Subsidies regionale samenwerking en persinnovatie bekendgemaakt

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft subsidiebedragen vastgesteld voor aanvragen die zijn ingediend in het kader van de tijdelijke subsidieregelingen Persinnovatie en Regionale samenwerking. Voor de vierde ronde van de Persinnovatieregeling komen zeven aanvragen in aanmerking, voor een totaalbedrag van 469.837,- euro. Voor Regionale samenwerking komen vijf aanvragen in aanmerking, voor in totaal 450.000,- euro.

Beide regelingen zijn uitwerkingen van het adviesrapport ‘De volgende editie’ van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers uit 2009. Zo wordt met de regeling voor Regionale samenwerking geëxperimenteerd met het stimuleren van samenwerking tussen verschillende mediapartijen met als doel de journalistieke infrastructuur in een regio te verbeteren. De Persinnovatieregeling stond open voor vernieuwende projecten die gericht zijn op journalistieke producten, diensten of werkwijzen om innovatie in de persbedrijfstak te stimuleren.

Projecten Persinnovatie

Voor de persinnovatieregeling was een bedrag gereserveerd van in totaal 800.000 euro. In totaal zijn 53 aanvragen ingediend. Het bestuur legde deze aanvragen voor aan een vijftal experts op het gebied van innovatie. Daarbij vroeg het Fonds met name om hun oordelen over het innovatieve karakter van de projecten. De meningen van de experts heeft het bestuur vervolgens meegewogen in zijn besluitvorming over de aanvragen. De vijf experts waren Winny de Jong (journalist), Marieke van der Donk (Deloitte), Farid Tabarki (Studio Zeitgeist), Frank Bongers (Dialogic) en prof. Bart Nooteboom (emeritus hoogleraar innovatiebeleid aan de Universiteit van Tilburg).

Vervolgens boog het bestuur zich over het journalistieke gehalte van de aanvragen en de vernieuwende bijdrage voor de persbedrijfstak in Nederland. Het bestuur nodigde uiteindelijk veertien aanvragers uit hun project te presenteren en vragen van experts en bestuursleden te beantwoorden. Na deze selectie komen nu zeven aanvragers in aanmerking voor subsidie, te weten:

1. BV Digital First i.o. – The Daily You (€ 24.800)

Het project The Daily You behelst het inbouwen van betaalde auteurskanalen in De Nieuwe Pers, de digitale voortzetting van gratis krant De Pers. Daarmee ontstaat er tussen (freelance) journalisten en hun lezers een rechtstreeks contact en met name ook een verkoopkanaal voor journalistieke content. Journalisten kunnen daardoor hun werk zelf uitgeven, zonder tussenkomst van een uitgever, en hebben met De Nieuwe Pers een distributiekanaal dat bereik verzorgt en een betaalmechanisme levert. Het is een innovatief project, omdat er op dit moment nog geen betaald kanaal tussen een journalist en zijn of haar lezers is dat een plaats heeft binnen een hoogwaardige journalistieke omgeving, een rechtstreekse band tussen journalist en lezer biedt en gebruiks- en betaalgemak biedt. Zie bestuursbesluit.

2. Wetenschapscluster NTR en VPRO – Public Research App (€ 38.491)

De Public Research App is een toolkit die communicatie- en sensorfunctionaliteiten van smartphones bundelt en het publiek als dataleverancier faciliteert om kwalitatieve en kwantitatieve data aan te leveren. De app is inzetbaar voor journalisten en voor onderzoekers en wetenschappers waarmee zij eventueel samenwerken. De bandbreedte van de inzetbaarheid varieert van complexe research, waarbij resultaten pas na verloop van tijd naar het publiek kunnen worden teruggekoppeld, tot eenvoudige raadpleging zoals dagelijkse polls waarbij feedback direct plaatsvindt. Het project is innovatief doordat ontwikkeling en gebruik van de app helpen expertise en ervaring op te bouwen rond trends als burgerparticipatie en datajournalistiek. Bestaande en nieuwe technieken worden benut om een logische koppeling tussen deze beide trends te maken. Ontwikkeling en gebruik van de app stimuleren verder nadenken over nieuwe journalistieke werkwijzen, vormgeving van content en interactie die journalisten c.q. platforms met het publiek kunnen aangaan. Zie bestuursbesluit.

