Regeling

Op deze pagina leest u alle informatie over het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. Het is op dit moment niet meer mogelijk om (aanvullend) krediet aan te vragen uit het Steunfonds. Heeft u een krediet ontvangen en wilt u een omzettingsverzoek indienen? Hoe u dat doet leest u ook op deze pagina.

Het Steunfonds heeft als doel de continuïteit van de lokale nieuwsvoorziening op peil te houden tijdens de coronacrisis. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 7 april 2020 het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale informatievoorziening aangekondigd. Hiermee werd er voor de periode van 15 maart tot 15 juni 2020 11 miljoen euro beschikbaar gesteld en in eerdere aanvraagrondes uitgekeerd. Omdat er ook na 15 juni nog behoefte was aan financiële steun, heeft het kabinet 24 miljoen euro aan extra middelen in het Steunfonds gestort om lokale media ondersteuning te bieden tot en met 15 mei 2021. Daarmee bedraagt de totale omvang van het Steunfonds 35 miljoen euro voor de periode van 15 maart 2020 tot en met 15 mei 2021.

Voor de periode 15 december 2020 – 15 mei 2021 is een bedrag van minimaal 5,5 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is een restant uit het Steunfonds na de toekenningen voor de eerdere periodes. Voor deze extra periode is naar verhouding minder steun beschikbaar is. Daarom is er voor gekozen de hoogte van de tegemoetkomingen af te laten hangen van het aantal aanvragers en het ongebruikte krediet uit eerdere kredietperiodes. Zo wordt het beschikbare bedrag in zijn geheel en zo efficiënt mogelijk ingezet. Meer over de hoogte van de tegemoetkoming leest u onder het kopje ‘doelgroep en hoogte tegemoetkoming’.

Overzicht toegekende kredieten
Bekijk hier het overzicht van de toegekende kredieten vanuit het Steunfonds. Let op: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Een toegekend krediet kan hoger zijn dan het bedrag waarop een subsidie wordt vastgesteld na het indienen van een omzettingsverzoek.

Hoe dien ik een omzettingsverzoek in?
Voorwaarden en afwijzingsgronden

Alle voorwaarden, definities van doelgroepen, hoogte van de uitkering en procedures die horen bij het indienen van een aanvraag of omzettingsverzoek en de afwikkeling daarvan kunt u teruglezen in de beleidsregels. Deze beleidsregels liggen ten grondslag aan het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening en zijn in de Staatscourant gepubliceerd. Alle beleidsregels met betrekking op het Steunfonds kunt u hiernaast downloaden.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming uit het Steunfonds moet de aanvrager minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De aanvrager heeft als hoofdactiviteit het vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemene publiek en speelt daarmee een vitale rol in de lokale nieuws- en informatiebehoefte; en
 2. De continuïteit van de bestaande informatievoorziening is in gevaar als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Daarnaast komen alleen lokale mediaorganisaties die onder de definities vallen van de hierna genoemde doelgroepen in aanmerking voor steun.

Afwijzingsgronden
De aanvraag kan worden afgewezen als de aanvrager niet voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast wordt de aanvraag afgewezen wanneer de aanvrager of de lokale mediaorganisatie voor wie de tegemoetkoming bestemd is, op of na 15 maart 2020 in staat van faillissement verkeert, dan wel bij de rechtbank een verzoek tot verlening van surseance van betaling heeft ingediend.

 

Totaal beschikbare bedrag en berekening van toekenning

Huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen, lokale nieuwswebsites en lokale publieke omroepen kunnen op aanvraag een eenmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet ontvangen ter dekking van noodzakelijke kosten in de periode van 15 december 2020 tot 15 mei 2021, om daarmee de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. Alleen lokale mediaorganisaties die onder de onderstaande definities vallen komen in aanmerking voor steun.

Voor de periode 15 december 2020 – 15 mei 2021 is er een bedrag van minimaal 5,5 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is een restant uit het Steunfonds na de toekenningen voor de eerdere periodes. Omdat er voor deze nieuwe periode naar verhouding minder steun beschikbaar is, is er voor gekozen de hoogte van de tegemoetkomingen af te laten hangen van een aantal factoren. Zo wordt het beschikbare bedrag in zijn geheel en zo efficiënt mogelijk ingezet onder de verschillende doelgroepen.

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de volgende factoren:

 • Het aantal aanvragers van steun per doelgroep
 • De hoogte van het ongebruikte krediet uit eerdere kredietperiodes

Nadat alle aanvragen voor steun zijn ingediend wordt er door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek per doelgroep bepaald welk percentage wordt gehanteerd bij het berekenen van de hoogte van de tegemoetkoming. Dit zal minimaal 79% tot maximaal 100% zijn van de tegemoetkoming die per doelgroep is vastgesteld.

