Exploitatie

Deze regeling is bedoeld voor het starten of voortzetten van de exploitatie van een (digitale) uitgave die tenminste maandelijks verschijnt.

U kunt doorlopend een aanvraag indienen voor de exploitatieregeling. Binnen de exploitatieregeling kan subsidie aangevraagd worden voor een individueel project,  een gezamenlijk project of een organisatieonderzoek.

Individueel / gezamenlijk

Een individueel of gezamenlijk project komt in aanmerking voor subsidie als:

 • de start of voortzetting van de activiteiten of van de bij de aanvraag betrokken journalistieke producten zonder subsidie niet mogelijk is en gestaakt moet worden;
 • de aanvrager aannemelijk maakt alles in het werk te hebben gesteld om de activiteiten te starten of voort te zetten; en
 • de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de start of voortzetting van de activiteiten de versterking of vernieuwing van de Nederlandse journalistieke infrastructuur zeer ten goede komt; of
 • de start of voortzetting van de activiteiten de pluriformiteit van de Nederlandse pers zeer ten goede komt.

Organisatieonderzoek

Een subsidie voor een organisatieonderzoek kan verstrekt worden indien:

 • Het onderzoek gericht is op structurele verbetering van de exploitatiepositie van een gedrukt of digitaal journalistiek product van een uitgever waarbij het zelfstandig produceren van journalistieke artikelen de hoofdactiviteit vormt;
 • De exploitatie in het boekjaar voorafgaand aan de aanvraag van de subsidie verliesgevend is geweest of dreigde te worden;
 • Het voorgestelde onderzoek past in de doelstellingen van het Stimuleringsfonds en door het fonds is goedgekeurd.

 

Traject subsidieaanvraag

Stap 1: Dien een projectidee in (optioneel)

U kunt uw idee aan ons voorleggen voordat u een aanvraag indient. Hiervoor klikt u op onderstaande knop ´Projectidee indienen´. U krijgt vervolgens een aantal vragen voorgeschoteld met betrekking tot uw idee. Na beantwoording van de vragen verzendt u het ingevulde formulier en bekijkt het bureau uw idee. Binnen 3 weken ontvangt u schriftelijk reactie van ons met een advies. Dit advies levert u beter inzicht op of het zin heeft een subsidieaanvraag in te dienen.

Stap 2: Dien uw aanvraag in

Heeft u al een projectidee ingediend of contact gehad met het bureau? Dan kunt u de aanvraag indienen via onderstaande knop ‘Subsidieaanvraag’. U krijgt dan een vragenlijst voorgelegd met betrekking tot uw project. Naast de vragenlijst wordt u gevraagd een aantal documenten te uploaden, te weten:

 • Projectplan

Dit plan geeft inzicht in de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten. Bij voorkeur wordt bij elke activiteit afzonderlijk aangegeven hoe deze bijdraagt aan de doelstelling van het project, namelijk het bereiken van een rendabele exploitatie binnen een redelijke periode

 • Projectbegroting

De begroting is hier te downloaden en bestaat uit drie tabbladen. Op het eerste tabblad wordt voor elke activiteit uit het projectplan afzonderlijk aangegeven wat de kosten daarvan zijn. Het tweede tabblad betreft gegevens over de financiële positie oftewel de historisch jaarrekening van drie voorgaande jaren (of openingsbalans in het geval van startende exploitaties). Het derde tabblad bestaat uit een meerjarenexploitatieraming over de vijf daaropvolgende jaren, inclusief het jaar van de aanvraag.

 • Oplage en verspreidingscijfers

Deze cijfers geven inzicht in de oplage en verspreiding over de (bij voorkeur) drie voorafgaande jaren en vijf daaropvolgende jaren.

 • Recent bankafschrift / Redactiestatuut / Statuten van de uitgever / Exemplaar uitgave

Deze documenten kunt u bij het indienen van uw aanvraag uploaden. U kunt er eventueel voor kiezen om in plaats van een (ingescand) recent exemplaar van uw uitgave een exemplaar per post op te sturen.

Vervolgen aanvraag
Tijdens het indienen van uw projectidee of aanvraag kunt u deze opslaan. U ontvangt dan de inloggegevens waarmee u op een later moment verder kunt gaan met invullen. Om uw projectidee of aanvraag te vervolgen klikt u op bovenstaande hyperlinks. U kunt dan inloggen om verder te gaan met invullen.

Stap 3: Aanbiedingsbrief

Na het online indienen van uw aanvraag, dient u nog een aanbiedingsbrief aan ons op te sturen. Deze brief dient ter authentificatie van u als aanvrager. In de brief geeft u aan voor welk project u een aanvraag indient. Verder voorziet u de brief van datum en uw handtekening. De brief kunt u ons faxen (070-361 71 08) of per post opsturen (zie gegevens onderaan de webpagina). Na het indienen van de aanvraag toetst het bureau de aanvraag op volledigheid. Bij het in behandeling nemen van de aanvraag kan door het bestuur om nadere toelichting worden gevraagd.

Behandeling bestuur

Uw subsidieaanvraag wordt in principe in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. U krijgt daarna bericht of uw aanvraag is aangehouden, toegewezen of afgewezen. Aangehouden wil zeggen dat wij eerst nadere informatie over het project willen ontvangen voordat een beslissing wordt genomen. De behandeling van een aanvraag duurt gemiddeld een week of vier en bedraagt maximaal  13 weken.

Checklist

Meer informatie over het indienen van een idee of aanvraag en waar deze precies aan moeten voldoen is in onderstaande checklists te vinden.