3. Twentsche Courant BV – Datajournalistiek in de regio (€100.000)

De Twentsche Courant gaat datajournalistiek structureel inbedden in de werkwijze van redactieleden. Daarvoor leidt de krant 8 redacteuren op tot datajournalisten en wordt een programmeur aangenomen die permanent aanwezig zal zijn op de redactie(s) om te helpen met het raadplegen, verwerken en combineren van grote databestanden en datasets. Door de verbinding tussen journalisten en technologie hoopt het dagblad trends in de regionale samenleving en maatschappelijke actualiteiten beter te signaleren en duiden. Hoewel datajournalistiek op landelijk niveau al wordt ingezet, blijven de regionale dagbladen nog achter in deze nieuwe vorm van onderzoeksjournalistiek. Het structureel toepassen van datajournalistiek in de huidige werkwijze van journalisten in de regio is dan ook vooruitstrevend en vernieuwend te noemen. Zie bestuursbesluit.

4. Blendle B.V. – Blendle (€ 75.000)

Blendle gaat losse, betaalde artikelen van uitgeverijen verkopen via een HTML5-app die beschikbaar is voor PC, tablet en smartphone. Gebruikers kunnen met de app losse artikelen kopen van (tot nu toe) De Groene Amsterdammer, TMG, NDC Mediagroep, Erdee Media Groep en Hearts Magazines. Vernieuwend ten opzichte van andere initiatieven is met name de opzet van een sociaal netwerk in de app. Elke gebruiker van Blendle kan andere gebruikers volgen, vergelijkbaar met Twitter. Zo is te zien welke artikelen vrienden en collega’s lezen en welke artikelen bekende Nederlanders zoals Alexander Klöpping en Frits Wester aanraden. Alle artikelen die zij aanbevelen verschijnen in een timeline. Er zijn twee manieren om te betalen, vergelijkbaar met mobiele telefonie: via een prepaidkaart van 10 euro, waarmee credits verkregen worden of via een abonnement van 10 euro of een veelvoud daarvan per maand. Voor dit systeem is gekozen omdat uitgevers volgens de aanvragers niet klaar zijn voor een all-you-can-read-abonnement, zoals Spotify: "Waarom zou iemand nog 30 euro per maand betalen voor de krant als hij voor 10 euro alle kranten kan krijgen?" Daarom kiest Blendle voor betaling per artikel, waarbij elke uitgever zelf de prijs van zijn artikelen mag bepalen. Zie bestuursbesluit.

5. Zapaday – Zapaday Flow (€ 40.800)

Zapaday Flow is een dashboard waarmee journalisten op één plek alle – nieuwe, relevante – toekomstige gebeurtenissen kunnen zien, verzamelen, volgen, bewerken en delen. De app combineert detectie en analyse van toekomstige gebeurtenissen uit online nieuws, Twitter, persberichten en kalenders van Zapaday. Met de tool krijgen journalisten en redacties toegang tot een compleet en actueel overzicht van toekomstige politieke, culturele en economische gebeurtenissen, besluitvorming, rapporten, rechtszaken, uitreikingen, bijeenkomsten etc. Journalisten kunnen met Zapaday Flow beter vooruitwerken, selecteren uit een onafhankelijk en volledig aanbod van toekomstige gebeurtenissen en meer tijd besteden aan onderzoek en duiding. Zapaday Flow wordt ontworpen met en voor journalisten en gebruikt nieuwe taaltechnologie voor het detecteren, metadateren, interpreteren, verrijken en clusteren van toekomstige gebeurtenissen uit alle online bronnen. Zapaday Flow is vernieuwend in de wijze waarop het toekomstig nieuws en toekomstige gebeurtenissen aanbiedt, aansluitend bij de werkwijze en organisatieprocessen van journalisten en redacties. Zie bestuursbesluit.

