Regeling

De subsidieregeling ‘pilot journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten’ staat in het teken van het versterken van de lokale journalistieke infrastructuur. Deze pilot is gericht op de professionalisering van lokale publieke omroepen die zich binnen het project toeleggen op het verbeteren van de nieuwsvoorziening op lokaal niveau. Voor deze regeling komen zowel zelfstandig opererende lokale omroepen als lokale omroepen binnen een samenwerkingsverband in aanmerking, voor zover zij zich bezighouden met nieuwsgaring en -productie en zich willen inspannen om daarvoor hun organisatie verder te professionaliseren.

Verlengingsaanvraag projectperiode 1 maart 2021 – 1 december 2021
Vanaf 19 oktober tot en met 1 november 2020 was het mogelijk voor omroepen die meededen met de pilot om een verlengingsaanvraag in te dienen. Hiermee kon de looptijd van hun pilotproject verlengd worden tot aan 1 december 2021. Inmiddels hebben de pilotomroepen bericht ontvangen over de verlenging van het project. Het was bij deze aanvraagronde niet mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen wanneer je als omroep nog niet eerder toegelaten was tot het programma. Bekijk het besluit voor de verlengde pilot hier.

Aanvraag projectperiode 1 december 2021 – 1 maart 2022
Vanaf 8 februari 2022 is het mogelijk voor omroepen die meededen met de pilot om een verlengingsaanvraag in te dienen. Hiermee kan de looptijd van hun pilotproject verlengd worden tot aan 1 maart 2022. Inmiddels hebben de pilotomroepen bericht ontvangen over de verlenging van het project. Het is bij deze aanvraagronde niet mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen wanneer je als omroep nog niet eerder toegelaten was tot het programma. Bekijk de bijbehorende regeling voor deze projectperiode hier.

Waar is de subsidie voor bedoeld?
Binnen deze regeling subsidiëren we arbeidsplaatsen. De subsidie is er voor het aanstellen van journalisten en ondersteunende medewerkers die de continuïteit, de spreiding, de diepgang en de kwaliteit van het nieuws moeten verbeteren. Onder ‘ondersteunende medewerkers’ verstaan we professionals die van belang kunnen zijn voor de professionalisering van lokale omroepen, bijvoorbeeld bij het aansturen van vrijwilligers, het opleiden van buurtverslaggevers, het begeleiden van stagiaires, het onderhouden van relaties met inwoners uit de wijken of het versterken van participatie.

Subsidieplafond
In totaal is er €4,4 miljoen plus aanvullend €500.000,00 aan subsidie beschikbaar voor de pilotregeling. In de eerste periode van 1 maart 2020 – 1 maart 2021 is er €2,85 miljoen verdeeld. Voor de verlenging van de projecten tot 1 december 2021 is er een bedrag van €1,55 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de periode 1 december 2021 – 1 maart 2022 is er €500.000,00 extra subsidie beschikbaar gesteld. Het subsidiebedrag wat omroepen ontvangen is bedoeld als bijdrage aan de loonkosten en is geen volledig salaris. Lees de regeling voor volledige uitleg over de bedragen en voorwaarden.

Voorwaarden en inhoudelijke criteria

Aanvragen dienen in eerste plaats aan deze randvoorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Vervolgens worden ze beoordeeld op onderstaande inhoudelijke criteria. We benadrukken graag dat daarbinnen alle ruimte is voor creativiteit en verrassende initiatieven.

Randvoorwaarden

 1. Het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen is onderdeel van het project dat gericht is op journalistieke professionalisering;
 2. Het project wordt uitgevoerd onder leiding van een eindverantwoordelijke persoon die aantoonbaar in staat is zowel inhoudelijk als organisatorisch het project in goede banen te leiden;
 3. De aanvragende lokale publieke media-instelling is of de bij de aanvraag betrokken lokale publieke media-instellingen zijn door het Commissariaat voor de Media op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 aangewezen als lokale publieke media-instelling, welke aanwijzing geldig is gedurende de projectperiode;
 4. De aanvrager is of de bij een aanvraag betrokken lokale publieke media-instellingen zijn voor de projectperiode verzekerd van de reguliere bekostiging als bedoeld in artikel 2.170b van de Mediawet 2008.