Vanzelfsprekend is het aantal aanvragers bepalend voor de hoogte van het bedrag. Hoe minder aanvragers, hoe meer krediet er beschikbaar is per aanvrager. Daarnaast kunnen aanvragers krediet overgehouden hebben uit eerdere kredietperiodes. Dat kan omdat het omzetverlies meeviel, er minder extra kosten waren gemaakt, of het krediet is (gedeeltelijk) gebruikt als zekerheid, dat niet in alle gevallen hoefde te worden gebruikt.

Dat overgebleven krediet kan worden gebruikt in de nieuwe kredietperiode van 15 december 2020 tot 15 mei 2021. Daarbovenop kan het worden aangevuld tot het bedrag waarop aanvragers die aan de voorwaarden voldoen recht op hebben. Het krediet dat ‘over is’ verhoogt op deze manier het totaal beschikbare bedrag en daarmee de hoogte van de krediet-toekenningen voor alle aanvragers.

De tegemoetkoming bedraagt minimaal € 3.000 voor een periode van 5 maanden, ook als de berekening zoals hieronder beschreven, leidt tot een lager bedrag.

Doelgroep en hoogte tegemoetkoming

Een instelling die op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 door het Commissariaat voor de Media is aangewezen voor de verzorging van een lokale publieke mediadienst voor één of meer gemeenten en welke aanwijzing geldig is gedurende de periode waarin de activiteiten waarvoor een tegemoetkoming wordt verstrekt plaatsvinden, of die tijdig een aanvraag voor hernieuwde aanwijzing bij het Commissariaat voor de Media heeft ingediend.

Tegemoetkoming: minimaal 79% tot maximaal 100% van € 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied.

Rekenvoorbeeld: Een lokale publieke omroep heeft een verzorgingsgebied van 130.000 huishoudens. De tegemoetkoming bedraagt minimaal € 33.891,00 en maximaal €42.900,00.

Een papieren krant die minstens 25 procent redactionele inhoud over lokale zaken, gericht op een algemeen, lokaal publiek verzorgt en volledig afhankelijk is van advertentieomzet. De krant verschijnt:

 • minstens één keer per week; of
 • minder dan één keer per week maar tenminste één keer per twee weken en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied;

Tegemoetkoming: minimaal 79% tot maximaal 100% van € 0,66 x de grootte van de oplage.

 • minder dan één keer per twee weken, maar tenminste negen keer per jaar en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied.

Tegemoetkoming: minimaal 79% tot maximaal 100% van € 0,33 x de grootte van de oplage.


Rekenvoorbeeld:
Een huis-aan-huiskrant heeft een oplage van 130.000 en verschijnt minstens één keer per week. De tegemoetkoming bedraagt minimaal € 67.782,00 en maximaal €85.800,00.

Een papieren krant die minstens 25 procent redactionele inhoud over lokale algemene zaken, gericht op een algemeen, lokaal publiek verzorgt in een samenhangend lokaal gebied; naast abonnementsinkomsten voor minstens 50 procent afhankelijk is van advertentie-inkomsten; niet dagelijks, maar wel tenminste één keer per twee weken verschijnt en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud  en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied.

Tegemoetkoming: minimaal 79% tot maximaal 100% van € 0,33 x de grootte van de oplage.

Rekenvoorbeeld: Een lokaal nieuwsblad heeft een oplage van 130.000. De tegemoetkoming bedraagt minimaal € 33.891,00 en maximaal €42.900,00.

Een eigenstandige nieuwswebsite die van vitaal belang is voor de lokale nieuwsvoorziening, die dagelijks onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie verzorgt dat een overwegend unieke inhoud heeft, gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied en een aantoonbare jaaromzet heeft van tenminste 20.000 euro.

Tegemoetkoming:  € 3000

Financiële verantwoording en omzettingsverzoek indienen

Lokale nieuwsorganisaties kunnen voor het ontvangen krediet na afloop van hun kredietperiode een omzettingsverzoek indienen. Met het omzettingsverzoek wordt er een bestedingsverantwoording gedaan van het krediet in de kredietperiode. Is het krediet gebruikt volgens de voorwaarden van het Steunfonds? Dan wordt het krediet omgezet in een uitkering, die u niet hoeft terug te betalen. In uw laatste ondertekende (addendum op) kredietovereenkomst vindt u de uiterste datum voor het indienen van uw omzettingsverzoek. Loopt uw kredietperiode tot 15 mei 2021? Dan heeft u tot uiterlijk 15 september 2021 de tijd om een omzettingsverzoek in te dienen.