6. Uitgeverij Fosfor – Longform Journalistiek (€ 90.746)

Met het project ‘Longform Journalistiek’ wil Uitgeverij Fosfor gaan experimenteren met de ontwikkeling van longform-apps voor de Nederlandse markt. Het achterliggende motief hierbij is het behoud van het lange journalistieke verhaal (tussen 2.000 en 60.000 woorden), dat volgens Fosfor langzamerhand aan het verdwijnen is uit krant en tijdschrift. Men gaat twee apps voor longform-journalistiek ontwikkelen: een gewone en een verrijkte versie à la die van het Amerikaanse The Atavist. Inhoudelijk betreft het longforms met een (onderzoeks)journalistiek karakter, gericht op het belichten van de maatschappelijke actualiteit en geschreven door journalisten en auteurs met een bewezen publiek. Gelijktijdig met de apps wordt een eigen verkoopkanaal ontwikkelt met daaraan gekoppeld een verdienmodel dat recht doet aan zowel de uitgever als de auteurs van longforms. De ervaringen die Fosfor hiermee opdoet, wil de uitgeverij delen met de sector via workshops en colleges. Ofschoon dergelijke longforms al bestaan in het buitenland is tot dusver nog niet onderzocht in hoeverre er in Nederland behoefte aan is. Parallel met de te ontwikkelen apps gaat Fosfor die behoefte in kaart brengen. Zie bestuursbesluit.

7. NDC mediagroep – Woonplaats App (€ 100.000)

NDC mediagroep wil met de ‘Woonplaats App’ de huis-aan-huiskrant van de toekomst gaan ontwikkelen: een gepersonaliseerde app, waarin lokaal nieuws gecombineerd wordt met allerlei praktische informatie waaronder gemeentelijke dienstverlening. Binnen dit project wil NDC mediagroep in eerste instantie voor 60 woonplaatsen een app gaan ontwikkelen, waarbij het uitgangspunt niet de lokale huis-aan-huisbladuitgave is, maar alle informatie in je eigen postcodegebied. De app gaat de naam dragen van de woonplaats, vanuit de gedachte dat (jonge) gebruikers zich eerder associëren met hun woonplaats dan met de aldaar verschijnende huis-aan-huisuitgave van NDC mediagroep. Veel van de benodigde informatie – evenementen, familieberichten, advertenties en lokaal en regionaal nieuws – heeft de aanvrager zelf al in huis; alle overige, vooral praktische informatie (weer, alarmeringen, vergunningsaanvragen, vuilnisophaaltijden) wordt betrokken van externe partijen. Bij voldoende downloads zal het aantal woonplaats apps worden uitgebreid naar 138 plaatsen.
De Woonplaats App zal naar inschatting van NDC de gebruikers van de meer praktische informatie en passant in aanraking brengen met nieuws, terwijl consumenten van nieuws het gebruiksgemak zien zullen toenemen. Een belangrijk verschil met eerder in het kader van persinnovatie gesubsidieerde initiatieven is het samenvoegen van alle informatiestromen die voor de inwoners van een plaats belangrijk zijn en het aanbieden hiervan op straatniveau. Het innovatieve karakter is daarnaast ook gelegen in de exploitatiewijze, waarbij nadrukkelijke rekening is gehouden met de taal en behoeften van lokale adverteerders. Zie bestuursbesluit.

Projecten Regionale samenwerking

Voor Regionale samenwerking was een bedrag gereserveerd van in totaal 450.000 euro. In totaal zijn 17 aanvragen ingediend, waarvan uiteindelijk 5 aanvragers subsidie krijgen die pasten binnen één van de door het Fonds vastgestelde profielen. In de besluitvorming zijn vijf externe experts gevraagd de aanvragen te beoordelen, te weten Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam), Piet Bakker (Hogeschool Utrecht), Lou Lichtenberg (voormalig directeur Stimuleringsfonds voor de Pers), Rimmer Mulder (voormalig hoofdredacteur Leeuwarder Courant) en Klaas Pieter Rieksen (Brain Box You & Media).

