steunfonds lokale informatievoorziening

Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening

De gevolgen van het coronavirus hebben een grote impact op de mediasector. De inkomsten lopen terug, terwijl de vraag naar informatie toeneemt. De continuïteit van de informatievoorziening tijdens een crisis is van levensbelang. Lokale media zijn daarbij extra kwetsbaar. Zij zijn sterk afhankelijk van reclame-inkomsten en hebben vaak nauwelijks financiële reserves.

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft daarom namens het kabinet op 7 april 2020 een tijdelijk steunfonds voor huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen aangekondigd. Aan deze mediaorganisaties is een totaal van 9.3 miljoen euro aan kredieten toegewezen.

Na het toewijzen van de eerste kredieten is er ruimte ontstaan voor een verbreding van het Steunfonds voor drie doelgroepen die eerder geen aanspraak konden maken op het Steunfonds. Het Steunfonds staat vanaf 15 mei open voor lokale nieuwsbladen, huis-aan-huiskranten met een lagere verschijningsfrequentie dan tweewekelijks en lokale nieuwswebsites. Om in aanmerking te komen voor steun kunnen deze organisaties vanaf 15 mei een aanvraag indienen via deze pagina.

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over wat deze verbreding van de steunmaatregel inhoudt, wie er aanspraak op kan maken en hoe de aanvraagprocedure in zijn werk gaat.

24 miljoen extra steun voor lokale media

Update 28 mei 2020 – Het kabinet stelt 24 miljoen euro extra beschikbaar voor het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. Daarmee kunnen lokale media steun krijgen tot het einde van 2020. Over de voorwaarden en aanvraagprocedure verschijnt binnenkort meer informatie op deze pagina.

 

De aanvraagtermijn is verstreken. Er kunnen op dit moment geen aanvragen meer ingediend worden. 

Doel van het Steunfonds 

Het Steunfonds heeft als doel het op peil houden van de lokale nieuws- en informatievoorziening. De omvang van het Steunfonds bedraagt 11 miljoen euro, inclusief uitvoeringskosten van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Er is 9,3 miljoen euro verdeeld in de eerste ronde van 11 – 19 april aan lokale publieke omroepen en huis-aan-huiskranten met een verschijningsfrequentie die tenminste tweewekelijks is. Het resterende bedrag van 1,6 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld voor drie aanvullende doelgroepen; huis-aan-huiskranten met een lagere verschijningsfrequentie dan tweewekelijks, lokale nieuwsbladen met een abonnementsmodel en lokale nieuwswebsites.

Uit het steunfonds kunnen kredieten verstrekt worden ter dekking van de noodzakelijke kosten om de continuïteit van de lokale informatievoorziening te waarborgen. Als na looptijd blijkt dat de subsidie is besteed conform de gemaakte afspraken, wordt het krediet omgezet in een uitkering.

Voor wie is de uitbreiding van het Steunfonds  

De uitbreiding van het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening is bedoeld voor drie doelgroepen die eerder geen aanspraak konden maken op het steunfonds. Het gaat om huis-aan-huiskranten met een lagere verschijningsfrequentie dan tweewekelijks, lokale nieuwsbladen en lokale nieuwswebsites die vallen binnen de volgende definities:

Huis-aan-huiskrant: een papieren krant die minstens 25 procent redactionele inhoud over lokale zaken, gericht op een algemeen lokaal publiek, verzorgt en volledig afhankelijk is van advertentieomzet. Daarnaast is de verschijningsfrequentie van de krant minder dan één keer per twee weken, maar tenminste negen keer per jaar en beschikt de krant over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd.

Lokaal nieuwsblad: een papieren krant die minstens 25 procent redactionele inhoud over lokale algemene zaken, gericht op een algemeen lokaal publiek, verzorgt in een samenhangend lokaal gebied; naast abonnementsinkomsten voor minstens 50 procent afhankelijk is van advertentie-inkomsten; niet dagelijks, maar wel tenminste één keer per twee weken verschijnt en een website heeft die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd.

