Acceleratorprogramma MediaMatters

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft op 31 december 2015 besloten een uitkering van maximaal € 75.400,- beschikbaar te stellen aan Stichting iMMovator Cross Media Network voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een zogenoemde Accelerator, een programma waarbinnen jonge media-bedrijven snel tot wasdom kunnen komen. De totale kosten van het onderzoek bedragen € 365.378,-.

Het Accelerator-programma wordt gesitueerd binnen het Media Park in Hilversum. Zo’n accelerator-programma is bedoeld de verbindende schakel te worden tussen bestaande mediabedrijven en scale-ups. Deze scale-ups krijgen toegang tot launching customers, kapitaal en het netwerk; de bestaande bedrijven op hun beurt krijgen toegang tot talent, ideeën en nieuwe technologieën en diensten. Zowel scale-ups als bestaande bedrijven zijn daardoor beter in staat te groeien. Een belangrijke doelstelling daarbij is, dat aansluiting wordt gezocht bij bestaande programma’s (die zich op een vroegere fase van ontwikkeling richten) zoals het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

De subsidie is verleend op basis van artikel 8.15 van de Mediawet 2008 en de Regeling subsidieplafonds 2015, die aan het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek de mogelijkheid bieden om tot maximaal de helft van de kosten subsidie te verstrekken aan een onderzoek dat betrekking heeft op de bedrijfstak in zijn geheel en dat zeer van belang is voor de pluriformiteit van de pers of de Nederlandse journalistieke infrastructuur.

Wij hebben vastgesteld dat het onderzoek een belangrijke bijdrage kan leveren aan de journalistiek, als langs deze wijze beginnende mediabedrijven die in staat zijn in journalistieke zin verrijking tot stand te brengen sneller tot wasdom komen. De Accelerator kan een belangrijk onderdeel vormen in de ontwikkeling van start-up via scale-up naar volwaardig bedrijf. De betrokkenheid van relevante partners binnen het project vergroot de kans op relevante onderzoeksresultaten en de realisatie van het ontwikkelde concept.

Daarnaast hebben we vastgesteld dat met dit project een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling van ons Fonds, te weten: het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers. Bij een werkend model wordt de nieuwsvoorziening sneller, en als het goed is kwalitatief beter, verrijkt met nieuwe toetreders waardoor het medialandschap pluriformer wordt.

Verder heeft het Fonds de opzet en uitvoering van het onderzoek goedgekeurd.

Het Fonds heeft vastgesteld dat aan de criteria van de regelingen is voldaan. De subsidieverlening zal in tranches plaatsvinden en is gekoppeld aan de voorwaarde dat de onderzoeksresultaten voor de gehele branche ter beschikking komen.

Lees ook