Regeling

Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening

Regeling

Huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen, lokale nieuwswebsites en lokale publieke media-instellingen konden op aanvraag een tegemoetkoming in de vorm van een krediet ontvangen ter dekking van noodzakelijke kosten om daarmee de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen tijdens de coronacrisis. Alleen lokale mediaorganisaties die binnen de definities vallen kwamen in aanmerking voor steun. De tegemoetkoming bedroeg minimaal € 4.000 voor een periode van 3 maanden.

Het Steunfonds moet ervoor zorgen dat de continuïteit van de lokale nieuwsvoorziening op peil blijft tijdens de coronacrisis. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 7 april 2020 het tijdelijk Steunfonds voor lokale informatievoorziening aangekondigd. Hiermee werd er voor de periode van 15 maart tot 15 juni 2020 11 miljoen euro beschikbaar gesteld en in eerdere aanvraagrondes uitgekeerd. Omdat er ook na 15 juni nog behoefte was aan financiële steun, heeft het kabinet 24 miljoen euro aan extra middelen in het Steunfonds gestort om lokale media ondersteuning te bieden tot eind 2020.

Daarmee bedraagt de totale omvang van het Steunfonds 35 miljoen euro voor de periode van 15 maart tot en met 15 december 2020.  Nieuwsorganisaties konden aanvragen indienen voor de periodes 15 maart – 15 juni 2020, 15 juni – 15 september 2020 en 15 september – 15 december 2020. Het is niet meer mogelijk om nog met terugwerkende kracht steun aan te vragen voor de genoemde periodes.

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over wat deze steunmaatregel inhoudt en wie er aanspraak op konden maken. Ook vindt u hier alle informatie over het indienen van een omzettingsverzoek van het ontvangen krediet.

Aanvraag periode
Gesloten
Aanvraag bedrag
Vanaf € 4.000.-
Advies
Alle informatie rondom uw ontvangen krediet uit het Steunfonds vindt u terug in het Steunfondsportal.

Voorwaarden en doelgroep

Alle voorwaarden, definities van doelgroepen, hoogte van de uitkering en procedures die horen bij het indienen van een aanvraag of omzettingsverzoek en de afwikkeling daarvan kunt u teruglezen in de beleidsregels. Deze beleidsregels liggen ten grondslag van het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening en zijn in de Staatscourant gepubliceerd. Alle beleidsregels met betrekking op het Steunfonds kunt u hiernaast downloaden.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming uit het Steunfonds moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De aanvrager heeft als hoofdactiviteit het vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemene publiek en speelt daarmee een vitale rol in de lokale nieuws- en informatiebehoefte; en
 2. De continuïteit van de bestaande informatievoorziening is in gevaar als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Doelgroep
Alleen lokale mediaorganisaties die binnen de definities van de doelgroep vallen kwamen in aanmerking voor steun. De doelgroepen waren: lokale publieke omroepen, huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen en lokale nieuwswebsites. De tegemoetkoming bedroeg minimaal € 4.000 voor een periode van 3 maanden. Bekijk de beleidsregels voor een uitgebreide beschrijving van de doelgroep definities en de hoogte van het bijbehorende krediet.

Uitleganimatie omzettingsverzoek

Omzettingsverzoek indienen

Lokale nieuwsorganisaties kunnen voor het ontvangen krediet na afloop van hun kredietperiode een omzettingsverzoek indienen. Met het omzettingsverzoek wordt er een bestedingsverantwoording gedaan van het krediet in de kredietperiode. Is het krediet gebruikt volgens de voorwaarden van het Steunfonds? Dan wordt het krediet omgezet in een uitkering, die u niet hoeft terug te betalen. Na het aflopen van de kredietperiode hebben nieuwsorganisaties tot een half jaar de tijd om het omzettingsverzoek in te dienen. Bijvoorbeeld: loopt de kredietperiode van 15 maart tot 15 december 2020, dan kan er van 15 december 2020 tot 15 juni 2021 een omzettingsverzoek ingediend worden.