Lokale nieuwswebsite: een eigenstandige nieuwswebsite die van vitaal belang is voor de lokale nieuwsvoorziening, die dagelijks onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie verzorgt dat een overwegend unieke inhoud heeft, gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied en een aantoonbare jaaromzet heeft van tenminste 20.000 euro.

Let op: mediaorganisaties die onder de voorwaarden vielen van de eerste ronde van het steunfonds  (lokale publieke omroepen en huis-aan-huiskranten met een minimale verschijningsfrequentie van één keer per twee weken) kunnen geen aanspraak maken op steun uit de verbreding van het steunfonds.

Het steunfonds is een aanvulling op de kabinetsbrede, generieke maatregelen die van toepassing zijn op de gehele mediasector. Landelijke mediaorganisaties en journalisten kunnen daarvan gebruik maken. Het gaat dan onder meer om extra ondersteuning voor zzp’ers en uitstel van het betalen van diverse belastingen. Daarnaast is dit een aanvulling op de coulancemaatregelen van het ministerie van OCW voor de media-instellingen waarmee het ministerie een bekostigingsrelatie heeft.

Hoogte van de tegemoetkoming  

De hoogte van de tegemoetkoming wordt voor twee van de drie doelgroepen, huis-aan-huiskranten en lokale nieuwsbladen, bepaald aan de hand van de grootte van de oplage. De tegemoetkoming bedraagt 0,33 euro maal grootte van de oplage. De tegemoetkoming is minimaal 4.000 euro, ook als de hiervoor genoemde berekening leidt tot een lager bedrag.

De hoogte van de tegemoetkoming voor lokale nieuwswebsites is een vast bedrag van 4.000 euro.

Gestelde voorwaarden en afwijzingsgronden  

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming uit het steunfonds moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De aanvrager heeft als hoofdactiviteit het vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemene publiek en speelt daarmee een vitale rol in de lokale nieuws- en informatiebehoefte; en
 2. De continuïteit van de bestaande informatievoorziening is in gevaar als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Daarnaast moet de aanvrager, door middel van ondertekening, verklaren dat voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

De aanvraag kan worden afgewezen als de aanvrager niet voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast kan de aanvraag worden afgewezen wanneer de aanvrager of het lokale nieuwsblad, het huis-aan-huisblad of de lokale nieuwswebsite voor wie de tegemoetkoming bestemd is, op of na 15 maart 2020 in staat van faillissement verkeert, dan wel bij de rechtbank een verzoek tot verlening van surseance van betaling heeft ingediend.

Aanvraagprocedure  

Vanaf 15 mei tot en met 24 mei 2020 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een tegemoetkoming uit het steunfonds. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het online aanvraagformulier (gebruik knop ‘aanvraag indienen’).

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk:

 1. Account aanmaken: Voordat dat u het aanvraagformulier kunt invullen moet er een account worden aangemaakt, daarvoor heeft u alleen een werkend e-mailadres nodig. Klik bij het inlogscherm op ‘registreren’. Let op: de registratiebevestigingsmail kan in uw spambox terecht komen. Wilt u voor verschillende organisaties een aanvraag indienen? U dient voor elke organisatie een apart account aan te maken.
 2. Inloggen: Na het aanmaken van een account kunt u direct inloggen en een aanvraag indienen.
 3. Aanvraagformulier invullen: nadat u bent ingelogd kunt u via het scherm linksboven in op ‘nieuwe aanvraag’ klikken en kiezen tussen een aanvraag indienen voor lokaal nieuwsblad, huis-aan-huiskrant of lokale nieuwswebsite. Let op: kies het aanvraagformulier dat op uw organisatie van toepassing is.
 4. U kunt nu het aanvraagformulier invullen, dit duurt ongeveer 10 à 15 minuten. Na dat het formulier ingevuld is en alle benodigde documenten zijn bijgevoegd klikt u op ‘opslaan & verzenden’. Mocht u het invullen van het aanvraagformulier tussentijds willen onderbreken kunt u uw werk opslaan en op een later tijdstip verder gaan.

