op lokaal gebied al snel afneemt naarmate het inwonertal van een gemeente daalt. We vroegen bij congressen aandacht voor betaalmodellen die uitgevers kunnen gebruiken (en inmiddels in toenemende mate toepassen) om hun ‘content’ online te verkopen. Ook besteedden we aandacht voor de afstand die dreigt te ontstaan tussen het curriculum op journalistieke opleidingen en de vaardigheden die in deze tijd worden vereist van afgestudeerden.

Er ging meer van start in 2013. Projecten op het gebied van regionale samenwerking bij voorbeeld. De insteek van het fonds was daarbij een oproep tot samenwerken tussen publiek en privaat, professionals en amateurs, media- en niet-media, traditionele partijen en nieuwkomers. In die geest is een aantal projecten van start gegaan en geldt inmiddels de wijze waarop Omroep Brabant en dagblad BN/DeStem elkaar hebben omarmd als een voorbeeld voor de rest van Nederland.

Twee rondes persinnovatie

En dan waren er de twee rondes persinnovatie, die binnen het fonds al bijna routine zijn geworden, maar jaarlijks vele tientallen partijen ertoe aanzetten om ideeën en aanvragen te ontwikkelen rond innovatieve projecten. En er waren natuurlijk de normale steunaanvragen op gebied van exploitatie, onderzoek of sponsoring. Wanneer dan in aanmerking wordt genomen dat er in 2013 plannen zijn ontstaan voor het oprichten van (regionale) media centers, het uitzetten van een scenario-analyse voor de media en het vorm geven aan een Huis voor de Journalistiek, kan worden vastgesteld dat het ambitieniveau (binnen deze begroting en bezetting) de grens van het haalbare snel nadert.

Het bestuur stelt telkens vast dat er met het (relatief) kleine budget van ons fonds en met relatief weinig mensen, verheugend veel activiteiten worden ontwikkeld. En niet alleen dat: die activiteiten hebben ook daadwerkelijk impact. Ook al daarom werd met dankbaarheid kennisgenomen van de passage in de Persbrief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, waarin deze er melding van maakte dat de naam van het Stimuleringsfonds voor de Pers zal worden veranderd in Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Een naam die meer recht doet aan onze inspanningen, beter uit te leggen is en bovendien mogelijkheden biedt tot een natuurlijke uitbreiding van het werkveld.

Levensvatbaarheid journalistiek waarborgen

Onze missie immers is geen andere dan de functie van de journalistiek in deze snel veranderde markt met een beetje overheidsgeld te kunnen stimuleren – en dan graag journalistiek in de breedste zin van het woord. Nadrukkelijk niet als een onderdeel van een bredere cultuur- of innovatie-agenda, maar juist vanwege het grote belang van onafhankelijkheid, middels een separaat fonds, zoals het Stimuleringsfonds ook is gepositioneerd. De druk op de journalistiek is nu zó groot, dat het een collectieve, democratische verantwoordelijkheid is om de levensvatbaarheid van de journalistiek te waarborgen

Tot slot: niet vergeten mag worden, dat 2013 het jaar was waarin we afscheid namen van mijn voorganger, dr. W.G. Noomen als voorzitter van het fonds. Tijdens een druk bezochte receptie werd stil gestaan bij zijn verdiensten voor het fonds. Dat zijn er vele. Wat mij betreft kan daar nog aan worden toegevoegd, dat hij de goede zaak vooral toekomstbestendig heeft overgedragen.

Het jaarverslag in beeld en geluid

Lees het jaarverslag 2013

Reageer

Geef een reactie

*