Hoe dien ik een omzettingsverzoek in?
Per aanvraag waar u een kredietovereenkomst voor heeft getekend, kunt u een omzettingsverzoek van het krediet indienen. Het formulier voor het verzoek kunt u, nadat u bent ingelogd in het Steunfondsportal, vinden aan de rechterkant van het beginscherm in de portal onder het kopje ‘voortgangsrapportage’. Dat formulier heet ‘omzettingsverzoek’.

Omzettingsverzoek indienen

Voor het indienen van een omzettingsverzoek dient u gebruik te maken van het door het Stimuleringsfonds opgestelde aanvraagformulier en van het aangeleverde Excel-format voor de opgave van de gemaakte kosten. Het vragenformulier dient als inhoudelijk verslag van de activiteiten in de periode waarvoor steun is ontvangen. Naast het formulier en het Excel-format vragen we u om een aantal journalistieke producties (per titel) bij te voegen die uw organisatie gemaakt heeft verspreid over kredietperiode. Samengevat dient u bij het verzoek dus de volgende stukken aan te leveren:

 • Ingevuld omzettingsverzoek formulier;
 • Excel-bestand met opgave van de gemaakte kosten (format beschikbaar als download in het verzoek-formulier);
 • Voorbeelden van journalistieke producties (per titel) gemaakt in de kredietperiode, evenredig verspreid over de periode (URL’s naar producties of PDF bestanden, zie instructie in verzoek-formulier).

Welke kosten kan ik opvoeren in het omzettingsverzoek?

We kunnen u een algemene indicatie geven van welke kosten toelaatbaar zijn bij het opvoeren van de verantwoording van de uitgave van het krediet. De rode draad bij het verantwoorden van het krediet is altijd dat kosten gemaakt moeten zijn om de lokale informatievoorziening te kunnen continueren in de periode waar u krediet voor heeft gekregen. Er kunnen alleen kosten worden opgegeven die zijn gemaakt binnen de kredietperiode.

In de regel zijn er drie verschillende soorten kosten die onder het Steunfonds vallen:

 • Categorie 1: kosten voor het maken van corona-gerelateerde informatievoorziening;
 • Categorie 2: kosten die zijn ontstaan door de corona-gerelateerde maatregelen;
 • Categorie 3: reguliere kosten voor het voortzetten van lokale nieuws- en informatievoorziening.

Wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat gemaakte kosten onder deze categorieën vallen, zal het Stimuleringsfonds coulant optreden met betrekking tot welke specifieke kosten hieronder vallen.

Opvoeren kosten categorie 1 en 2
Onder categorie 1 of 2 valt het maken van specifieke kosten om lokale informatievoorziening ten tijde van Covid-19 überhaupt mogelijk te maken. Zonder Covid-19 had u deze kosten niet hoeven maken. Denk aan extra maatregelen om het werk Corona-proof voort te zetten (categorie 2), producties op afstand maken of thuiswerkplekken inrichten (categorie 2) of extra uitzendingen/items rondom Covid-19 te maken (categorie 1). Hier is het voldoende om aannemelijk te maken dat deze kosten noodzakelijk waren en welke producties hiermee tot stand zijn gekomen. Geef in het Excel-format aan welke kosten vallen onder categorie 1 en of 2.

Opvoeren kosten categorie 3
Onder categorie 3 valt het maken van reguliere kosten, die ook zonder Covid-19 waren gemaakt. Het is mogelijk om dit soort reguliere kosten op te voeren in de verantwoording van het krediet. Maar dan moet wel aannemelijk worden gemaakt dat deze kosten zonder het krediet niet gemaakt hadden kunnen worden (door bijvoorbeeld het wegvallen van reguliere inkomsten/lagere advertentie inkomsten etc). Er moet dus sprake zijn van verlies in de kredietperiode. In dat geval moet u aannemelijk maken hoeveel verlies u heeft geleden en welke inkomstenbronnen zijn verminderd of weggevallen. In de excel geeft u een overzicht van uw totale kosten in de kredietperiode. Maximaal de hoogte van het verlies kan worden omgezet in een uitkering. Geef in het Excel-format aan welke kosten onder categorie 3 vallen.