Welke kosten kan ik opvoeren in het omzettingsverzoek?
We kunnen u een algemene indicatie geven van welke kosten toelaatbaar zijn bij het opvoeren van de verantwoording van de uitgave van het krediet. De rode draad bij het verantwoorden van het krediet is altijd dat kosten gemaakt moeten zijn om de lokale informatievoorziening te kunnen continueren in de periode waar u krediet voor heeft gekregen. Er kunnen alleen kosten worden opgegeven die zijn gemaakt binnen de kredietperiode.

Er zijn er verschillende soorten kosten die onder het Steunfonds vallen en opgevoerd kunnen worden:

 • Categorie 1: kosten voor het maken van corona-gerelateerde informatievoorziening of kosten die zijn ontstaan door de corona-gerelateerde maatregelen;
 • Categorie 2: reguliere kosten voor het voortzetten van lokale nieuws- en informatievoorziening.

Indien kosten worden opgevoerd die vallen onder categorie 2, moet er sprake zijn van een aan te tonen omzetverlies. Dit omzetverlies wordt bepaald door de kredietperiode te vergelijken met dezelfde periode in het jaar voor de coronacrisis. De uitkering kan nooit hoger zijn dan het omzetverlies aangevuld met de extra kosten die u opvoert onder categorie 1.

Wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat gemaakte kosten onder deze categorieën vallen, zal het Stimuleringsfonds coulant optreden met betrekking tot welke specifieke kosten hieronder vallen.

Hoe wordt er gecontroleerd of mijn bestedingsverantwoording aan de voorwaarden voldoet?
Er wordt gekeken naar een aantal zaken bij het controleren van uw bestedingsverantwoording. Dit zijn de belangrijkste zaken om rekening mee te houden:

 • Vallen de gemaakte kosten binnen de kredietperiode
 • Maakt u duidelijk onderscheid tussen de kosten inclusief en exclusief btw? Als uw organisatie btw-plichtig is, wordt de btw niet vergoed.
 • Gederfde inkomsten worden niet vergoed
 • Vallen de opgevoerde kosten aantoonbaar onder categorie 1 of 2
 • Indien u kosten opvoert onder categorie 2: is er sprake van omzetverlies?

Indien er onduidelijkheid is over uw bestedingsverantwoording, resulteert dit nooit direct in een afwijzend besluit. In zo’n geval wordt er altijd eerst contact met u opgenomen, zodat u de bestedingsverantwoording kunt toelichten of aanvullend bewijs kunt aanleveren.

Rekenvoorbeelden berekening uitkering
Om beter inzicht te krijgen in uw eigen situatie of alvast voor u zelf een berekening te kunnen maken van de hoogte van de uitkering hebben we een aantal rekenvoorbeelden opgesteld. Deze zijn puur ter illustratie en kunt u >> hier raadplegen <<.

Hoe dien ik een omzettingsverzoek in?

>> Klik hier << om de uitlegvideo te bekijken over het indienen van het omzettingsverzoek.

Per aanvraag waar u een kredietovereenkomst voor heeft getekend, kunt u een omzettingsverzoek van het krediet indienen. Het formulier voor het verzoek kunt u, nadat u bent ingelogd in het Steunfondsportal, vinden aan de rechterkant van het beginscherm in de portal onder het kopje ‘voortgangsrapportage’. Dat formulier heet ‘omzettingsverzoek’. U krijgt een seintje per mail zodra u het omzettingsverzoek kunt indienen.

Veelgestelde vragen

Nieuwsorganisaties konden in eerdere rondes krediet aanvragen voor drie kredietperiodes tussen 15 maart 2020 en 15 december 2020. Vanaf 3 maart 2021 is het mogelijk krediet aan te vragen voor de periode 15 december 2020 – 15 mei 2021. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht steun aan te vragen voor de verlopen periodes. Voor de volgende kredietperiodes kon er steun aangevraagd worden.

 • 15 maart – 15 juni 2020
 • 15 juni – 15 september 2020
 • 15 september – 15 december 2020
 • 15 december 2020 – 15 mei 2021

Het is ook mogelijk voor aanvragers om de kredietperiodes te verlengen waardoor combinaties van bovenstaande periodes mogelijk zijn.

