Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening

De gevolgen van het coronavirus hebben een grote impact op de mediasector. De inkomsten lopen terug, terwijl de vraag naar informatie toeneemt. De continuïteit van de informatievoorziening tijdens een crisis is van levensbelang. Lokale media zijn daarbij extra kwetsbaar. Zij zijn sterk afhankelijk van reclame-inkomsten en hebben vaak nauwelijks financiële reserves.

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft daarom namens het kabinet op 7 april 2020 een tijdelijk Steunfonds voor lokale informatievoorziening aangekondigd. Hiervoor werd er voor een periode van 15 maart tot 15 juni 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor steun en in twee eerdere aanvraagrondes uitgekeerd..

Omdat er ook na 15 juni nog behoefte is aan financiële steun heeft het kabinet op 28 mei 2020 24 miljoen euro extra aan middelen in het Steunfonds gestort om lokale media ondersteuning te bieden tot eind 2020. Daarmee bedraagt de totale omvang van het Steunfonds 35 miljoen euro.

Bij de verdeling van de aanvullende 24 miljoen euro is ervoor gekozen om het geld in twee rondes te verdelen. Reden hiervoor is dat de financiële situatie voor de aanvragende partijen tijdens de looptijd van het Steunfonds significant kan verbeteren of verslechteren. Ook kan het Stimuleringsfonds op deze manier tussentijds beter beoordelen welke partijen terecht een aanvraag hebben ingediend en in hoeverre eventuele aanpassing van de voorwaarden voor de tweede ronde noodzakelijk is. Zo wordt het geld het meest effectief en doelmatig ingezet.

Vanaf 22 juni 2020 is het mogelijk een aanvraag of een verlengingsverzoek in te dienen voor steun voor een periode van 3 maanden, van 15 juni tot 15 september 2020. In september volgt de openstelling van de laatste ronde, die zal lopen tot het einde van 2020.

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over wat deze steunmaatregel inhoudt, wie er aanspraak op kan maken en hoe de aanvraagprocedure in zijn werk gaat.

Aanvraagtermijn is gesloten

Aanvragen en verlengingsverzoeken konden ingediend worden van 22 juni – 5 juli 23:59

Doel van het Steunfonds 

Het Steunfonds heeft als doel het op peil houden van de lokale nieuws- en informatievoorziening. De omvang van het Steunfonds bedraagt in totaal 35 miljoen euro, inclusief uitvoeringskosten van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Uit het Steunfonds kunnen kredieten verstrekt worden ter dekking van de noodzakelijke kosten om de continuïteit van de lokale informatievoorziening te waarborgen. Als blijkt dat het bedrag is besteed conform de gemaakte afspraken, wordt het krediet omgezet in een uitkering.

Wie kunnen er een aanvraag of verlengingsverzoek indienen bij het Steunfonds  

Het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening is bedoeld voor lokale media die binnen de volgende definities vallen.

Lokale publieke media-instelling: een instelling die op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 door het Commissariaat voor de Media is aangewezen voor de verzorging van een lokale publieke mediadienst voor één of meer gemeenten en welke aanwijzing geldig is gedurende de periode waarin de activiteiten waarvoor een tegemoetkoming wordt verstrekt plaatsvinden, of die tijdig een aanvraag voor hernieuwde aanwijzing bij het Commissariaat voor de Media heeft ingediend.

Huis-aan-huiskrant: een papieren krant die minstens 25 procent redactionele inhoud over lokale zaken, gericht op een algemeen, lokaal publiek verzorgt en volledig afhankelijk is van advertentieomzet. De krant verschijnt:

 • minstens één keer per week; of
 • minder dan één keer per week maar tenminste één keer per twee weken en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied; of
 • minder dan één keer per twee weken, maar tenminste negen keer per jaar en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied.

Lokaal nieuwsblad: een papieren krant die minstens 25 procent redactionele inhoud over lokale algemene zaken, gericht op een algemeen, lokaal publiek verzorgt in een samenhangend lokaal gebied; naast abonnementsinkomsten voor minstens 50 procent afhankelijk is van advertentie-inkomsten; niet dagelijks, maar wel tenminste één keer per twee weken verschijnt en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud  en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied.

Lokale nieuwswebsite: een eigenstandige nieuwswebsite die van vitaal belang is voor de lokale nieuwsvoorziening, die dagelijks onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie verzorgt dat een overwegend unieke inhoud heeft, gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied en een aantoonbare jaaromzet heeft van tenminste 20.000 euro.

