Subsidieregeling journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten

lokale omroepen subsidie

Subsidie voor de uitbouw, versteviging en intensivering van de nieuwsvoorziening van lokale omroepen in Nederland

De subsidieregeling Pilot journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten staat in het teken van het versterken van de lokale journalistieke infrastructuur. Deze pilot is gericht op de professionalisering van lokale publieke omroepen die zich binnen het project toeleggen op het verbeteren van de nieuwsvoorziening op lokaal niveau. Voor deze regeling komen zowel zelfstandig opererende lokale omroepen als lokale omroepen binnen een samenwerkingsverband in aanmerking, voor zover zij zich bezighouden met nieuwsgaring en -productie en zich willen inspannen om daarvoor hun organisatie verder te professionaliseren.

Let op: indienen van aanvragen kon tot en met 4 december 2019. Op dit moment is het niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. 

HIER GEVEN WE SUBSIDIE VOOR

Binnen deze regeling subsidiëren we arbeidsplaatsen. De subsidie is er voor het aanstellen van journalisten en ondersteunende medewerkers die de continuïteit, de spreiding, de diepgang en de kwaliteit van het nieuws moeten verbeteren. Onder ‘ondersteunende medewerkers’ verstaan we professionals die van belang kunnen zijn voor de professionalisering van lokale omroepen, bijvoorbeeld bij het aansturen van vrijwilligers, het opleiden van buurtverslaggevers, het begeleiden van stagiaires, het onderhouden van relaties met inwoners uit de wijken of het versterken van participatie.

 

Hoeveel we bijdragen

In totaal is er €2,85 miljoen aan subsidie te verdelen. Het maximale subsidiebedrag per project is €250.000. Daarbij kan er tot maximaal 10% bovenop het aangevraagde subsidiebedrag ingezet worden voor ‘bijkomende kosten’. Voor het creëren van een nieuwe arbeidsplaats op voltijds basis kan een subsidie worden verstrekt van maximaal €50.000 per jaar in de passende beloning van een nieuwe medewerker op een nieuwe arbeidsplaats. Let op: dit is een bijdrage, geen volledig salaris. Lees de regeling voor volledige uitleg over de bedragen en voorwaarden.

BELANGRIJKE DATA EN DOCUMENTEN

Subsidie aanvragen kan van 19 november tot en met 4 december 2019. Vóór 1 januari 2020 worden de besluiten genomen over de te honoreren aanvragen. De projecten kunnen vanaf 1 maart 2020 van start met een looptijd van 1 jaar.

We raden aan om voorafgaand aan je aanvraag de volledige regeling en de toelichting zorgvuldig door te lezen.

Belangrijke documenten

Subsidieregeling Pilot Journalistieke Professionalisering Lokale Publieke Mediadiensten 2019 (PDF)
Toelichting op subsidieregeling (PDF)

DE BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN

Definitie journalistieke professionalisering
We hanteren een ruime definitie van het begrip ‘journalistieke professionalisering’: hieronder verstaan we de uitbouw, de versteviging of de intensivering van de nieuwsvoorziening van lokale publieke omroepen. Wel is het van belang dat het daarbij gaat om een reeds bestaande praktijk van onafhankelijke eigen nieuwsgaring en -productie.

Pilot
Het gaat bij deze subsidieregeling om twee pilotjaren, waarin wordt gekeken of, en zo ja onder welke omstandigheden en op basis van welke financiering, lokale publieke omroepen in staat zijn om binnen hun verzorgingsgebied fundamenteel bij te dragen aan het versterken van de lokale journalistieke infrastructuur en daarmee aan het verbeteren van de nieuwsvoorziening op lokaal niveau. Lees de Toelichting op de regeling voor meer informatie over de pilot.

Arbeidsplaatsen
Binnen deze regeling subsidiëren we arbeidsplaatsen. Niet alleen voor journalisten, maar voor iedereen die bijdraagt aan succesvolle professionalisering van lokale publieke omroepen, zoals bijvoorbeeld opleiders van buurtjournalisten, begeleiders van stagiaires en community managers. Per arbeidsplaats is de maximale bijdrage vanuit het Fonds 50.000 euro per jaar (op voltijdbasis van 36 uur per week). Daarbij dien je als aanvrager er rekening mee te houden dat het om een bijdrage gaat en niet om een volledig salaris. Bij arbeidsplaatsen voor minder dan voltijdbasis gelden naar rato lagere bedragen. Bij een medewerkers wiens vergoeding boven 50.000 euro uitkomt, dient de omroep de extra kosten zelf te dragen. NB: Aanvragers dienen na afloop van het project aan te kunnen tonen voor welk bedrag zij medewerkers hebben aangesteld. Per project is er een subsidieplafond van 250.000 euro voor de vergoeding voor arbeidsplaatsen.

