Over lef gesproken: ga experimenteren met regionale mediacentra

Er zijn steeds meer aanwijzingen, dat de regionale nieuwsvoorziening onder druk staat. Het kan niet anders, of het regionale medialandschap gaat als gevolg daarvan de komende jaren ingrijpend van structuur veranderen. Een mogelijk antwoord is samenwerking, het delen van materiaal en faciliteiten en het –deels of geheel- integreren van organisaties met als doel behoud van de journalistieke kwaliteit en versterking van de regionale openbaarheid. Voor zowel media als consumenten is daarom de inrichting van regionale mediacentra een aantrekkelijk perspectief.

Hoewel de veranderrichting vaststaat, is de concrete vormgeving van dit proces allerminst duidelijk. Dat vraagt om verkenning en experiment. Wat is wenselijk, haalbaar, doelmatig, betaalbaar, regelbaar? Waaraan heeft het publiek vooral behoefte? Wat kan en wil de provinciale/lokale overheid? Welke krachten zijn leidend in dit proces? Nu er vanuit de overheid enige ruimte lijkt te komen voor verkenningen op het gebied van publiek-private samenwerking, is dit het moment om aan de hand van een aantal pilots te bezien welke regionale samenwerkingsformules het meest effectief zijn. Voorbereidingen daartoe zijn getroffen door het Platform Regionale Mediacentra, waarin vertegenwoordigers zijn opgenomen uit de wereld van de media (de beroepsgroep), overheid en maatschappij. De sector wordt vertegenwoordigd door beroepsorganisaties als NDP-Nieuwsmedia, NVJ, ROOS, OLON en NNP. De overheid door het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media. Ook het Stimuleringsfonds voor de Pers is deelnemer aan dit platform.

Om experimenten op het gebied van regionale samenwerking op gebied van media te bevorderen, zal het Stimuleringsfonds voor de Pers een regeling ontwerpen, waarmee projecten rond dit thema kunnen worden gesubsidieerd. Het Fonds heeft daartoe voor 2012 in totaal maximaal € 450.000 en in 2013 (voor in 2012 goedgekeurde projecten) aanvullend € 300.000 gereserveerd. De bedoeling is om drie pilots aan te wijzen, zodat er per pilotproject vanuit het Fonds maximaal € 150.000 (in 2012) en maximaal € 100.000 (in 2013) beschikbaar komt. Aanvullende financiering (eigen middelen, provinciale projectsubsidies, sponsoring, inkomsten uit exploitatie etc.) regelen de deelnemende projectpartijen zelf. Het Stimuleringsfonds subsidieert niet meer dan maximaal de helft van de subsidiabele kosten (met voornoemde bovengrenzen).

Leren van proberen

Om een zo compleet mogelijk inzicht te verwerven in de consequenties van de overschakeling naar digitale mediaplatforms, moeten de pilots van elkaar onderscheidend zijn. Het Platform heeft een aantal profielen opgesteld, waarbij binnen een pilot telkens een andere combinatie van spelers / marktpartijen wordt verkend. Onderstaand, ter oriëntatie, een korte typering.

  • Professional publishing

Deze pilot mikt op geïntensiveerde samenwerking tussen de regionale dagbladen en de regionale omroep. Het is het scenario waarin het sterkst wordt vertrouwd op gevestigde, professionele media, die zich in samenwerking gaan heruitvinden voor continuïteit in een digitaal bestel. Uitdagingen zijn het opbouwen van voldoende wederzijds vertrouwen, de openstelling voor andere regionale informatieleveranciers en de harmonisatie van financieringsstromen. Stip aan de horizon (het termijndoel) is de realisatie van een enkele, volledig geïntegreerde, multimediale nieuwsorganisatie.

  • All together now

In dit scenario gaan alle, in de regio aanwezige media-initiatieven samenwerken aan de realisatie van een gezamenlijk platform. Deze pilot speelt in op de realiteit dat in veel regio’s meerdere spelers bijdragen aan de informatievoorziening: gevestigde media zowel als nieuwe aanbieders, regionale en lokale spelers, professioneel en semiprofessioneel. Dat brengt ook de lokale omroepen in beeld, zowel als de ‘hyperlocals’ die alleen/vooral op internet actief zijn. Stip aan de horizon is het realiseren van een aanbiederneutraal regionaal platform, waar de informatieconsument snel zijn weg kan vinden.

  • We, the people

Dit project verkent en organiseert de informatierol van al diegenen (bloggers, organisaties, bedrijven, overheden, kennisinstellingen) die publiceren niet als hoofddoel hebben en de manier waarop professionele media daar een podium voor kunnen bieden. De civil society aan het woord dus, die met de komst van digitale communicatie tal van mogelijkheden heeft en benut om rechtstreeks informatie te verspreiden en verwerven. Binnen dit geheel krijgen intermediairs zoals bibliotheken of kabelaars een rol bij het ordenen en ontsluiten van al die informatie, en verkennen de gevestigde media een nieuwe nadruk op platformorganisatie, contextverschaffing en kritische analyse.

  • No guts, no glory

De digitalisering van onze samenleving is een complex en langjarig proces, een transformatie waarvan de effecten doorgaans alleen in retrospectief volledig zichtbaar worden. Dat impliceert veel ruimte voor plotselinge doorbraken, technologische innovaties die het speelveld radicaal kunnen veranderen. Met dit gegeven in het achterhoofd, willen we in het programma ook ruimte houden voor regionale samenwerkingsmodellen die nog niet kunnen worden gedestilleerd uit de nu zichtbare sectorontwikkelingen. Met lef als leidraad, kunnen toch mooie dingen ontstaan.

Regeling

De drie pilots zullen elk moeten passen in één van voornoemde vier profielen. Bij de selectie zal er rekening mee worden gehouden dat de profielen en/of de regionale oriëntatie duidelijk onderscheidend zijn. De selectie van de pilots vindt plaats door het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers, dat zich daarbij laat bijstaan door deskundigen op dit terrein. Het eerdergenoemde Platform heeft een belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding van deze experimenteer-fase en zal, rond de aanwijzing van de pilots, in algemene zin nog een adviserende rol spelen.

Het Stimuleringsfonds voor de Pers maakt voor deze regeling gebruik van een programmamanager (i.c. drs. Jan Bierhoff), die de samenhang tussen de projecten en de terugkoppeling naar het Fonds zal bewaken, en ook aanspreekpunt is voor de projecten waar het gaat om behoefte aan aanvullende expertise.

Medio juli wordt de regeling voor het aanvragen van een pilot opengesteld (en daarmee ook de aan de regeling verbonden voorwaarden openbaar). Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om in het begin van de inschrijfperiode aan de hand van conceptaanvragen met het Stimuleringsfonds te overleggen om hun aanvraag te kunnen optimaliseren. De inschrijving sluit naar verwachting op 30 september 2012, zodat in december 2012 een definitieve selectie bekend kan worden gemaakt en de pilots per 2013 kunnen starten. Geïnteresseerde partijen kunnen ná 20 juni a.s. (dan wordt de regeling door het bestuur vastgesteld) afspraken maken voor meer gedetailleerde informatie. Op vrijdag 24 augustus zullen op een speciale bijeenkomst de ambitie en concrete vormgeving van het programma worden toegelicht.

Meer informatie

Volg de ontwikkelingen op persinnovatie.nl
Voor informatie over het Programma Regionale Mediacentra: René van Zanten, renevanzanten [at] svdp.nl
Voor informatie over het Platform: Jan Bierhoff, bierhoff.jan [at] gmail.com

Reageer

Geef een reactie

*