Inhoudelijke criteria

 • Het soortelijk gewicht van het plan: is het realistisch te veronderstellen dat dit daadwerkelijk leidt tot journalistieke professionalisering, tot meer en beter nieuws;
 • Ambitie: geeft de samenstelling en de beschreven ambitie van het uitvoerend team er voldoende blijk van dat de lokale nieuwsvoorziening gebaat is bij dit initiatief en is daarbij specifiek aandacht besteed aan het aanstellen van journalisten en medewerkers die de continuïteit, de spreiding, de diepgang en de kwaliteit van het nieuws moeten verbeteren;
 • Samenwerking: is er binnen het project sprake van een vorm van samenwerking en in welke mate betekent dit een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines, professies en partijen. Daarbij kan worden gedacht aan samenwerking met opleidingen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties; en
 • Uitvoerbaarheid: zijn de gestelde doelen van het project binnen het beoogde tijdpad uit te voeren en wordt de voortgang op een adequate manier getoetst en geëvalueerd.
 • Behaalde resultaten: geven de resultaten en de voortgang van het project in 2020 voldoende vertrouwen om te veronderstellen dat het project in 2021 uitvoerbaar is en heeft de aanvrager een voldoende niveau van kwaliteit weten te garanderen tijdens de eerste maanden van het project, waarbij de beperkingen als gevolg van de COVID-19-crisis in acht worden genomen.
Belangrijkste uitgangspunten

Definitie journalistieke professionalisering
We hanteren een ruime definitie van het begrip ‘journalistieke professionalisering’: hieronder verstaan we de uitbouw, de versteviging of de intensivering van de nieuwsvoorziening van lokale publieke omroepen. Wel is het van belang dat het daarbij gaat om een reeds bestaande praktijk van onafhankelijke eigen nieuwsgaring en -productie.

Pilot
Het gaat bij deze subsidieregeling om twee pilotjaren, waarin wordt gekeken of, en zo ja onder welke omstandigheden en op basis van welke financiering, lokale publieke omroepen in staat zijn om binnen hun verzorgingsgebied fundamenteel bij te dragen aan het versterken van de lokale journalistieke infrastructuur en daarmee aan het verbeteren van de nieuwsvoorziening op lokaal niveau. Lees de toelichting op de regeling voor meer informatie over de pilot.

Arbeidsplaatsen
Binnen deze regeling subsidiëren we arbeidsplaatsen. Niet alleen voor journalisten, maar voor iedereen die bijdraagt aan succesvolle professionalisering van lokale publieke omroepen, zoals bijvoorbeeld opleiders van buurtjournalisten, begeleiders van stagiaires en community managers. Per arbeidsplaats is de maximale bijdrage vanuit het Fonds 50.000 euro per jaar (op voltijdbasis van 36 uur per week) voor de periode 1 maart 2020 – 1 maart 2021. Voor de verlengingsperiode van 1 maart 2021 – 1 december 2021 is de maximale totale bijdrage €37.500 per arbeidsplaats.

Daarbij dien je als aanvrager er rekening mee te houden dat het om een bijdrage gaat en niet om een volledig salaris. Bij arbeidsplaatsen voor minder dan voltijdbasis gelden naar rato lagere bedragen. Bij een medewerkers wiens vergoeding boven de maximale bijdrage uitkomt, dient de omroep de extra kosten zelf te dragen. NB: Aanvragers dienen na afloop van het project aan te kunnen tonen voor welk bedrag zij medewerkers hebben aangesteld.

Project management
We hechten groot belang aan gedegen project management en een team dat goede doelstellingen kan opstellen, kan meten in hoeverre deze behaald worden en op basis hiervan beslissingen neemt.

Lokale omroep(en)
Deze subsidieregeling is zowel bestemd voor zelfstandig opererende lokale publieke omroepen als voor lokale omroepen die gezamenlijk optrekken binnen een samenwerkingsverband. De omroep of omroepen moeten beschikken over de aanwijzing van het Commissariaat voor de Media gedurende de hele projectperiode. Daarnaast moeten zij kunnen rekenen op de reguliere bekostiging vanuit de gemeente waar zij actief zijn. De omroep of omroepen die een aanvraag willen indienen beschikken over een, al dan niet gezamenlijke, minimale jaaromzet van 80.000 euro. Onder jaaromzet verstaan we onder andere de optelsom van de reguliere bekostiging vanuit de gemeente, reclame-inkomsten en overige inkomsten zoals incidentele opdrachten voor derden zoals de gemeente en lokale middenstand.

Samenwerking tussen lokale omroepen
Lokale publieke omroepen die gezamenlijk optrekken binnen een samenwerkingsverband maken aanspraak op tenminste vijftig procent van de beschikbare middelen binnen deze subsidieregeling.

Samenwerking met derden
We juichen samenwerking toe, tussen lokale publieke omroepen en bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. Samenwerking met regionale publieke omroepen is daarentegen uitgesloten van deze regeling.

Veelgestelde vragen

De regeling is primair gericht op het versterken van de journalistieke kwaliteit en capaciteit van lokale publieke omroepen door het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. Zoals blijkt uit de toelichting op de randvoorwaarden gaan we ervan uit dat omroepen op voorhand beschikken over aantoonbare ervaring met eigen nieuwsgaring en -productie. Het is dus niet de bedoeling dat er een nieuwsredactie van de grond af wordt opgebouwd.

