Regeling

Op deze pagina lees je alle informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure van de subsidieregeling professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen.

Let op: het was van 26 september tot en met 24 oktober 2022 mogelijk een aanvraag in te dienen. De aanvraagperiode is nu gesloten.

Voor wie is deze regeling?

De subsidieregeling staat open voor alle lokale publieke media-instellingen in Nederland. De regeling creëert kansen voor lokale publieke media-instellingen om zich (verder) te professionaliseren, zowel journalistiek-inhoudelijk als op organisatorisch vlak. De regeling biedt de mogelijkheid voor zowel individuele lokale publieke media-instellingen om subsidie aan te vragen, als voor lokale publieke media-instellingen die via een samenwerkingsverband verdere professionalisering nastreven en gezamenlijk subsidie willen aanvragen.

Hoogte subsidie

Binnen de regeling is er een subsidieplafond van €5,5 miljoen, waarvan €2 miljoen voor individuele aanvragers en €3,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden. Per aanvraag wordt er een vast bedrag van €250.000 euro toegekend en is er daarom ruimte voor in totaal maximaal 22 projecten. De subsidie mag besteed worden aan loonkosten van arbeidskrachten die zich in zetten ten behoeve van de professionalisering en er kan tot maximaal 30.000 euro aan overheadkosten worden opgevoerd. Meer informatie over de besteding van de subsidie lees je in de regeling en bij de FAQ.

Achtergrond regeling

Op 7 juni 2022 kondigde de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Media in de hoofdlijnenbrief Media aan in 2022 en in de jaren daarna fors te willen investeren in media en de professionalisering van lokale publieke omroepen in het bijzonder. Dit komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord. Het kabinet besloot daarin om structureel 30 miljoen euro extra per jaar te investeren in media.

Een van de doelen van deze investering is de onafhankelijkheid van lokale publieke media-instellingen te vergroten:

‘Lokale publieke omroepen hebben een belangrijke rol in het lokale medialandschap. Ze zijn echter afhankelijk van gemeentelijke bekostiging, die niet altijd toereikend is om als professionele journalistieke organisatie te werken. En zelfs waar gemeenten wel voldoende bijdragen, kan die afhankelijkheid schadelijk zijn voor de rol van de omroep als bewaker van de lokale democratie. Daarom wil ik de positie van lokale omroepen versterken.’

In de komende jaren beziet de regering of de bekostiging van de lokale publieke media-instellingen door wijziging van de Mediawet kan worden overgeheveld naar de Rijksbegroting, om zo de onafhankelijkheid van de lokale publieke media-instellingen beter te borgen.

De Staatsecretaris investeert tegelijkertijd in de kwaliteit en professionalisering van de lokale publieke media-instellingen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het nieuwe stelsel. In 2022 stelt de Staatssecretaris 6,5 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe professionaliseringstrajecten en trainingen voor (vrijwillige) medewerkers van lokale publieke media-instellingen.

Als Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) hebben we de opdracht gekregen van de Staatsecretaris om een subsidieregeling op te stellen ter bevordering van de professionalisering van lokale publieke media-instellingen en hierbij ook advies van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) te betrekken. Met advies en input van de NLPO hebben we deze regeling opgesteld.

Aanvraagperiode
26 september – 24 oktober 2022 (gesloten)
Aanvraagbedrag
€ 250.000
Het subsidieplafond voor deze regeling is € 5.500.000
talentontwikkeling

Kennis- en begeleidingsprogramma

Professionalisering stimuleren kan op verschillende manieren. De behoeften van lokale publieke media-instellingen op het gebied van professionalisering zijn divers en organisaties bevinden zich in verschillende fases van professionalisering. Sommige lokale publieke media-instellingen zijn meer gebaat bij kennis en begeleiding, anderen zijn klaar voor verdere professionalisering door de toevoeging van financiële middelen.

Daarom hebben we ervoor gekozen om, naast subsidie, te investeren in een kennis- en begeleidingsprogramma voor alle lokale publieke media-instellingen. Neem je deel aan het subsidieprogramma, dan doe je automatische mee met het begeleidingsprogramma.

