Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening

Het Steunfonds moet ervoor zorgen dat de continuïteit van de lokale nieuwsvoorziening op peil blijft tijdens de coronacrisis. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 7 april 2020 het tijdelijk Steunfonds voor lokale informatievoorziening aangekondigd. Hiermee werd er voor de periode van 15 maart tot 15 juni 2020 11 miljoen euro beschikbaar gesteld en in eerdere aanvraagrondes uitgekeerd. Omdat er ook na 15 juni nog behoefte was aan financiële steun, heeft het kabinet 24 miljoen euro aan extra middelen in het Steunfonds gestort om lokale media ondersteuning te bieden tot eind 2020. Daarmee bedraagt de totale omvang van het Steunfonds 35 miljoen euro.

Bij de verdeling van de 24 miljoen extra steun is ervoor gekozen om het geld in twee aanvraagrondes te verdelen. Reden hiervoor is dat de financiële situatie voor de aanvragende partijen tijdens de looptijd van het Steunfonds significant kan verbeteren of verslechteren.

De eerste periode liep van 15 juni tot 15 september en een tweede en tevens laatste periode loopt van 15 september tot en met 15 december 2020. Vanaf 21 september 2020 is het mogelijk een aanvraag of een verlengingsverzoek in te dienen voor steun voor een periode van 3 maanden, van 15 september tot 15 december 2020.

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over wat deze steunmaatregel inhoudt, wie er aanspraak op kan maken en hoe de aanvraagprocedure in zijn werk gaat

Aanvraagtermijn
21 september – 11 oktober 2020 (gesloten)

Kredietperiode
15 september – 15 december 2020

Aanvraagbedrag
Minimaal €4000.-

Contact
070 870 1467
steunfonds@svdj.nl

Aanvraagprocedure  

 

Stap 1: Bekijk de voorwaarden en documenten
Op deze pagina leest u de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor steun en voor wie deze steun bedoeld is. Ook kunt u de belangrijkste documenten downloaden die nodig zijn bij het indienen van een aanvraag.

We proberen u op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige beleidsregel, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan de aanvraag moet voldoen. U vindt de beleidsregel bovenaan de pagina in het lijstje met de documenten. Ook kunt u daar een voorbeeld van het aanvraagformulier vinden, hiermee kunt u uw aanvraag voorbereiden en alvast de juiste documenten verzamelen. Ook vindt u een format verklaring. Deze dient u ingevuld en ondertekend bij uw online aanvraag te uploaden.


Stap 2: Account aanmaken

Voordat dat u het aanvraagformulier kunt invullen moet er een account worden aangemaakt, daarvoor heeft u alleen een werkend e-mailadres nodig. Klik bij het inlogscherm op ‘registreren’.

Let op: de registratiebevestigingsmail kan in uw spambox terecht komen.

Wilt u voor verschillende organisaties een aanvraag indienen? Dan dient u voor elke organisatie een apart account aan te maken i.v.m. de gekoppelde gegevens aan het account.

Na het aanmaken van een account kunt u inloggen en een aanvraag of verlengingsverzoek indienen. Heeft u al een account dan kunt u direct inloggen.

Account aanmaken/inloggen


Stap 3: Aanvraag of verlengingsverzoek indienen

Verlengingsverzoek
Indien u eerder een krediet heeft ontvangen uit het Steunfonds voor de kredietperiode tot 15 september 2020, kunt u een verlengingsverzoek voor steun indienen. Gebruik hiervoor het digitale formulier via de portal onder het kopje ‘voortgangsrapportage’. U ontvangt daarvoor op 21 september 2020 een uitnodiging via de mail en bijbehorende instructies om het formulier in te vullen. U heeft tot en met 11 oktober de tijd om het verlengingsverzoek in te dienen. Let op: u hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen, gebruik alleen het verlengingsverzoekformulier.

Zijn de gegevens (bijvoorbeeld oplage van de krant, ander bankrekeningnummer) of de situatie van uw mediaorganisatie (bijvoorbeeld wijziging in de aanwijzing van CvdM) veranderd ten opzichte van uw eerdere aanvraag, dan dient u dit in het formulier aangeven. Deze gegevens nemen wij mee in het opstellen van een addendum op uw kredietovereenkomst.