Project management
We hechten groot belang aan gedegen project management en een team dat goede doelstellingen kan opstellen, kan meten in hoeverre deze behaald worden en op basis hiervan beslissingen neemt.

Lokale omroep(en)
Deze subsidieregeling is zowel bestemd voor zelfstandig opererende lokale publieke omroepen als voor lokale omroepen die gezamenlijk optrekken binnen een samenwerkingsverband. De omroep of omroepen moeten beschikken over de aanwijzing van het Commissariaat voor de Media gedurende de hele projectperiode. Daarnaast moeten zij kunnen rekenen op de reguliere bekostiging vanuit de gemeente waar zij actief zijn. De omroep of omroepen die een aanvraag willen indienen beschikken over een, al dan niet gezamenlijke, minimale jaaromzet van 80.000 euro. Onder jaaromzet verstaan we onder andere de optelsom van de reguliere bekostiging vanuit de gemeente, reclame-inkomsten en overige inkomsten zoals incidentele opdrachten voor derden zoals de gemeente en lokale middenstand.

Samenwerking tussen lokale omroepen
Lokale publieke omroepen die gezamenlijk optrekken binnen een samenwerkingsverband maken aanspraak op tenminste vijftig procent van de beschikbare middelen binnen deze subsidieregeling.

Samenwerking met derden
We juichen samenwerking toe, tussen lokale publieke omroepen en bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. Samenwerking met regionale publieke omroepen is daarentegen uitgesloten van deze regeling.

DEZE VOORWAARDEN EN CRITERIA SPELEN EEN ROL BIJ DE BEOORDELING

Aanvragen dienen aan deze randvoorwaarden te voldoen. Vervolgens worden ze beoordeeld op onderstaande inhoudelijke criteria. We benadrukken graag dat daarbinnen alle ruimte is voor creativiteit en verrassende initiatieven.

Randvoorwaarden

 1. Het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen is onderdeel van het project dat gericht is op journalistieke professionalisering;
 2. Het project wordt uitgevoerd onder leiding van een eindverantwoordelijke persoon die aantoonbaar in staat is zowel inhoudelijk als organisatorisch het project in goede banen te leiden;
 3. De aanvragende lokale publieke media-instelling is of de bij de aanvraag betrokken lokale publieke media-instellingen zijn door het Commissariaat voor de Media op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 aangewezen als lokale publieke media-instelling, welke aanwijzing geldig is gedurende de projectperiode;
 4. De aanvrager is of de bij een aanvraag betrokken lokale publieke media-instellingen zijn voor de projectperiode verzekerd van de reguliere bekostiging als bedoeld in artikel 2.170b van de Mediawet 2008.