We streven ernaar om binnen een week na het sluiten van de inschrijftermijn een besluit te nemen. U ontvangt een bericht hierover via het portal waar u de aanvraag heeft ingediend. U ontvangt een email zodra er een nieuw bericht voor u klaar staat.

Let op: Het doen van een aanvraag voor een bijdrage uit het Steunfonds Lokale Informatievoorziening kan gevolgen hebben voor de toepasselijkheid van andere financiële steunmaatregelen die vanuit de overheid getroffen worden. Indien u ook aanspraak wilt maken op een van de andere steunmaatregelen zoals de NOW-regeling of de TOGS is het van belang te controleren of u daar recht op heeft. Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over financiële maatregelen en bijbehorende voorwaarden www.rijksoverheid.nl

Benodigde documenten  

Om het aanvraagformulier volledig te kunnen invullen is een aantal documenten en gegevens vereist die u alvast kunt verzamelen.

 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
 • Oplage en verschijningsfrequentie van de krant (niet van toepassing voor nieuwswebsites)
 • Post- en bezoekadres, rekeningnummer op naam van de aanvrager of op naam van het nieuwsblad, de huis-aan-huiskrant of de lokale nieuwswebsite.
 • Een zakelijk bankafschrift van opgegeven rekeningnummer (met naam rekeninghouder en IBAN duidelijk zichtbaar).
 • Bewijsschrift jaaromzet (alleen van toepassing voor lokale nieuwswebsites).
 • Ondertekende verklaring, dat de aanvrager op het moment van aanvragen voldoet aan de gestelde voorwaarden. Let op: de verklaring kan alleen ondertekend worden door iemand die tekenbevoegd is voor het nieuwsblad, huis-aan-huiskrant of nieuwswebsite waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Het document met de verklaring die ondertekend moet worden kunt u downloaden bij het invullen van het aanvraagformulier.

We raden aan om voorafgaand aan uw aanvraag de volledige regeling en de toelichting zorgvuldig door te lezen. De regeling en toelichting kunt u downloaden via onderstaande knop.

 

De aanvraagtermijn is verstreken. Er kunnen op dit moment geen aanvragen meer ingediend worden. 

Belangrijke data  

Een aanvraag voor tegemoetkoming uit het steunfonds kan ingediend worden via deze pagina vanaf 15 mei 2020 tot en met 24 mei 2020. We streven ernaar om binnen een week na het sluiten van de inschrijftermijn een besluit te nemen over toekenning, zodat we voor de gehonoreerde aanvragen in de week van 2 juni 2020 over kunnen gaan tot betaling. De aanvraag voor een krediet gaat over een periode van 3 maanden, te weten van 15 maart (met terugwerkende kracht) tot 15 juni 2020.

Verantwoording

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd gaan we over tot uitbetaling van de kredieten. Pas na afloop van de looptijd wordt beoordeeld of het krediet, al dan niet gedeeltelijk, kan worden omgezet in een uitkering. De aanvrager is tot terugbetaling verplicht als na controle blijkt dat de aanvrager niet aan de voorwaarden voldeed of dat de tegemoetkoming ten onrechte was of een te hoog bedrag is verstrekt.

Veelgestelde vragen  

 

Welke media komen in aanmerking voor steun door de verbreding van het Steunfonds?
De uitbreiding van het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening is bedoeld voor drie doelgroepen die eerder geen aanspraak konden maken op het steunfonds. Het gaat om huis-aan-huiskranten met een lagere verschijningsfrequentie dan tweewekelijks, lokale nieuwsbladen en lokale nieuwswebsites die vallen binnen de volgende definities:

Huis-aan-huiskranten: een papieren krant die minstens 25 procent redactionele inhoud over lokale zaken, gericht op een algemeen lokaal publiek, verzorgt en volledig afhankelijk is van advertentieomzet. Daarnaast is de verschijningsfrequentie van de krant minder dan één keer per twee weken, maar tenminste negen keer per jaar en beschikt de krant over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd.