Vervolgens boog het bestuur zich over de samenwerkingsvormen en het journalistieke gehalte van de aanvragen. Het bestuur nodigde zes aanvragers uit hun project te presenteren en vragen van experts en bestuursleden te beantwoorden. Na deze selectiemethode komen uiteindelijk vijf aanvragers in aanmerking voor subsidie, te weten:

1. NDC Mediagroep – NDC Hyperlokaal (€ 40.000)

NDC Mediagroep gaat in het project ‘NDC Hyperlokaal’, zelfstandig opererende lokale nieuwssites, die niet aan de uitgever zijn gelieerd, in technische en commerciële zin ondersteunen, zodat deze zelfstandige sites zich nadrukkelijker kunnen richten op datgene waar ze goed in zijn: het brengen van lokaal nieuws. Met dit project wil NDC de continuïteit waarborgen van het lokale nieuwsaanbod – zowel reeds bestaande nieuwssites als nog op te richten nieuwssites – door het bieden van beproefde functionaliteiten voor de websites en het introduceren van een verdienmodel expliciet afgestemd op de lokale middenstand. Concreet gaat het om de technische en commerciële knowhow van NDC Mediagroep en de inhoud van hyperlokale nieuwssites van diverse onafhankelijk opererende journalisten. Inhoudelijk wordt potentiële kandidaten voor samenwerking – zowel bestaande als nog op te richten nieuwssites – optimale redactionele onafhankelijkheid gegarandeerd. De zelfstandige journalist loopt geen financieel risico, bij succes deelt NDC Mediagroep mee in de inkomsten. Zie bestuursbesluit.

2. Omroep Zeeland – Media en burgerparticipatie in Zeeland (€ 119.680,-)

In Zeeland willen de projectpartners Omroep Zeeland, onderzoeksinstituut Scoop en de Zeeuwse Bibliotheken informatie, kennis en actualiteit beter verbinden met maatschappelijke organisaties, media en burgers. Een regionaal digitaal platform moet het koppelpunt vormen tussen partners met een groot publieksbereik, partners met hoogwaardige kennis & informatie en burgers. Doordat informatie centraal beschikbaar wordt, kan de burger makkelijker gebruik maken van alle bronnen en deze zelf analyseren en evalueren. Desgewenst kan de burger naar aanleiding van de informatie zelf publiceren op sites, blogs, ingezonden brieven, sociale media, etc. De samenwerking biedt op termijn ook mogelijkheden om andere media, zoals regionale kranten, aan te laten sluiten. Zie bestuursbesluit.

3. BN De Stem / Omroep Brabant – Proef publiek/privaat regionaal mediacentrum (€ 143.250)

Omroep Brabant en BN De Stem willen samen een mediacentrum oprichten voor de gehele provincie Noord-Brabant. In het mediacentrum zijn ook het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad (eveneens behorend tot het Wegenerconcern) betrokken. Omdat een provinciebrede samenwerking voor alle partijen nog een brug te ver is, wordt gestart met een proef in West-Brabant. Binnen het project wordt het regionaal mediacentrum ingericht als een gemeenschappelijke nieuwsdienst, in casu persbureau, voor het gemeenschappelijk vergaren en gebruiken van het nieuws dat via openbare bronnen (zoals overheden, politie en brandweer) en geagendeerde bijeenkomsten (persgesprekken, formele handelingen en bezoeken, bekendmakingen etc.) beschikbaar komt. De vrijvallende redactionele capaciteit die hiermee vrijkomt zetten de twee partijen in voor meer onderzoek, duiding, verdieping en opinie. Zie bestuursbesluit.