Het Steunfonds is zo vormgegeven dat aanvragen voor een bijdrage eenvoudig in te dienen waren en snel door ons beoordeeld konden worden. Om misbruik tegen te gaan, wordt de aangevraagde bijdrage in de vorm van een krediet toegekend. Achteraf zal beoordeeld worden of het geld op de juiste manier besteed is. Dat wil zeggen dat het krediet gebruikt is voor de continuering van de informatievoorziening. Als dit zo is, zal het krediet omgezet worden in een uitkering (en hoeft deze niet terugbetaald te worden).

Lokale nieuwsorganisaties kunnen voor het ontvangen krediet na afloop van hun kredietperiode een omzettingsverzoek indienen. Met het omzettingsverzoek wordt er een bestedingsverantwoording gedaan van het krediet in de kredietperiode. Is het krediet gebruikt volgens de voorwaarden van het Steunfonds? Dan wordt het krediet omgezet in een uitkering, die u niet hoeft terug te betalen. In uw laatste ondertekende (addendum op) kredietovereenkomst vindt u de uiterste datum voor het indienen van uw omzettingsverzoek. Loopt uw kredietperiode tot 15 mei 2021? Dan heeft u tot uiterlijk 15 september 2021 de tijd om een omzettingsverzoek in te dienen.

 

Ja, u kunt een verlengingsverzoek van uw krediet indienen en kiezen uit de verschillende opties, met of zonder aanvullend krediet de periode verlengen. De mogelijkheid om een omzettingsverzoek voor de periode die loopt tot 15 december 2020 in te dienen vervalt zodra u verlenging van de periode aanvraagt. Heeft u uw omzettingsverzoek al ingediend? Dan wordt dit omzettingsverzoek door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek niet in behandeling genomen zodra uw verlengingsverzoek goedgekeurd wordt.

Wordt uw verlengingsverzoek goedgekeurd, dan kunt u vanaf 15 mei 2021 tot uiterlijk 15 september 2021 uw omzettingsverzoek indienen.

Wilt u aanspraak maken op steun voor de periode van 15 december 2020 – 15 mei 2021, maar tegelijkertijd ook een subsidievaststelling over uw kredietperiode tot 15 december 2020 ontvangen, i.v.m. een jaarrekening of zekerheid over eerder ontvangen kredieten? Dan is het mogelijk om een nieuwe kredietperiode te starten en de periode tot 15 december af te sluiten. U vraagt dan geen verlenging van uw krediet aan, maar dient een nieuwe aanvraag in. Op deze manier worden de kredietperiodes los van elkaar behandeld. Het is bij deze optie niet mogelijk om ongebruikt krediet mee te nemen naar de nieuwe kredietperiode. Daarnaast moet u over beide kredietperiodes apart een bestedingsverantwoording afleggen en zal er twee maal een subsidievaststelling plaatsvinden. Om de kredietperiode die liep tot 15 december 2020 af te sluiten dient u een omzettingsverzoek in. Dient u dit omzettingsverzoek vóór 1 april in, dan ontvangt u voor 1 juni 2021 de subsidievaststelling. Wilt u gebruik maken van deze optie? Neem dan voor 14 maart contact met ons op via steunfonds@svdj.nl o.v.v. uw dossiernummer. We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om uw verzoek verder af te handelen en u instructies sturen voor het indienen van de nieuwe aanvraag en uw omzettingsverzoek.

Het kabinet heeft generieke maatregelen getroffen voor ondernemingen en instellingen. Een voorbeeld hiervan is de tegemoetkoming in loonkosten (NOW). De bijdrage die u uit het Steunfonds ontvangt, telt mee als omzet voor de NOW. Uw tegemoetkoming in de loonkosten kan daarom lager worden als u geld uit het Steunfonds toegewezen krijgt. U kunt hierover meer lezen op de website van de Rijksoverheid. Het krediet kan ook van invloed zijn op andere generieke financiële regelingen. Lees daarom bij alle steun die u aanvraagt de voorwaarden door.

Omzetbelasting
U hoeft het ontvangen bedrag niet mee te rekenen bij de omzetbelasting van uw organisatie. De subsidie, eerst in vorm van een krediet, is vrij van BTW omdat er geen sprake is van prijssubsidie.

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
De subsidie wordt, net als de gelden uit de NOW regeling, wel gezien als omzet voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Het kan dus voor uw organisatie van toepassing zijn dat u hier belasting over dient te betalen.

Contact

Heeft u nog vragen over het Steunfonds Lokale Informatievoorziening? Neem contact met ons op via +31 70 361 7111 of via steunfonds@svdj.nl.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.