Regeling

Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening

Regeling

Huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen, lokale nieuwswebsites en lokale publieke media-instellingen kunnen op aanvraag een eenmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet ontvangen ter dekking van noodzakelijke kosten om daarmee de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. Alleen lokale mediaorganisaties die binnen de definities vallen komen in aanmerking voor steun. De tegemoetkoming bedraag minimaal € 4.000 voor een periode van 3 maanden, ook als de berekening leidt tot een lager bedrag.

Het Steunfonds moet ervoor zorgen dat de continuïteit van de lokale nieuwsvoorziening op peil blijft tijdens de coronacrisis. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 7 april 2020 het tijdelijk Steunfonds voor lokale informatievoorziening aangekondigd. Hiermee werd er voor de periode van 15 maart tot 15 juni 2020 11 miljoen euro beschikbaar gesteld en in eerdere aanvraagrondes uitgekeerd. Omdat er ook na 15 juni nog behoefte was aan financiële steun, heeft het kabinet 24 miljoen euro aan extra middelen in het Steunfonds gestort om lokale media ondersteuning te bieden tot eind 2020. Daarmee bedraagt de totale omvang van het Steunfonds 35 miljoen euro.

Bij de verdeling van de 24 miljoen extra steun is ervoor gekozen om het geld in twee aanvraagrondes te verdelen. Reden hiervoor is dat de financiële situatie voor de aanvragende partijen tijdens de looptijd van het Steunfonds significant kan verbeteren of verslechteren.

De eerste periode liep van 15 juni tot 15 september en een tweede en tevens laatste periode loopt van 15 september tot en met 15 december 2020. Tot 25 oktober 2020 was het mogelijk een aanvraag of een verlengingsverzoek in te dienen voor steun voor een periode van 3 maanden, van 15 september tot 15 december 2020.

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over wat deze steunmaatregel inhoudt, wie er aanspraak op kan maken en hoe de aanvraagprocedure in zijn werk gaat

Aanvraag periode
21 september – 11 oktober 2020 (gesloten)
Aanvraag bedrag
Vanaf € 4.000.-
Advies
Alle informatie rondom uw ontvangen krediet uit het Steunfonds vindt u terug in het Steunfondsportal.

Gestelde voorwaarden en afwijzingsgronden

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming uit het Steunfonds moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De aanvrager heeft als hoofdactiviteit het vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemene publiek en speelt daarmee een vitale rol in de lokale nieuws- en informatiebehoefte; en
 2. De continuïteit van de bestaande informatievoorziening is in gevaar als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Daarnaast moet de aanvrager, door middel van ondertekening, verklaren dat voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

De aanvraag kan worden afgewezen als de aanvrager niet voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast wordt de aanvraag afgewezen wanneer de aanvrager of de lokale mediaorganisatie voor wie de tegemoetkoming bestemd is, op of na 15 maart 2020 in staat van faillissement verkeert, dan wel bij de rechtbank een verzoek tot verlening van surseance van betaling heeft ingediend.

Doelgroep definities en hoogte krediet

Een instelling die op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 door het Commissariaat voor de Media is aangewezen voor de verzorging van een lokale publieke mediadienst voor één of meer gemeenten en welke aanwijzing geldig is gedurende de periode waarin de activiteiten waarvoor een tegemoetkoming wordt verstrekt plaatsvinden, of die tijdig een aanvraag voor hernieuwde aanwijzing bij het Commissariaat voor de Media heeft ingediend.

Tegemoetkoming: € 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied.

Een papieren krant die minstens 25 procent redactionele inhoud over lokale zaken, gericht op een algemeen, lokaal publiek verzorgt en volledig afhankelijk is van advertentieomzet. De krant verschijnt:

 • minstens één keer per week.
  Tegemoetkoming:  € 0,66 x de grootte van de oplage.
 • minder dan één keer per week maar tenminste één keer per twee weken en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied.
  Tegemoetkoming:  € 0,66 x de grootte van de oplage.
 • minder dan één keer per twee weken, maar tenminste negen keer per jaar en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied.
  Tegemoetkoming:  € 0,33 x de grootte van de oplage.

Een papieren krant die minstens 25 procent redactionele inhoud over lokale algemene zaken, gericht op een algemeen, lokaal publiek verzorgt in een samenhangend lokaal gebied; naast abonnementsinkomsten voor minstens 50 procent afhankelijk is van advertentie-inkomsten; niet dagelijks, maar wel tenminste één keer per twee weken verschijnt en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud  en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied.

Tegemoetkoming:  € 0,33 x de grootte van de oplage.