Inhoudelijke criteria

 • Het soortelijk gewicht van het plan: is het realistisch te veronderstellen dat dit daadwerkelijk leidt tot journalistieke professionalisering, tot meer en beter nieuws;
 • Ambitie: geeft de samenstelling en de beschreven ambitie van het uitvoerend team er voldoende blijk van dat de lokale nieuwsvoorziening gebaat is bij dit initiatief en is daarbij specifiek aandacht besteed aan het aanstellen van journalisten en medewerkers die de continuïteit, de spreiding, de diepgang en de kwaliteit van het nieuws moeten verbeteren;
 • Samenwerking: is er binnen het project sprake van een vorm van samenwerking en in welke mate betekent dit een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines, professies en partijen. Daarbij kan worden gedacht aan samenwerking met opleidingen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties; en
 • Uitvoerbaarheid: zijn de gestelde doelen van het project binnen het beoogde tijdpad uit te voeren en wordt de voortgang op een adequate manier getoetst en geëvalueerd.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat bedoelen jullie met ‘journalistieke professionalisering’?
De regeling is primair gericht op het versterken van de journalistieke kwaliteit en capaciteit van lokale publieke omroepen door het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. Zoals blijkt uit de toelichting op de randvoorwaarden gaan we ervan uit dat omroepen op voorhand beschikken over aantoonbare ervaring met eigen nieuwsgaring en -productie. Het is dus niet de bedoeling dat er een nieuwsredactie van de grond af wordt opgebouwd.
Wij beschikken als omroep niet over een ‘eindverantwoordelijke met aantoonbare journalistieke ervaring’, kunnen we nu geen aanvraag indienen?
Als randvoorwaarde stellen we dat de eindverantwoordelijkheid van het project in handen is van een persoon uit wiens recente arbeidsverleden duidelijk naar voren komt dat hij of zij over voldoende  inhoudelijke en organisatorische capaciteiten beschikt. Dit dient duidelijk naar voren te komen in de toelichting op het plan. Mocht je als omroep niet over een persoon met dergelijke kwalificaties beschikken, dan kan het Stimuleringsfonds je helpen bij je zoektocht. Vermeldt dit duidelijk in je aanvraag.
Waarom moet je als omroep gedurende de pilot over de aanwijzing van het Commissariaat voor de Media én reguliere bekostiging vanuit de gemeente beschikken?
Het Stimuleringsfonds wil binnen de pilot niet alleen het journalistieke aanbod vergroten, maar ook zoveel mogelijk bruikbare gegevens verzamelen die van belang zijn om vast te stellen onder welke omstandigheden en tegen welke kosten lokale publieke omroepen in staat zijn om bij te dragen aan verbetering van de journalistieke infrastructuur. Omroepen die gedurende de onderzoeksperiode hun aanwijzing en / of hun reguliere bekostiging verliezen kunnen onbedoeld de uitkomst van de pilot verstoren en zijn daarom niet geschikt om hieraan deel te nemen.
Kun je iets meer zeggen over de criteria bij deze subsidieregeling?
De kwaliteit van het plan wordt alleen getoetst wanneer de aanvraag voldoet aan alle randvoorwaarden. Dit gebeurt aan de hand van de opgestelde criteria. Daarbij wordt gekeken naar het soortelijk gewicht van het plan en de uitvoerbaarheid daarvan, de ambities van het uitvoerend team en de samenwerking met andere partijen.

In het plan zelf moet je zo concreet mogelijk onderbouwen hoe je binnen het aanbod de kwaliteit, de continuïteit, de spreiding en de diepgang van het lokale nieuws in het eigen verzorgingsgebied gaat waar maken. We vragen een realistisch en uitvoerbaar plan dat duidelijk in het verlengde ligt van de huidige activiteiten van de omroep op het gebied van lokaal nieuws en dat daadwerkelijk leidt tot verbetering van de nieuwsvoorziening op lokaal niveau.

Wat verwachten jullie van de onderbouwing van ‘het soortelijk gewicht’ van het plan?
In de aanvraag beschrijf je nauwkeurig wat je gaat ondernemen om de journalistieke professionalisering in het verzorgingsgebied van jouw omroep te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Continuïteit van het nieuws (dagelijks, avonden, weekenden, 24/7 bezetting redactie)
 • Spreiding van het nieuws (geografisch, alle kernen en wijken, randgemeenten)
 • Spreiding van onderwerpen (ook in relatie tot de lokale politiek)
 • Meer diepgang in het nieuws (context en duiding, achtergronden, nieuwsanalyse)
 • Agendabepalende in plaats van volgende journalistiek
 • Onderzoeksjournalistiek (dossiers)

Mogelijke invullingen houden rekening met de meetbaarheid van de resultaten van het plan.

Wat verwachten jullie van de motivering van ‘samenstelling van het uitvoerend team’?
Het team is een van de criteria waarop we aanvragen beoordelen. We kijken naar de rolverdeling en hoe teamleden met elkaar gaan samenwerken bij de uitvoering van het plan. Ook moet duidelijk worden toegelicht in hoeverre het om nieuwe dan wel bestaande medewerkers van de omroep gaat. We vragen om vooraf een helder idee te formuleren van welke teamrollen er nodig worden geacht voor het succesvol vervullen van de ambities op het gebied van journalistieke professionalisering en deze te beschrijven (en te begroten).  Wordt je aanvraag gehonoreerd, dan heb je nog twee maanden de tijd om ons te laten weten wie die overige rollen gaan vervullen (naast de leidinggevende / eindverantwoordelijke). Denk bij de motivering van de ambities en samenstelling van het team bijvoorbeeld aan:

 • Vinden en aansturen van nieuwe vrijwilligers
 • Begeleiden van stagiaires
 • Community manager aanstellen
 • Opleiden van buurtverslaggevers
Wat bedoelen jullie met ‘samenwerkingsverband’?
Een aanvraag kan niet alleen ingediend worden door zelfstandige opererende lokale publieke omroepen, maar ook door lokale publieke omroepen die gezamenlijk optrekken in een samenwerkingsverband, ongeacht of zij hiervoor een afzonderlijke stichting hebben opgericht.