Het Stimuleringsfonds wil binnen de pilot niet alleen het journalistieke aanbod vergroten, maar ook zoveel mogelijk bruikbare gegevens verzamelen die van belang zijn om vast te stellen onder welke omstandigheden en tegen welke kosten lokale publieke omroepen in staat zijn om bij te dragen aan verbetering van de journalistieke infrastructuur. Omroepen die gedurende de onderzoeksperiode hun aanwijzing en / of hun reguliere bekostiging verliezen kunnen onbedoeld de uitkomst van de pilot verstoren en zijn daarom niet geschikt om hieraan deel te nemen.

In de aanvraag beschrijf je nauwkeurig wat je gaat ondernemen om de journalistieke professionalisering in het verzorgingsgebied van jouw omroep te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Continuïteit van het nieuws (dagelijks, avonden, weekenden, 24/7 bezetting redactie)
 • Spreiding van het nieuws (geografisch, alle kernen en wijken, randgemeenten)
 • Spreiding van onderwerpen (ook in relatie tot de lokale politiek)
 • Meer diepgang in het nieuws (context en duiding, achtergronden, nieuwsanalyse)
 • Agendabepalende in plaats van volgende journalistiek
 • Onderzoeksjournalistiek (dossiers)

Mogelijke invullingen houden rekening met de meetbaarheid van de resultaten van het plan.

Het team is een van de criteria waarop we aanvragen beoordelen. We kijken naar de rolverdeling en hoe teamleden met elkaar gaan samenwerken bij de uitvoering van het plan. Ook moet duidelijk worden toegelicht in hoeverre het om nieuwe dan wel bestaande medewerkers van de omroep gaat. We vragen om vooraf een helder idee te formuleren van welke teamrollen er nodig worden geacht voor het succesvol vervullen van de ambities op het gebied van journalistieke professionalisering en deze te beschrijven (en te begroten).  Wordt je aanvraag gehonoreerd, dan heb je nog twee maanden de tijd om ons te laten weten wie die overige rollen gaan vervullen (naast de leidinggevende / eindverantwoordelijke). Denk bij de motivering van de ambities en samenstelling van het team bijvoorbeeld aan:

 • Vinden en aansturen van nieuwe vrijwilligers
 • Begeleiden van stagiaires
 • Community manager aanstellen
 • Opleiden van buurtverslaggevers

Een aanvraag kan niet alleen ingediend worden door zelfstandige opererende lokale publieke omroepen, maar ook door lokale publieke omroepen die gezamenlijk optrekken in een samenwerkingsverband, ongeacht of zij hiervoor een afzonderlijke stichting hebben opgericht.
Zo’n samenwerkingsverband is overigens iets anders dan een ‘samenwerking met derden’, waarmee gedoeld wordt op het onderwijs, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. Een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines, professies en partijen uit de gemeente wordt van harte toegejuicht, voor zover dit binnen de contouren van het plan bijdraagt aan journalistieke professionalisering en het verbeteren van de nieuwsvoorziening op lokaal niveau.

Een lokale omroep of samenwerkingsverband van lokale omroepen kan ten hoogste € 250.000 subsidie aanvragen voor de periode 1 maart 2020 – 1 maart 2021. Daarbovenop kan tot maximaal € 110.000 aangevraagd worden voor de verlengingsperiode tot 1 december 2021. Het bedrag wat de omroep voor de verlengingsperiode ontvangt is afhankelijk van het bedrag wat zij eerder ontvangen.

Ten aanzien van het aan te vragen bedrag zijn twee dingen van belang. Om te beginnen mag de omroep niet meer subsidie aanvragen dan de jaaromzet (zelfstandige opererende lokale publieke omroepen) of gezamenlijke jaaromzet (lokale publieke omroepen die gezamenlijk optrekken in een samenwerkingsverband). Ten tweede bedraagt de jaaromzet van zelfstandige of samenwerkende omroepen tenminste 80.000 euro. Onder jaaromzet verstaan we onder andere de optelsom van de reguliere bekostiging vanuit de gemeente, reclame-inkomsten en overige inkomsten zoals incidentele opdrachten voor derden zoals de gemeente en lokale middenstand.

Allereerst checkt het bureau van het Stimuleringsfonds of aanvragen compleet zijn. Mocht dit niet zo zijn dan ontvang je hiervan bericht. Vervolgens beoordelen we of aanvragen voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Mocht dit niet het geval zijn, dan wijzen we de aanvraag af op randvoorwaarden. De rest beoordelen we op basis van de 5 inhoudelijke criteria. Wanneer aanvragen verdere verduidelijking behoeven, nemen we contact met je op. Na deze gesprekken scherpt het bureau scores aan en geeft het bureau een advies aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en het advies en besluit vervolgens tot toewijzing dan wel afwijzing.

Contact

Heb je nog vragen over de pilot regeling lokale omroepen? Neem contact met ons op via +31 70 361 7111 of gebruik onderstaand formulier.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.