Het Steunfonds is een aanvulling op de kabinetsbrede, generieke maatregelen die van toepassing zijn op de gehele mediasector. Landelijke mediaorganisaties en journalisten kunnen daarvan gebruik maken. Het gaat dan onder meer om extra ondersteuning voor zzp’ers en uitstel van het betalen van diverse belastingen. Daarnaast is dit een aanvulling op de coulancemaatregelen van het ministerie van OCW voor de media-instellingen waarmee het ministerie een bekostigingsrelatie heeft.

Hoogte van de tegemoetkoming  

Huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen, lokale nieuwswebsites en lokale publieke media-instellingen kunnen op aanvraag een eenmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet ontvangen ter dekking van noodzakelijke kosten in de periode van 15 juni tot 15 september 2020 om daarmee de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen.

De hoogte van de tegemoetkoming is:

 • voor lokale publieke media-instellingen: € 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied.
 • voor een huis-aan-huiskrant die minstens één keer per week verschijnt; of minder dan één keer per week maar tenminste één keer per twee weken verschijnt en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied: € 0,66 x de grootte van de oplage.
 • voor een huis-aan-huiskrant die minder dan één keer per twee weken, maar tenminste negen keer per jaar en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied: € 0,33 x de grootte van de oplage.
 • voor lokale nieuwsbladen: € 0,33 x de grootte van de oplage;
 • voor lokale nieuwswebsites: € 4.000;

De tegemoetkoming bedraag minimaal € 4.000, ook als de berekening zoals hierboven beschreven, leidt tot een lager bedrag.

Gestelde voorwaarden en afwijzingsgronden  

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming uit het Steunfonds moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De aanvrager heeft als hoofdactiviteit het vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemene publiek en speelt daarmee een vitale rol in de lokale nieuws- en informatiebehoefte; en
 2. De continuïteit van de bestaande informatievoorziening is in gevaar als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Daarnaast moet de aanvrager, door middel van ondertekening, verklaren dat voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

De aanvraag kan worden afgewezen als de aanvrager niet voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast wordt de aanvraag afgewezen wanneer de aanvrager of de lokale mediaorganisatie voor wie de tegemoetkoming bestemd is, op of na 15 maart 2020 in staat van faillissement verkeert, dan wel bij de rechtbank een verzoek tot verlening van surseance van betaling heeft ingediend.

Aanvraagprocedure  

Vanaf 22 juni tot en met 5 juli 2020 is het mogelijk om een aanvraag of een verlengingsverzoek in te dienen voor een tegemoetkoming uit het Steunfonds voor kosten in de periode 15 juni tot 15 september.

Verlengingsverzoek

Indien u eerder een krediet heeft ontvangen uit het Steunfonds voor de periode 15 maart tot 15 juni 2020, kunt u een verlengingsverzoek voor steun indienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het digitale formulier via de portal. U ontvangt daarvoor op 22 juni 2020 een uitnodiging via de mail en bijbehorende instructies om het formulier in te vullen. U heeft tot en met 5 juli de tijd om het verlengingsverzoek in te dienen. Let op: u hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen, gebruik alleen het verlengingsverzoekformulier.

Zijn de gegevens (bijvoorbeeld oplage van de krant, ander bankrekeningnummer) of de situatie van uw mediaorganisatie (bijvoorbeeld wijziging in de aanwijzing van CvdM) veranderd ten opzichte van uw eerdere aanvraag, dan dient u dit in het formulier aangeven. Deze gegevens nemen wij mee in het opstellen van een addendum op uw kredietovereenkomst.

Nieuwe aanvraag

Heeft u niet eerder een krediet ontvangen uit het Steunfonds, maar voldoet u wel aan alle gestelde voorwaarden en valt uw mediaorganisatie onder één van de definities? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen voor steun. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het online aanvraagformulier (gebruik knop ‘inloggen/aanvraag indienen’).

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk:

 1. Account aanmaken: Voordat dat u het aanvraagformulier kunt invullen moet er een account worden aangemaakt, daarvoor heeft u alleen een werkend e-mailadres nodig. Klik bij het inlogscherm op ‘registreren’. Let op: de registratiebevestigingsmail kan in uw spambox terecht komen. Wilt u voor verschillende organisaties een aanvraag indienen? U dient voor elke organisatie een apart account aan te maken.
 2. Inloggen: Na het aanmaken van een account kunt u direct inloggen en een aanvraag indienen.
 3. Aanvraagformulier invullen: nadat u bent ingelogd kunt u via het scherm linksboven in op ‘nieuwe aanvraag’ klikken en kiezen tussen een aanvraag indienen voor Lokale omroep, lokaal nieuwsblad, huis-aan-huiskrant of lokale nieuwswebsite. Let op: kies het aanvraagformulier dat op uw organisatie van toepassing is.
 4. U kunt nu het aanvraagformulier invullen, dit duurt ongeveer 10 à 15 minuten. Na dat het formulier ingevuld is en alle benodigde documenten zijn bijgevoegd klikt u op ‘opslaan & verzenden’. Mocht u het invullen van het aanvraagformulier tussentijds willen onderbreken kunt u uw werk opslaan en op een later tijdstip verder gaan.