Uiteraard is het mogelijk dat er een combinatie van bovenstaande soorten kosten wordt opgevoerd. De categorieën sluiten elkaar niet uit.

Behandeling omzettingsverzoek
Nadat u het omzettingsverzoek heeft ingediend, wordt er door het Stimuleringsfonds binnen 8 weken getoetst of uw organisatie voldoet aan de gestelde voorwaarden en of de opgegeven kostenposten vallen binnen de kaders van de beleidsregel. Er kunnen alleen kosten worden opgegeven die zijn gemaakt binnen de kredietperiode.

Wanneer het Stimuleringsfonds meer informatie nodig heeft om uw verzoek te beoordelen, kunnen we extra informatie en gegevens opvragen bij het door u ingevulde aanvraagformulier en van de opgevoerde kostenposten. Het gaat hierbij om gegevens zoals bijvoorbeeld:

 • Digitale kopieën van al uw journalistieke producties in de kredietperiode
 • Boekhouding, voorzien van alle relevante betaalbewijzen die horen bij de opgevoerde kostenposten en inzichtelijk zijn voor de gedane uitgaven in de kredietperiode. Denk aan facturen, contracten en urenregistraties.


Vergoeding BTW

In het krediet is geen vergoeding voor btw inbegrepen indien uw organisatie btw-plichtig is. Alleen de kosten exclusief btw worden in dat geval omgezet in een uitkering. Is uw organisatie gedeeltelijk of niet btw-plichtig kunt u dit in het formulier aangeven en specificeren. Geef in het Excel-format aan wat de kosten in- en exclusief btw waren.

Beslistermijn omzettingsverzoek
Na het indienen van het verzoek neemt het Stimuleringsfonds binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek een besluit over de hoogte van de uitkering. Als het niet lukt om binnen 8 weken een beslissing op uw verzoek te nemen, dan kan het Stimuleringsfonds deze termijn één keer verlengen met acht weken. U ontvangt hierover bericht via de portal.

Accountantsverklaring
Het Stimuleringsfonds kan u verzoeken, wanneer u een krediet van 100.000 euro of hoger hebt ontvangen, het omzettingsverzoek en de bij behorende bestedingsverantwoording te voorzien van een goedkeurende verklaring van een registeraccountant. Indien dit voor uw organisatie geldt, dan neemt het Stimuleringsfonds tijdig contact met u op via het door ons bekende emailadres.

Daarnaast behoudt het Stimuleringsfonds zich het recht voor om ten behoeve van de omzetting van het krediet in een uitkering een door ons aan te wijzen (en op onze kosten) registeraccountant een onderzoek te laten instellen naar de rechtmatigheid van de besteding van het krediet.

Terugbetaling van het krediet
In de volgende drie situaties is uw organisatie verplicht om het krediet (gedeeltelijk) terug te betalen:

 • Indien geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid het krediet om te laten zetten in een uitkering door een omzettingsverzoek;
 • Indien na het indienen van het omzettingsverzoek nog sprake is van openstaand krediet doordat het krediet gedeeltelijk wordt omgezet in een uitkering;
 • Indien de tegemoetkoming ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt of wanneer niet aan de bepalingen is voldaan van de Beleidsregel van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek tot instelling van een tijdelijk Steunfonds ten behoeve van de continuïteit van de lokale informatievoorziening gedurende de COVID-19 crisis (Tijdelijk Steunfonds Lokale informatievoorziening).

Veelgestelde vragen

De financiële ondersteuning uit het Steunfonds om de noodzakelijke kosten in deze periode te dekken voor het continueren van de lokale nieuws- en informatievoorziening was voor de periodes:

 • 15 maart – 15 juni 2020
 • 15 juni – 15 september 2020
 • 15 september – 15 december 2020

Het is niet meer mogelijk om nog met terugwerkende kracht steun aan te vragen voor de genoemde periodes.