Nieuwe aanvraag
Heeft u niet eerder een krediet ontvangen uit het Steunfonds, of alleen voor de periode 15 maart – 15 juni? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen voor steun.
Nadat u bent ingelogd kunt u via het scherm linksboven in op ‘nieuwe aanvraag’ klikken en kiezen tussen een aanvraag indienen voor Lokale omroep, lokaal nieuwsblad, huis-aan-huiskrant of lokale nieuwswebsite. Let op: kies het aanvraagformulier dat op uw organisatie van toepassing is. U kunt nu het aanvraagformulier invullen, dit duurt ongeveer 10 à 15 minuten. Na dat het formulier ingevuld is en alle benodigde documenten zijn bijgevoegd klikt u op ‘opslaan & verzenden’. Mocht u het invullen van het aanvraagformulier tussentijds willen onderbreken kunt u uw werk opslaan en op een later tijdstip verder gaan.

Beslistermijn
We streven ernaar om binnen drie weken na het sluiten van de aanvraagtermijn een besluit te nemen. U ontvangt een bericht hierover via het portal waar u de aanvraag heeft ingediend. U ontvangt een email zodra er een nieuw bericht voor u klaar staat.

Inloggen

Gestelde voorwaarden en afwijzingsgronden  

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming uit het Steunfonds moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De aanvrager heeft als hoofdactiviteit het vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemene publiek en speelt daarmee een vitale rol in de lokale nieuws- en informatiebehoefte; en
  2. De continuïteit van de bestaande informatievoorziening is in gevaar als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Daarnaast moet de aanvrager, door middel van ondertekening, verklaren dat voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

De aanvraag kan worden afgewezen als de aanvrager niet voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast wordt de aanvraag afgewezen wanneer de aanvrager of de lokale mediaorganisatie voor wie de tegemoetkoming bestemd is, op of na 15 maart 2020 in staat van faillissement verkeert, dan wel bij de rechtbank een verzoek tot verlening van surseance van betaling heeft ingediend.

Doelgroep en hoogte tegemoetkoming

Huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen, lokale nieuwswebsites en lokale publieke media-instellingen kunnen op aanvraag een eenmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet ontvangen ter dekking van noodzakelijke kosten in de periode van 15 september tot 15 december 2020 om daarmee de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. Alleen lokale mediaorganisaties die onder de onderstaande definities vallen komen in aanmerking voor steun. De tegemoetkoming bedraag minimaal € 4.000 voor een periode van 3 maanden, ook als de berekening zoals hieronder beschreven, leidt tot een lager bedrag.

Lokale publieke media-instelling
Een instelling die op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 door het Commissariaat voor de Media is aangewezen voor de verzorging van een lokale publieke mediadienst voor één of meer gemeenten en welke aanwijzing geldig is gedurende de periode waarin de activiteiten waarvoor een tegemoetkoming wordt verstrekt plaatsvinden, of die tijdig een aanvraag voor hernieuwde aanwijzing bij het Commissariaat voor de Media heeft ingediend.

Tegemoetkoming: € 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied.

Huis-aan-huiskrant
Een papieren krant die minstens 25 procent redactionele inhoud over lokale zaken, gericht op een algemeen, lokaal publiek verzorgt en volledig afhankelijk is van advertentieomzet. De krant verschijnt:

  • minstens één keer per week; of
  • minder dan één keer per week maar tenminste één keer per twee weken en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied;

Tegemoetkoming:  € 0,66 x de grootte van de oplage.

  • minder dan één keer per twee weken, maar tenminste negen keer per jaar en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied.

Tegemoetkoming:  € 0,33 x de grootte van de oplage.

Lokaal nieuwsblad
Een papieren krant die minstens 25 procent redactionele inhoud over lokale algemene zaken, gericht op een algemeen, lokaal publiek verzorgt in een samenhangend lokaal gebied; naast abonnementsinkomsten voor minstens 50 procent afhankelijk is van advertentie-inkomsten; niet dagelijks, maar wel tenminste één keer per twee weken verschijnt en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud  en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied.

Tegemoetkoming:  € 0,33 x de grootte van de oplage.