We streven ernaar om binnen twee weken na het sluiten van de inschrijftermijn een besluit te nemen. U ontvangt een bericht hierover via het portal waar u de aanvraag heeft ingediend. U ontvangt een email zodra er een nieuw bericht voor u klaar staat.

Let op: Het doen van een aanvraag voor een bijdrage uit het Steunfonds Lokale Informatievoorziening kan gevolgen hebben voor de toepasselijkheid van andere financiële steunmaatregelen die vanuit de overheid getroffen worden. Indien u ook aanspraak wilt maken op een van de andere steunmaatregelen zoals de NOW-regeling of de TOGS is het van belang te controleren of u daar recht op heeft. Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over financiële maatregelen en bijbehorende voorwaarden www.rijksoverheid.nl

Benodigde documenten  

Om het aanvraagformulier volledig te kunnen invullen is een aantal documenten en gegevens vereist die u alvast kunt verzamelen.

 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
 • Oplage en verschijningsfrequentie van de krant (niet van toepassing voor nieuwswebsites)
 • Post- en bezoekadres, rekeningnummer op naam van de aanvrager of op naam van het nieuwsblad, de huis-aan-huiskrant of de lokale nieuwswebsite.
 • Een zakelijk bankafschrift van opgegeven rekeningnummer (met naam rekeninghouder en IBAN duidelijk zichtbaar).
 • Bewijsschrift jaaromzet (alleen van toepassing voor lokale nieuwswebsites).
 • Ondertekende verklaring, dat de aanvrager op het moment van aanvragen voldoet aan de gestelde voorwaarden. Let op: de verklaring kan alleen ondertekend worden door iemand die tekenbevoegd is voor de organisatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Het document met de verklaring die ondertekend moet worden kunt u downloaden bij het invullen van het aanvraagformulier.

We raden aan om voorafgaand aan uw aanvraag de volledige beleidsregel zorgvuldig door te lezen. De beleidsregel kunt u downloaden via onderstaande knop.

Aanvraagtermijn is gesloten

Aanvragen en verlengingsverzoeken kunnen ingediend worden van 22 juni – 5 juli 23:59

Belangrijke data  

Een aanvraag of verlengingsverzoek voor tegemoetkoming uit het Steunfonds kan ingediend worden vanaf 22 juni tot en met 5 juli 2020. We streven ernaar om binnen twee weken na het sluiten van de inschrijftermijn een besluit te nemen over toekenning, zodat we voor de gehonoreerde aanvragen in de week van 20 juli 2020 over kunnen gaan tot uitbetaling. De aanvraag voor een krediet gaat over een periode van 3 maanden, te weten van 15 juni tot 15 september 2020.

Verantwoording

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd gaan we over tot uitbetaling van de kredieten. Pas na afloop van de looptijd wordt beoordeeld of het krediet, al dan niet gedeeltelijk, kan worden omgezet in een uitkering. De aanvrager is tot terugbetaling verplicht als na controle blijkt dat de aanvrager niet aan de voorwaarden voldeed of dat de tegemoetkoming ten onrechte was of een te hoog bedrag is verstrekt.

Een verzoek tot omzetting van het krediet in een uitkering kan ingediend worden na de looptijd van de periode waar u een krediet voor heeft gekregen. U heeft na afloop van de periode (15 juni tot 15 september) daar een half jaar de tijd voor. Heeft u eerder een krediet ontvangen voor de periode van 15 maart tot 15 juni en vraagt u verlenging van steun aan, dan hoeft u pas na het aflopen van de opeenvolgende periode een verantwoording in te leveren voor de gehele periode dat u steun heeft ontvangen.

Veelgestelde vragen  

 

Welke media komen in aanmerking voor steun uit het Steunfonds?

Het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening is bedoeld voor lokale media die binnen de volgende definities vallen.