Nee, het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening loopt af op 15 december 2020. Hierna komt er geen nieuwe ronde om steun aan te vragen. Voor het laatste kwartaal van 2020 en in 2021 zijn de generieke regelingen vanuit de Rijksoverheid, zoals de NOW en de TVL, breder toegankelijk voor bedrijven en komen nieuwsorganisaties mogelijk ook in aanmerking. Heeft u in 2021 nog steeds behoefte aan financiële steun, kijk hier voor meer informatie over de NOW (aanvragen voor steun in Q4 2020 zijn mogelijk tot 27 december 2020). Of bekijk hier of u in aanmerking komt voor TVL met de adviestool van de RVO.

 

Het is niet meer mogelijk steun aan te vragen uit het Steunfonds. Wel kunt u de website van de rijksoverheid raadplegen voor andere financiële steunregelingen.

Kijk op onderstaande sites voor meer informatie:

Rijkdienst voor Ondernemend Nederland

Ondernemersplein Kamer van Koophandel

Rijksoverheid

 

Het Steunfonds is zo vormgegeven dat aanvragen voor een bijdrage eenvoudig in te dienen waren en snel door ons beoordeeld konden worden. Om misbruik tegen te gaan, wordt de aangevraagde bijdrage in de vorm van een krediet toegekend. Achteraf zal beoordeeld worden of het geld op de juiste manier besteed is. Dat wil zeggen dat het krediet gebruikt is voor de continuering van de informatievoorziening. Als dit zo is, zal het krediet omgezet worden in een uitkering (en hoeft deze niet terugbetaald te worden).

Na afloop van de periode waarvoor u steun heeft ontvangen kunt u een verzoek tot omzetting van het krediet in een uitkering indienen. U heeft daar vanaf het moment dat de kredietperiode stopt een half jaar tijd voor, meer informatie hierover kunt u teruglezen in uw kredietovereenkomst. Het formulier wat u hiervoor kunt gebruiken staat vanaf het moment dat uw kredietperiode afloopt voor u klaar in de portal onder het kopje ‘voortgangsrapportage’. U krijgt een melding via de mail wanneer u dit formulier kunt invullen.

Heeft u bijvoorbeeld voor de periode van 15 maart tot 15 december 2020 een krediet ontvangen, dan heeft u van 15 december 2020 tot en met 15 juni 2021 de tijd om een verzoek in te dienen.

 

De totale looptijd van het Steunfonds is opgedeeld in drie perioden: 15 maart tot 15 juni, 15 juni tot 15 september en 15 september tot en met 15 december 2020. Omdat de financiële situatie voor de aanvragende partijen gedurende de looptijd significant kan verbeteren of verslechteren is er voor gekozen steun te verlenen voor kortere periodes. Zo kan het Stimuleringsfonds tussentijds beter beoordelen welke partijen terecht een aanvraag hebben ingediend en in hoeverre een eventuele aanpassing van de voorwaarden voor de volgende periode van steun noodzakelijk is.

Het kabinet heeft generieke maatregelen getroffen voor ondernemingen en instellingen. Een voorbeeld hiervan is de tegemoetkoming in loonkosten (NOW). De bijdrage die u uit het Steunfonds ontvangt, telt mee als omzet voor de NOW. Uw tegemoetkoming in de loonkosten kan daarom lager worden als u geld uit het Steunfonds toegewezen krijgt. U kunt hierover meer lezen op de website van de Rijksoverheid. Het krediet kan ook van invloed zijn op andere generieke financiële regelingen. Lees daarom bij alle steun die u aanvraagt de voorwaarden door.

Nee, u hoeft het ontvangen bedrag niet mee te rekenen bij de omzetbelasting van uw organisatie. De subsidie, eerst in vorm van een krediet, is vrij van BTW omdat er geen sprake is van prijssubsidie.

Contact

Heeft u nog vragen over het Steunfonds Lokale Informatievoorziening? Neem contact met ons op via +31 70 361 7111 of via steunfonds@svdj.nl.