Een eigenstandige nieuwswebsite die van vitaal belang is voor de lokale nieuwsvoorziening, die dagelijks onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie verzorgt dat een overwegend unieke inhoud heeft, gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied en een aantoonbare jaaromzet heeft van tenminste 20.000 euro.

Tegemoetkoming:  € 4000

Aanvraagprocedure

 1. Bekijk de voorwaarden en documenten

  Op deze pagina leest u de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor steun en voor wie deze steun bedoeld is. Ook kunt u de belangrijkste documenten downloaden die nodig zijn bij het indienen van een aanvraag. We proberen u op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige beleidsregel, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan de aanvraag moet voldoen. U vindt de beleidsregel hiernaast als download. Ook kunt u daar een voorbeeld van het aanvraagformulier vinden, hiermee kunt u uw aanvraag voorbereiden en alvast de juiste documenten verzamelen. Ook vindt u een format verklaring. Deze dient u ingevuld en ondertekend bij uw online aanvraag te uploaden.

 2. Account aanmaken

  Voordat dat u het aanvraagformulier kunt invullen moet er een account worden aangemaakt, daarvoor heeft u alleen een werkend e-mailadres nodig. Klik bij het inlogscherm op ‘registreren’.Let op: de registratiebevestigingsmail kan in uw spambox terecht komen. Wilt u voor verschillende organisaties een aanvraag indienen? Dan dient u voor elke organisatie een apart account aan te maken i.v.m. de gekoppelde gegevens aan het account. Na het aanmaken van een account kunt u inloggen en een aanvraag of verlengingsverzoek indienen. Heeft u al een account dan kunt u direct inloggen.

 3. Aanvraag of verlengingsverzoek indienen

  Verlengingsverzoek
  Indien u eerder een krediet heeft ontvangen uit het Steunfonds voor de kredietperiode tot 15 september 2020, kunt u een verlengingsverzoek voor steun indienen. Gebruik hiervoor het digitale formulier via de portal onder het kopje ‘voortgangsrapportage’. U ontvangt daarvoor op 21 september 2020 een uitnodiging via de mail en bijbehorende instructies om het formulier in te vullen. U heeft tot en met 11 oktober de tijd om het verlengingsverzoek in te dienen. Let op: u hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen, gebruik alleen het verlengingsverzoekformulier. Zijn de gegevens (bijvoorbeeld oplage van de krant, ander bankrekeningnummer) of de situatie van uw mediaorganisatie (bijvoorbeeld wijziging in de aanwijzing van CvdM) veranderd ten opzichte van uw eerdere aanvraag, dan dient u dit in het formulier aangeven. Deze gegevens nemen wij mee in het opstellen van een addendum op uw kredietovereenkomst.

  Nieuwe aanvraag
  Heeft u niet eerder een krediet ontvangen uit het Steunfonds, of alleen voor de periode 15 maart – 15 juni? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen voor steun.  Nadat u bent ingelogd kunt u via het scherm linksboven in op ‘nieuwe aanvraag’ klikken en kiezen tussen een aanvraag indienen voor lokale omroep, lokaal nieuwsblad, huis-aan-huiskrant of lokale nieuwswebsite. Let op: kies het aanvraagformulier dat op uw organisatie van toepassing is. U kunt nu het aanvraagformulier invullen, dit duurt ongeveer 10 à 15 minuten. Na dat het formulier ingevuld is en alle benodigde documenten zijn bijgevoegd klikt u op ‘opslaan & verzenden’.

 4. Beslistermijn
  We streven ernaar om binnen drie weken na het sluiten van de aanvraagtermijn een besluit te nemen. U ontvangt een bericht hierover via het portal waar u de aanvraag heeft ingediend. U ontvangt een email zodra er een nieuw bericht voor u klaar staat.

Omzetting krediet in uitkering

Financiële verantwoording
Wanneer de aanvraag is goedgekeurd gaan we over tot uitbetaling van de kredieten. Pas na afloop van de looptijd wordt beoordeeld of het krediet, al dan niet gedeeltelijk, kan worden omgezet in een uitkering. De aanvrager is tot terugbetaling verplicht als na controle blijkt dat de aanvrager niet aan de voorwaarden voldeed of dat de tegemoetkoming ten onrechte was of een te hoog bedrag is verstrekt.

Een verzoek tot omzetting van het krediet in een uitkering kan ingediend worden na de looptijd van de periode waar u een krediet voor heeft gekregen. U heeft daar na afloop van de kredietperiode een half jaar de tijd voor. Heeft u eerder een krediet ontvangen voor de periode van 15 maart of 15 juni tot 15 september en vraagt u (opnieuw) verlenging van steun aan, dan hoeft u pas na het aflopen van de opeenvolgende periode een verantwoording in te leveren voor de gehele periode dat u steun heeft ontvangen.