Lokale publieke media-instelling: een instelling die op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 door het Commissariaat voor de Media is aangewezen voor de verzorging van een lokale publieke mediadienst voor één of meer gemeenten en welke aanwijzing geldig is gedurende de periode waarin de activiteiten waarvoor een tegemoetkoming wordt verstrekt plaatsvinden, of die tijdig een aanvraag voor hernieuwde aanwijzing bij het Commissariaat voor de Media heeft ingediend.

Huis-aan-huiskrant: een papieren krant die minstens 25 procent redactionele inhoud over lokale zaken, gericht op een algemeen, lokaal publiek verzorgt en volledig afhankelijk is van advertentieomzet. De krant verschijnt:

 • minstens één keer per week; of
 • minder dan één keer per week maar tenminste één keer per twee weken en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied; of
 • minder dan één keer per twee weken, maar tenminste negen keer per jaar en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied

Lokaal nieuwsblad: een papieren krant die minstens 25 procent redactionele inhoud over lokale algemene zaken, gericht op een algemeen, lokaal publiek verzorgt in een samenhangend lokaal gebied; naast abonnementsinkomsten voor minstens 50 procent afhankelijk is van advertentie-inkomsten; niet dagelijks, maar wel tenminste één keer per twee weken verschijnt en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied.

Lokale nieuwswebsite: een eigenstandige nieuwswebsite die van vitaal belang is voor de lokale nieuwsvoorziening, die dagelijks onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie verzorgt dat een overwegend unieke inhoud heeft, gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied en een aantoonbare jaaromzet heeft van tenminste 20.000 euro.

Hoe hoog is het bedrag dat aangevraagd kan worden uit het Steunfonds?

De tegemoetkoming (in de vorm van een krediet) is voor huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen, lokale nieuwswebsites en lokale publieke media-instellingen verschillend.

De hoogte van de tegemoetkoming is:

 • voor lokale publieke media-instellingen: € 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied.
 • voor een huis-aan-huiskrant die minstens één keer per week verschijnt; of minder dan één keer per week maar tenminste één keer per twee weken verschijnt en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied: € 0,66 x de grootte van de oplage.
 • voor een huis-aan-huiskrant die minder dan één keer per twee weken, maar tenminste negen keer per jaar en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd met onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie met een overwegend unieke inhoud en gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied: € 0,33 x de grootte van de oplage.
 • voor lokale nieuwsbladen: € 0,33 x de grootte van de oplage;
 • voor lokale nieuwswebsites: € 4.000;

De tegemoetkoming bedraag minimaal € 4.000, ook als de berekening zoals hierboven beschreven, leidt tot een lager bedrag.

Ter illustratie: een nieuwsblad met een oplage van 20.000 kan een krediet krijgen van € 6.600. Wanneer de grootte van de oplage resulteert in een bedrag onder de € 4.000, wordt het minimale bedrag van € 4.000 aan krediet toegekend.

Voor welke periode kan ik steun aanvragen uit het Steunfonds?
U kunt financiële steun aanvragen voor de periode van 15 juni tot 15 september 2020 om de noodzakelijke kosten in deze periode te dekken voor het continueren van de lokale nieuws- en informatievoorziening door uw mediaorganisatie.

Ik heb al eerder krediet ontvangen uit het Steunfonds, maar wil ook steun ontvangen voor de periode van 15 juni tot 15 september. Hoe kom ik daarvoor in aanmerking?

Indien u eerder een krediet heeft ontvangen uit het Steunfonds voor de periode 15 maart tot 15 juni 2020, kunt u een verlengingsverzoek voor steun indienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het digitale formulier via de portal. U ontvangt daarvoor op 22 juni 2020 een uitnodiging via de mail en bijbehorende instructies om het formulier in te vullen. U heeft tot en met 5 juli de tijd om het verlengingsverzoek in te dienen. Let op: u hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen, gebruik alleen het verlengingsverzoekformulier.

Zijn de gegevens (bijvoorbeeld oplage van de krant, ander bankrekeningnummer) of de situatie van uw mediaorganisatie (bijvoorbeeld wijziging in de aanwijzing van CvdM) veranderd ten opzichte van uw eerdere aanvraag dient u dit in het formulier aangeven. Deze gegevens nemen wij mee in het opstellen van een addendum op uw kredietovereenkomst.

Ik heb nog nooit een krediet ontvangen uit het Steunfonds, maar zou nu graag in aanmerking komen. Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Indien uw mediaorganisatie voldoet aan de gestelde voorwaarden en valt binnen de definities kunt u een aanvraag voor steun indienen. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend van 22 juni tot en met 5 juli via de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Gebruik hiervoor het digitale aanvraagformulier via de knop ‘inloggen/aanvraag indienen’.