Zo’n samenwerkingsverband is overigens iets anders dan een ‘samenwerking met derden’, waarmee gedoeld wordt op het onderwijs, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. Een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines, professies en partijen uit de gemeente wordt van harte toegejuicht, voor zover dit binnen de contouren van het plan bijdraagt aan journalistieke professionalisering en het verbeteren van de nieuwsvoorziening op lokaal niveau.

Over welke periode kan ik subsidie aanvragen?
De aan te vragen subsidie betreft enkel het eerste pilotjaar. De projectperiode gaat op 1 maart 2020 van start. Een omroep of omroepen die voldoen aan de randvoorwaarden komen in aanmerking voor verlenging in het tweede pilotjaar.
Hoeveel subsidie kan ik binnen deze regeling maximaal aanvragen?
Een lokale omroep of samenwerkingsverband van lokale omroepen kan ten hoogste € 250.000 subsidie aanvragen. Inclusief bijkomende kosten (10% van 250.000 euro) wordt ten hoogste € 275.000 verstrekt. Voor bijkomende kosten hoeft je zelf geen aanvraag te doen; deze worden door het Stimuleringsfonds berekend op basis van de verstrekte subsidie.

Ten aanzien van het aan te vragen bedrag zijn twee dingen van belang. Om te beginnen mag je niet meer subsidie aanvragen dan je jaaromzet (zelfstandige opererende lokale publieke omroepen) of gezamenlijke jaaromzet (lokale publieke omroepen die gezamenlijk optrekken in een samenwerkingsverband). Ten tweede bedraagt de jaaromzet van zelfstandige of samenwerkende omroepen tenminste 80.000 euro. Onder jaaromzet verstaan we onder andere de optelsom van de reguliere bekostiging vanuit de gemeente, reclame-inkomsten en overige inkomsten zoals incidentele opdrachten voor derden zoals de gemeente en lokale middenstand. 

Wat voor soort activiteiten komen binnen het project in aanmerking als ‘bijkomende kosten’ waarvoor subsidie (maximaal 10% van het totaal toegezegde bedrag) mag worden aangewend?
Hiermee doelen we op activiteiten die rechtstreeks verband houden met journalistieke professionalisering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bijkomende investeringen in techniek of opleidingen, het tijdelijk invliegen van specifieke expertise of de aanschaf van bepaalde producten, diensten of tools die tijdens een project van toegevoegde waarde worden geacht. Die bijkomende kosten hoef je als gezegd niet vooraf te begroten. Je zou het ‘een reservering’ kunnen noemen die je, al naar gelang de behoeften binnen het project, tijdens de looptijd van het project aanwendt. Wordt dit extra bedrag of een deel hiervan niet gebruikt, dan valt het terug aan het Stimuleringsfonds. NB: als stelregel geldt, dat van eventueel gesubsidieerde ‘bijkomende kosten’ geen investeringen kunnen worden gedaan in zaken die normaal gesproken over langere tijd worden afgeschreven.
Wat is de procedure op basis waarvan mijn aanvraag wordt beoordeeld?
Allereerst checkt het bureau van het Stimuleringsfonds of aanvragen compleet zijn. Mocht dit niet zo zijn dan ontvang je hiervan bericht. Vervolgens beoordelen we of aanvragen voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Mocht dit niet het geval zijn, dan wijzen we de aanvraag af op randvoorwaarden. De rest beoordelen we op basis van de 4 inhoudelijke criteria. Wanneer aanvragen verdere verduidelijking behoeven, nemen we contact met je op. Na deze gesprekken scherpt het bureau scores aan en geeft het bureau een advies aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en het advies en besluit vervolgens tot toewijzing dan wel afwijzing.
Hoeveel haast moet ik maken als mijn aanvraag wordt gehonoreerd?
Het programma en de subsidie gaan 1 maart 2020 van start. De praktijk leert dat het aannemen van mensen vaak langer duurt dan verwacht. Het samenstellen van het team levert bij dit soort trajecten regelmatig vertraging op. Die samenstelling is geen eenvoudige opgave, dus hoe eerder daarmee begonnen wordt, hoe beter.

BESPREEK JE PLAN MET HET FONDS

Nog vragen over de regeling? Neem contact met ons op via 070 361 71 11 of info@svdj.nl . Wil je je plan uitgebreider bespreken met het Stimuleringsfonds, dan kun je het beste een belafspraak inplannen. Mail ons dan een korte omschrijving van je plan, naam, telefoon nummer en organisatie en vraag daarbij om het maken van een belafspraak.