Lokale nieuwswebsite
Een eigenstandige nieuwswebsite die van vitaal belang is voor de lokale nieuwsvoorziening, die dagelijks onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie verzorgt dat een overwegend unieke inhoud heeft, gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied en een aantoonbare jaaromzet heeft van tenminste 20.000 euro.

Tegemoetkoming:  € 4000

Financiële verantwoording

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd gaan we over tot uitbetaling van de kredieten. Pas na afloop van de looptijd wordt beoordeeld of het krediet, al dan niet gedeeltelijk, kan worden omgezet in een uitkering. De aanvrager is tot terugbetaling verplicht als na controle blijkt dat de aanvrager niet aan de voorwaarden voldeed of dat de tegemoetkoming ten onrechte was of een te hoog bedrag is verstrekt.

Een verzoek tot omzetting van het krediet in een uitkering kan ingediend worden na de looptijd van de periode waar u een krediet voor heeft gekregen. U heeft daar na afloop van de kredietperiode een half jaar de tijd voor. Heeft u eerder een krediet ontvangen voor de periode van 15 maart of 15 juni tot 15 september en vraagt u (opnieuw) verlenging van steun aan, dan hoeft u pas na het aflopen van de opeenvolgende periode een verantwoording in te leveren voor de gehele periode dat u steun heeft ontvangen.

Besteding krediet
U mag het krediet naar eigen inzicht inzetten. Wij geven van tevoren geen uitputtende lijst met zaken waar u dit aan mag besteden omdat deze uitgaven per organisatie sterk zullen verschillen. Voor de ene organisatie zal het krediet in worden gezet voor drukkosten, de ander gebruikt het voor het dekken van loonkosten. In plaats daarvan gebruiken we één stelregel: het krediet moet ten goede komen aan nieuws- en informatievoorziening, in het gebied waarbinnen u actief bent. De enige verdere voorwaarde is: het krediet kan alleen gebruikt worden voor de kosten die zijn gemaakt tussen 15 september en 15 december 2020.

Twijfelt u over de besteding van het krediet of wilt u een kostenpost aan ons voorleggen kunt contact met ons opnemen via steunfonds@svdj.nl.

Veelgestelde vragen  

Voor welke periode kan ik steun aanvragen uit het Steunfonds?
U kunt financiële steun aanvragen voor de periode van 15 september tot 15 december 2020 om de noodzakelijke kosten in deze periode te dekken voor het continueren van de lokale nieuws- en informatievoorziening door uw mediaorganisatie.
Ik heb eerder al een krediet ontvangen vanuit het Steunfonds, kan ik nu weer een aanvraag voor steun indienen?
Ja, u kunt opnieuw een aanvraag of een verlengingsverzoek indienen voor steun.

Loopt uw huidige kredietperiode tot 15 september 2020? Dan kunt u alleen een verlengingsverzoek indienen. Daarmee wordt uw huidige kredietperiode verlengt tot 15 december 2020 en ontvangt u aanvullend krediet. U ontvang een instructiemail op 21 september hoe u het verlengingsverzoek kunt indienen.

Heeft u alleen voor de periode 15 maart tot 15 juni krediet ontvangen? Dan kunt u opnieuw krediet aanvragen. Hiervoor moet u een nieuwe aanvraag indienen en gaat u met ons een nieuwe kredietovereenkomst aan. Dit wordt niet gezien als verlenging van uw eerste krediet.