4. Lokale omroepen in de regio Peel-Zuid – ‘Optimalisatie nieuws- en informatievoorziening in de regio Peel-Zuid’ (€ 128.345)

Het project behelst een samenwerkingsverband tussen vijf lokale omroepen, in de gemeenten Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne en Asten-Someren en omvat een gebied met ongeveer 200.000 inwoners. Het belangrijkste punt waar een duidelijk gezamenlijke meerwaarde te creëren is, is de regionalisering en professionalisering van de lokale nieuws- en informatievoorziening. Voor het project zal eerst een rechtspersoon worden opgericht. Vervolgens wordt gestart met de opzet en ontwikkeling van een drietal zaken, te weten, de opzet van een regionaal platform, technische voorzieningen en opleidings- en scholingsmodellen. Hierna wordt het platform verder uitgebouwd door middel van het toevoegen van andere media. De aanvragers zien niet alleen voordelen in de samenwerking, maar ook in het gezamenlijk ontwikkelen van concepten rond social media en burgerparticipatie. Door de inbreng van de kennis en kunde van o.a. wet- en regelgeving van de OLON kan enerzijds het proces in de Peel-Zuid worden versneld, anderzijds kunnen knelpunten die worden gesignaleerd meteen worden opgepakt richting toezichthouders, overheid, rechtenorganisaties, etc. Zie bestuursbesluit.

5. RTV Noord-Holland – Regionaal mediaplatform MediaINC (€ 18.724,50)

Op dit regionale platform van RTV Noord-Holland gaan markt- media-, overheidspartijen en burgerinitiatieven in de regio Noord-Holland samenwerken voor betere nieuws- en informatievoorzienig over ruimtelijke en economische ontwikkelingen van stad en land in de regio. Het doel is het bundelen van informatie die zowel van onderaf (de burger) als van bovenaf (de markt en de overheid) komt en daarmee de inwoners van de regio goed informeren en te bereiken, zodat ze hun eigen leefomgeving kunnen beheersen en besturen. Ontmoetingen op voornoemd mediaplatform stellen de betrokkenen in staat om met elkaar van gedachten te wisselen over ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de regio. Uit deze ontmoetingen vloeien documentaires, radio- en tv-reportages, debatten en artikelen voort die door de ARPA mediapartners (Avro, RTV N-H, Parool en AT5) op het platform worden geproduceerd. Het platform gaat uit van de samenwerking tussen ARPA en wil een groot aantal instituties aan zich binden op gebied van economische ontwikkelingen en ruimtelijke ontwikkelingen in en rond Amsterdam. Zie bestuursbesluit.

Vervolg projecten en regelingen

Nu de projecten van start gaan zal het Fonds regelmatig artikelen schrijven over de inhoud en voortgang van de projecten op Persinnovatie.nl. Verder werkt het Fonds aan een analyse van de gesubsidieerde projecten voor innovatie in de pers, waarmee het de balans opmaakt welke projecten hebben bijgedragen aan vernieuwende (werkwijzen in de) journalistiek. Het restant van het beschikbare bedrag voor persinnovatie uit deze vierde ronde, ter hoogte van 330.000 euro, komt ten goede aan regelingen voor journalistieke vernieuwingen in 2013. Het Fonds laat begin volgend jaar weten welke regelingen gericht op vernieuwing en versterking van de journalistiek het in 2013 zal gaan uitvoeren.

Voor de regeling Regionale samenwerking wordt in 2013 gestart met het tweede deel van de regeling: de exploitatiefase. De gehonoreerde aanvragers zullen na uitvoering van het huidige project een uitgewerkt activiteitenplan aanleveren waarin de exploitatiefase van de samenwerking is opgenomen. Dat plan zal als basis dienen voor een eventuele aanvraag voor een financiële bijdrage voor deze fase van de samenwerking in 2013. Het Stimuleringsfonds reserveert hiervoor in zijn begroting 2013 een bedrag van maximaal 100.000 euro per project. In totaal is 300.ooo euro beschikbaar.

Zie ook

Reageer

Geef een reactie

*