Lokaal nieuwsblad: een papieren krant die minstens 25 procent redactionele inhoud over lokale algemene zaken, gericht op een algemeen lokaal publiek, verzorgt in een samenhangend lokaal gebied; naast abonnementsinkomsten voor minstens 50 procent afhankelijk is van advertentie-inkomsten; niet dagelijks, maar wel tenminste één keer per twee weken verschijnt en een website heeft die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd.

Lokale nieuwswebsite: een eigenstandige nieuwswebsite die van vitaal belang is voor de lokale nieuwsvoorziening, die dagelijks onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie verzorgt dat een overwegend unieke inhoud heeft, gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied en een aantoonbare jaaromzet heeft van tenminste 20.000 euro.

Ik ben een lokale publieke omroep of huis-aan-huiskrant met een verschijningsfrequentie van tweewekelijks of meer, kan ik een aanvraag indienen?
Nee, mediaorganisaties die onder de voorwaarden vielen van de eerste ronde van het steunfonds van 11 april -19 april 2020 (lokale publieke omroepen en huis-aan-huiskranten met een minimale verschijningsfrequentie van één keer per twee weken) kunnen geen aanspraak maken op steun uit de verbreding van het steunfonds.

Hoe hoog is het bedrag dat aangevraagd kan worden via het Steunfonds?

De hoogte van de eenmalige bijdrage (in vorm van een krediet) is voor nieuwsbladen en huis-aan-huiskranten afhankelijk van de grootte van de oplage. Voor lokale nieuwswebsites staat de hoogte van het bedrag vast. Daarbij is het minimale krediet dat toegekend wordt 4.000 euro per aanvrager.

Nieuwsbladen en huis-aan-huiskranten: 0,33 euro x de grootte van de oplage.
Lokale nieuwswebsites: 4.000 euro

Als voorbeeld: een nieuwsblad of huis-aan-huiskrant met een oplage van 20.000 kan een krediet krijgen van 6.600 euro in totaal. Wanneer de grootte van de oplage resulteert in een bedrag onder de 4.000 euro, wordt het minimale bedrag van 4.000 euro aan krediet toegekend.

Wat is de looptijd het Steunfonds?

De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden: (met terugwerkende kracht) van 15 maart 2020 tot en met 15 juni 2020. We streven ernaar om in de week van 2 juni 2020 de aangevraagde bijdrage over te maken aan partijen van wie de aanvraag is gehonoreerd.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor het Steunfonds?

Vanaf 15 mei tot en met 24 mei 23:59 2020 kunnen huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen en lokale nieuwswebsites een aanvraag indienen via de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Houd voor meer informatie en aanvullende voorwaarden deze pagina in de gaten. Deze pagina wordt bijgewerkt wanneer er meer informatie beschikbaar is rondom het steunfonds.

Waarom wordt de bijdrage als een krediet verstrekt?

Het steunfonds is zo vormgegeven dat aanvragen voor een bijdrage eenvoudig in te dienen zijn en snel door ons beoordeeld kunnen worden. We streven ernaar om binnen een week na de (goedgekeurde) aanvraag tot uitbetaling over te gaan. Om misbruik tegen te gaan, wordt de aangevraagde bijdrage in de vorm van een krediet toegekend. Achteraf zal beoordeeld worden of het geld op de juiste manier besteed is. Dat wil zeggen dat het krediet gebruikt is voor de continuering van de informatievoorziening. Als dit zo is, zal het krediet omgezet worden in een uitkering (en hoeft deze niet terugbetaald te worden).

Mijn organisatie voldoet niet aan alle voorwaarden, kan ik gebruik maken van het Steunfonds?

Nee, de uitbreiding van het Tijdelijke Steunfonds Lokale Informatievoorziening is alleen beschikbaar voor huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen en lokale nieuwswebsites die aan de gestelde voorwaarden voldoen. Alle mediaorganisaties die niet aan de voorwaarden van het steunfonds voldoen, kunnen mogelijk aanspraak maken op kabinetsbrede economische maatregelen. Op de website van Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over deze financiële regelingen.

Contact 

Nog vragen over het Tijdelijke Steunfonds Lokale Informatievoorziening?

Neem dan contact met ons op via steunfonds@svdj.nl.