Ik heb nog nooit een krediet ontvangen uit het Steunfonds, maar zou nu graag in aanmerking komen. Hoe kan ik een aanvraag indienen?
Indien uw mediaorganisatie voldoet aan de gestelde voorwaarden en valt binnen de definities kunt u een aanvraag voor steun indienen tussen 21 september en 11 oktober. Gebruik hiervoor het digitale aanvraagformulier via de knop ‘inloggen/aanvraag indienen’.
Waarom wordt de bijdrage als een krediet verstrekt?
Het Steunfonds is zo vormgegeven dat aanvragen voor een bijdrage eenvoudig in te dienen zijn en snel door ons beoordeeld kunnen worden. We streven ernaar om binnen een week na de (goedgekeurde) aanvraag tot uitbetaling over te gaan. Om misbruik tegen te gaan, wordt de aangevraagde bijdrage in de vorm van een krediet toegekend. Achteraf zal beoordeeld worden of het geld op de juiste manier besteed is. Dat wil zeggen dat het krediet gebruikt is voor de continuering van de informatievoorziening. Als dit zo is, zal het krediet omgezet worden in een uitkering (en hoeft deze niet terugbetaald te worden).
Mijn organisatie voldoet niet aan alle voorwaarden, kan ik toch gebruik maken van het Steunfonds?
Nee, het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening is alleen beschikbaar voor huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen, lokale nieuwswebsites en lokale publieke media-instellingen die aan alle gestelde voorwaarden voldoen. Andere mediaorganisaties die niet aan de voorwaarden van het Steunfonds voldoen, kunnen mogelijk aanspraak maken op kabinetsbrede economische maatregelen. Op de website van Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over deze financiële regelingen.
Wanneer moet ik mijn financiële verantwoording inleveren?
Na afloop van de periode waarvoor u steun heeft ontvangen kunt u een verzoek tot omzetting van het krediet in een uitkering indienen. U heeft daar een half jaar na afloop van de periode van steun de tijd voor, meer informatie hierover kunt u teruglezen in uw kredietovereenkomst.
Bijvoorbeeld: Heeft u een krediet ontvangen voor de periode van 15 maart tot 15 september en u vraagt verlenging van steun aan voor de periode van 15 september tot 15 december hoeft u pas na 15 december een verzoek in te dienen. U heeft vanaf dat moment nog een half jaar de tijd om het verzoek in te dienen en uw financiële verantwoording in orde te maken.
Heeft u alleen voor de periode van 15 maart tot 15 juni een krediet ontvangen, dan heeft u tot en met 15 december om een verzoek in te dienen. Het formulier wat u hiervoor kunt gebruiken staat voor u klaar in de portal onder ‘voortgangsrapportage’.
Waarom kan ik maar voor een periode van 3 maanden steun aanvragen?
De totale looptijd van het Steunfonds is opgedeeld in drie perioden: 15 maart tot 15 juni, 15 juni tot 15 september en 15 september tot en met 15 december 2020. Omdat de financiële situatie voor de aanvragende partijen gedurende de looptijd significant kan verbeteren of verslechteren is er voor gekozen steun te verlenen voor kortere periodes. Zo kan het Stimuleringsfonds tussentijds beter beoordelen welke partijen terecht een aanvraag hebben ingediend en in hoeverre een eventuele aanpassing van de voorwaarden voor de volgende periode van steun noodzakelijk is. Zo wordt het geld het meest effectief en doelmatig ingezet.
Hoe werkt het verband tussen het Steunfonds en de andere economische maatregelen vanuit het rijk?
Het kabinet heeft generieke maatregelen getroffen voor ondernemingen en instellingen. Een voorbeeld hiervan is de tegemoetkoming in loonkosten (NOW). De bijdrage die u uit het Steunfonds ontvangt, telt mee als omzet voor de NOW. Uw tegemoetkoming in de loonkosten kan daarom lager worden als u geld uit het Steunfonds toegewezen krijgt. U kunt hierover meer lezen op de website van de Rijksoverheid. Het krediet kan ook van invloed zijn op andere generieke financiële regelingen. Lees daarom bij alle steun die u aanvraagt de voorwaarden door.
Moet ik de uitkering na de subsidievaststelling meerekenen voor de omzetbelasting?
Nee, u hoeft het ontvangen bedrag niet mee te rekenen bij de omzetbelasting van uw organisatie. De uitkering die u ontvangt nadat de subsidievaststelling heeft plaatsgevonden is belastingvrij.

De uitvoering van het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening is gestoeld op de bijbehorende beleidsregels BSF01 van 11 april 2020, BSF02 van 15 mei 2020, BSF03 van 15 juni 2020 en BSF04 van 21 september 2020. Klik op de links om de documenten te downloaden.

Contact 

Nog vragen over het Tijdelijke Steunfonds Lokale Informatievoorziening?

Neem dan contact met ons op via steunfonds@svdj.nl. Vanaf woensdag 16 september zijn wij dagelijks tussen 9:00 en 17:00 uur bereikbaar via het speciale Steunfondsnummer 070 870 1467.