Besteding krediet
U mag het krediet naar eigen inzicht inzetten. Wij geven van tevoren geen uitputtende lijst met zaken waar u dit aan mag besteden omdat deze uitgaven per organisatie sterk zullen verschillen. Voor de ene organisatie zal het krediet in worden gezet voor drukkosten, de ander gebruikt het voor het dekken van loonkosten. In plaats daarvan gebruiken we één stelregel: het krediet moet ten goede komen aan nieuws- en informatievoorziening, in het gebied waarbinnen u actief bent. De enige verdere voorwaarde is: het krediet kan alleen gebruikt worden voor de kosten die zijn gemaakt tussen 15 september en 15 december 2020.

Twijfelt u over de besteding van het krediet of wilt u een kostenpost aan ons voorleggen kunt contact met ons opnemen via steunfonds@svdj.nl.

Veelgestelde vragen

De financiële ondersteuning uit het Steunfonds om de noodzakelijke kosten in deze periode te dekken voor het continueren van de lokale nieuws- en informatievoorziening was voor de periodes:

 • 15 maart – 15 juni 2020
 • 15 juni – 15 september 2020
 • 15 september – 15 december 2020

Het is niet meer mogelijk om nog met terugwerkende kracht steun aan te vragen voor de genoemde periodes.

Het is op dit moment niet meer mogelijk steun aan te vragen uit het steunfonds. Wel kunt u de website van de rijksoverheid raadplegen voor andere financiële steunregelingen.

Kijk op onderstaande sites voor meer informatie:

Rijkdienst voor Ondernemend Nederland

Ondernemersplein Kamer van Koophandel

Rijksoverheid

 

Het Steunfonds is zo vormgegeven dat aanvragen voor een bijdrage eenvoudig in te dienen zijn en snel door ons beoordeeld kunnen worden. We streven ernaar om binnen een week na de (goedgekeurde) aanvraag tot uitbetaling over te gaan. Om misbruik tegen te gaan, wordt de aangevraagde bijdrage in de vorm van een krediet toegekend. Achteraf zal beoordeeld worden of het geld op de juiste manier besteed is. Dat wil zeggen dat het krediet gebruikt is voor de continuering van de informatievoorziening. Als dit zo is, zal het krediet omgezet worden in een uitkering (en hoeft deze niet terugbetaald te worden).

Na afloop van de periode waarvoor u steun heeft ontvangen kunt u een verzoek tot omzetting van het krediet in een uitkering indienen. U heeft daar vanaf het moment dat de kredietperiode stopt een half jaar tijd voor, meer informatie hierover kunt u teruglezen in uw kredietovereenkomst.

Heeft u bijvoorbeeld alleen voor de periode van 15 maart tot 15 juni een krediet ontvangen, dan heeft u tot en met 15 december om een verzoek in te dienen.

Het formulier wat u hiervoor kunt gebruiken staat vanaf het moment dat uw kredietperiode afloopt voor u klaar in de portal onder het kopje ‘voortgangsrapportage’. U krijgt een melding via de mail wanneer u dit formulier kunt invullen.

De totale looptijd van het Steunfonds is opgedeeld in drie perioden: 15 maart tot 15 juni, 15 juni tot 15 september en 15 september tot en met 15 december 2020. Omdat de financiële situatie voor de aanvragende partijen gedurende de looptijd significant kan verbeteren of verslechteren is er voor gekozen steun te verlenen voor kortere periodes. Zo kan het Stimuleringsfonds tussentijds beter beoordelen welke partijen terecht een aanvraag hebben ingediend en in hoeverre een eventuele aanpassing van de voorwaarden voor de volgende periode van steun noodzakelijk is.

Het kabinet heeft generieke maatregelen getroffen voor ondernemingen en instellingen. Een voorbeeld hiervan is de tegemoetkoming in loonkosten (NOW). De bijdrage die u uit het Steunfonds ontvangt, telt mee als omzet voor de NOW. Uw tegemoetkoming in de loonkosten kan daarom lager worden als u geld uit het Steunfonds toegewezen krijgt. U kunt hierover meer lezen op de website van de Rijksoverheid. Het krediet kan ook van invloed zijn op andere generieke financiële regelingen. Lees daarom bij alle steun die u aanvraagt de voorwaarden door.

Nee, u hoeft het ontvangen bedrag niet mee te rekenen bij de omzetbelasting van uw organisatie. De uitkering die u ontvangt nadat de subsidievaststelling heeft plaatsgevonden is belastingvrij.

Contact

Heeft u nog vragen over het Steunfonds Lokale Informatievoorziening? Neem contact met ons op via +31 70 361 7111 of via steunfonds@svdj.nl.