Waarom wordt de bijdrage als een krediet verstrekt?

Het Steunfonds is zo vormgegeven dat aanvragen voor een bijdrage eenvoudig in te dienen zijn en snel door ons beoordeeld kunnen worden. We streven ernaar om binnen een week na de (goedgekeurde) aanvraag tot uitbetaling over te gaan. Om misbruik tegen te gaan, wordt de aangevraagde bijdrage in de vorm van een krediet toegekend. Achteraf zal beoordeeld worden of het geld op de juiste manier besteed is. Dat wil zeggen dat het krediet gebruikt is voor de continuering van de informatievoorziening. Als dit zo is, zal het krediet omgezet worden in een uitkering (en hoeft deze niet terugbetaald te worden). 

Mijn organisatie voldoet niet aan alle voorwaarden, kan ik toch gebruik maken van het Steunfonds?

Nee, het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening is alleen beschikbaar voor huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen, lokale nieuwswebsites en lokale publieke media-instellingen die aan alle gestelde voorwaarden voldoen. Andere mediaorganisaties die niet aan de voorwaarden van het Steunfonds voldoen, kunnen mogelijk aanspraak maken op kabinetsbrede economische maatregelen. Op de website van Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over deze financiële regelingen.

Hoeveel geld is er beschikbaar voor lokale media vanuit het Steunfonds

In totaal is er een bedrag van 35 miljoen euro beschikbaar gesteld om lokale media te voorzien van steun om de lokale informatievoorziening op peil te houden tijdens de coronacrisis. Dit bedrag is opgebouwd uit de 11 miljoen euro vanuit de mediabegroting van ministerie van OCW en 24 miljoen euro extra geld.

Wanneer moet ik mijn financiële verantwoording inleveren?

Na afloop van de periode waarvoor u steun heeft ontvangen kunt u een verzoek tot omzetting van het krediet in een uitkering indienen. U heeft daar een half jaar na afloop van de periode van steun de tijd voor, meer informatie hierover kunt u teruglezen in uw kredietovereenkomst.

Bijvoorbeeld: Heeft u een krediet ontvangen voor de periode van 15 maart tot 15 juni en u vraagt verlenging van steun aan voor de periode van 15 juni tot 15 september hoeft u pas na 15 september een verzoek in te dienen. U heeft vanaf dat moment nog een half jaar de tijd om het verzoek in te dienen en uw financiële verantwoording in orde te maken.

Heeft u alleen voor de periode van 15 maart tot 15 juni een krediet ontvangen, dan heeft u tot en met 15 december om een verzoek in te dienen. Het formulier wat u hiervoor kunt gebruiken is vanaf 15 juli beschikbaar. U krijgt van ons bericht zodra deze beschikbaar is.

Waarom kan ik maar voor een periode van 3 maanden steun aanvragen?
De totale looptijd van het Steunfonds is opgedeeld in drie perioden: 15 maart tot 15 juni, 15 juni tot 15 september en 15 september tot en met 31 december 2020. Omdat de financiële situatie voor de aanvragende partijen gedurende de looptijd significant kan verbeteren of verslechteren is er voor gekozen steun te verlenen voor kortere periodes. Zo kan het Stimuleringsfonds tussentijds beter beoordelen welke partijen terecht een aanvraag hebben ingediend en in hoeverre een eventuele aanpassing van de voorwaarden voor de volgende periode van steun noodzakelijk is. Zo wordt het geld het meest effectief en doelmatig ingezet.

Hoe werkt het verband tussen het Steunfonds en de andere economische maatregelen vanuit het rijk?

Het kabinet heeft generieke maatregelen getroffen voor ondernemingen en instellingen. Een voorbeeld hiervan is de tegemoetkoming in loonkosten (NOW). De bijdrage die u uit het Steunfonds ontvangt, telt mee als omzet voor de NOW. Uw tegemoetkoming in de loonkosten kan daarom lager worden als u geld uit het Steunfonds toegewezen krijgt. U kunt hierover meer lezen op de website van de Rijksoverheid. Het krediet kan ook van invloed zijn op andere generieke financiële regelingen. Lees daarom bij alle steun die u aanvraagt de voorwaarden door.

 

De uitvoering van het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening is gestoeld op de bijbehorende beleidsregels BSF01 van 11 april 2020, BSF02 van 15 mei 2020 en BSF03 van 15 juni 2020.   

Contact 

Nog vragen over het Tijdelijke Steunfonds Lokale Informatievoorziening?

Neem dan contact met ons op via steunfonds@svdj.nl.