Voorwaarden subsidieaanvraag Regeling Journalistieke Innovatie

Nieuws | Ongecategoriseerd
 • Redactie
 • 17 mei 2016
 • 860 woorden , 4 min. lezen

Er geldt voor deze regeling een verplichte idee-fase: Alleen partijen die vóór 21 april 2016 een idee via het idee-formulier hebben ingediend kunnen een subsidieaanvraag indienen. Na het indienen van uw aanvraag krijgt u de mogelijkheid om op woensdag 6 juli uw aanvraag te presenteren aan het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

De aanvraag wordt ingediend via de portal Mijn SvdJ waarbij begroting, projectplan en inschrijving KvK en eventuele andere stukken geüpload kunnen worden.

Begroting alleen volgens ons format

De begroting mag alleen volgens het vastgestelde format aangeleverd worden. Download daarvoor dit document, vul het in, sla het op en upload het in het desbetreffende vak in het aanvraagformulier. In de begroting neemt u de geraamde kosten per activiteit op gedurende de projectperiode (max. 1 jaar). NB: De projectperiode kan pas beginnen ná de subsidietoewijzing (6 juli 2016).

Download het begrotingsformat hier

In de begroting zet u alle projectkosten uiteen. Links bovenin geeft u aan welk bedrag u zelf inlegt en welk deel u van het fonds vraagt. Voor subsidie komen enkel de kosten in aanmerking die direct betrekking hebben op de vernieuwende activiteiten. Exploitatiekosten of kosten voor de gewone bedrijfsvoering vallen daar niet onder. Marketingkosten in beginsel ook niet, tenzij overtuigend beargumenteerd is waarom ze essentieel zijn voor het slagen van de innovatieve activiteit.

Bij het beoordelen van de begroting worden opgevoerde loonkosten vergeleken met de norm voor soortgelijke werkzaamheden in de betreffende sector.

Subsidiebedrag en projecttermijn

Per aanvraag kan subsidie worden verstrekt voor ten hoogste een bedrag van € 100.000 en voor een periode van maximaal 1 jaar. In afwijking hiervan kan subsidie voor een hoger bedrag en voor een langere periode worden verstrekt als de activiteiten naar het oordeel van het Stimuleringsfonds van uitzonderlijk belang zijn voor innovatie in de gehele persbedrijfstak. Vermeld dit in het projectplan.

Matchingseis

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek hanteert bij deze regeling vanaf een aangevraagd bedrag van €20.000 een matchingseis voor alle aanvragers. Dit betekent dat subsidies boven de €20.000 ‘gematched’ moeten worden door de aanvrager met een gelijke hoeveelheid eigen financiering of externe financiering.

Voorbeeld 1. Uw project kost €50.000. De eerste €20.000 subsidie kunt u matchingsvrij ontvangen. Van het overige deel, €30.000, dient u de helft zelf te investeren en kan het fonds de andere helft subsidieren. Dat komt dus neer op 30.000 : 2 = €15.000 eigen inleg en €20.000 + €15.000 = €35.000 subsidie.

Voorbeeld 2. Uw project kost €130.000. De eerste €20.000 subsidie kunt u matchingsvrij ontvangen. Van de overige kosten, €110.000, dient u de helft zelf te investeren en kan de helft gesubsidieerd worden. Dat betekent dus 110.000 : 2 = €55.000 eigen inleg en €20.000+ €55.000 = €75.000 subsidie.

Voorbeeld 3. Uw project kost €18.000. De eerste €20.000 subsidie kunt u matchingsvrij ontvangen. Uw kunt dus €18.000 aanvragen en hoeft zelf niets in te leggen.

Neem voor vragen of onduidelijkheden hierover contact op met het fonds, want wanneer de ingediende begroting onvoldoende rekening houdt met de matchingseis kan dit reden zijn om de aanvraag af te wijzen.

Rechtspersoonlijkheid en verplichte accountantsverklaring bij subsidiebedrag boven de €50.000

Bij subsidiebedragen boven de €50.000 dient de aanvrager over rechtspersoonlijkheid te beschikken. Ook dient bij de eindrapportage van het project een controleverklaring van een accountant aangeleverd te worden. De verklaring bevat een oordeel van de accountant over de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen volgens het protocol dat gepubliceerd is op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De kosten van de controleverklaring vallen niet onder de subsidiabele kosten. Tip: Hou er bij de inrichting van de administratie rekening mee dat er aan het eind van het project verantwoording moet worden afgelegd, bijvoorbeeld door de subsidiabele kosten apart te benoemen. Het controleprotocol is hier te vinden.

Inhoud projectplan:

Het projectplan bestaat in ieder geval uit de beschrijving van het idee/concept, besteedt aandacht aan de criteria van de regeling en bevat een activiteitenplan.

1. Beschrijving van het idee/concept, met in ieder geval aandacht voor:

 1. een analyse van informatie op basis waarvan het plan is opgesteld (bronnen);
 2. een analyse van vergelijkbare initiatieven en de daarmee behaalde resultaten;
 3. het probleem dat door uw plan wordt opgelost;
 4. waarom kan uw idee succesvol zijn (struikelblokken, kopieerbaarheid, schaalbaarheid idee).

2. Aandacht voor de criteria van de regeling:

 1. Journalistieke karakter: een journalistieke functie vervullen op het gebied van nieuwsgaring, nieuwsduiding of opinievorming over de maatschappelijke actualiteit, mede in het belang van de politieke meningsvorming;
 2. Innovatief karakter, dat wil zeggen: vernieuwingen tot stand brengen in een journalistieke functie zodat de persverscheidenheid wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de journalistieke informatievoorziening;
 3. Haalbaarheid van het project aannemelijk maken, met in ieder geval aandacht voor:
 4. Beschrijving van het team (samenstelling, competenties e.d.);
 5. Wie zijn de samenwerkingspartners en als die er niet zijn: zijn de mogelijkheden tot samenwerking verkend;
 6. Beschrijving gebruiker/doelgroep en de te leveren meerwaarde (waardepropositie);
 7. De schaalbaarheid van het project;
 8. Hoe kan er geld verdiend worden en hoe duurzaam is het model;
 9. Minimum viable product (prototype, landingspagina, video, e.d.) indien aanwezig.

Sta bij het opstellen van het projectplan stil bij de assumpties die in uw plan zitten en hoe u die gevalideerd heeft of hoe u die tijdens de uitvoering van uw plan gaat valideren.

3. Activiteitenplan

Beschrijf zo nauwkeurig en concreet mogelijk de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten (lees: de vervolgstappen), de te realiseren (meetbare) doelstellingen (bijv. x –betalende klanten, geproduceerde content, e.d.) en de projectfasering.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.