Omroepen die geen subsidie ontvangen of hebben aangevraagd, maar wél geïnteresseerd zijn in professionalisering kunnen ook meedoen met het begeleidingsprogramma. Dit programma wordt in samenwerking met de NLPO ontwikkeld en zal vanaf begin 2023 starten. Op deze manier kunnen alle lokale publieke media-instellingen zich verder ontwikkelen en klaarmaken voor het toekomstige stelsel voor de lokale publieke omroep. 

Meer informatie over het begeleidingsprogramma vind je bij de NLPO.

Aanvraagprocedure

Let op: het was van 26 september tot en met 24 oktober 2022 mogelijk een aanvraag in te dienen. De aanvraagperiode is nu gesloten.

Subsidie aanvragen doe je via onze portal ‘MijnSVDJ’. Maak eerst een account aan of log direct in via de portal, kies daarna linksboven in het scherm via de knop ‘aanvraag indienen’ het juiste aanvraagformulier.

Let op: vraag je individueel subsidie aan, kies dan het aanvraagformulier met de naam ‘Individueel – Professionalisering Lokale Omroepen’. Vraag je als penvoerder namens een samenwerkingsverband aan, kies dan voor het aanvraagformulier ‘Samenwerkingsverband – Professionalisering Lokale Omroepen’

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het Stimuleringsfonds de aanvraag eerst op volledigheid. Pas als je aanvraag volledig is wordt deze in behandeling genomen.

Let op: binnen een samenwerkingsverband moet er één penvoerder worden aangewezen die de subsidieaanvraag doet voor alle omroepen.

Aanvraag doen / Login

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je aanvraag eerst voldoen aan drempelcriteria. Voldoet je aanvraag niet aan de drempelcriteria, dan wijst het Stimuleringsfonds deze op formele gronden af.

De drempelcriteria zijn:

 • De aanvrager is:
  • een individuele lokale publieke media-instelling; of
  • een lokale publieke media-instelling die optreedt als penvoerder namens de deelnemers aan een samenwerkingsverband.
 • De aanvrager en de deelnemers aan een samenwerkingsverband bezitten op 1 januari 2023 een aanwijzing van het Commissariaat voor de Media.

Voldoet je aanvraag aan de drempelciteria? Dan wordt je aanvraag inhoudelijk beoordeeld.

Hiervoor wordt de stand van zaken van de website van de individuele omroep, of van de afzonderlijke websites van alle omroepen binnen het samenwerkingsverband in de week 17 oktober tot en met 23 oktober 2022 als uitgangspunt gebruikt.

De volgende inhoudelijke criteria en maximum puntenaantal worden bij beoordeling gehanteerd:

 • journalistieke productie als resultaat van journalistiek handelen (maximaal 12 punten):
  • gemiddeld aantal nieuwsberichten per dag:
   • 5 of meer nieuwsberichten op de website (5 punten);
   • 2 tot 5 nieuwsberichten op de website (3 punten);
   • 1 nieuwsbericht op de website (1 punt);
  • gemiddeld percentage nieuwberichten op basis van eigen nieuwsgaring:
   • meer dan 75 procent (5 punten)
   • 50 tot 75 procent (4 punten);
   • 25 tot 50 procent (3 punten);
   • 5 tot 25 procent (1 punt);
  • bij meer dan 50 procent van de nieuwsberichten wordt de auteur of maker van een nieuwsbericht vermeld op de website (1 punt);
  • bij doorgeplaatste nieuwsberichten van derden op de website is sprake van duidelijke bronvermelding (1 punt).
 • mate van professionalisering (maximaal 10 punten)
  • op de website staat welke persoon of personen verantwoordelijk is of zijn voor de redactie (1 punt);
  • op de website staat informatie over een klachtenprocedure (2 punten);
  • op de website staat een omschrijving waarin de lokale publieke media-instelling zijn eigen rol en ambities binnen de lokale nieuwsvoorziening toelicht (1 punt);
  • de lokale publieke media-instelling heeft drie ondertekende vergaderverslagen van het PBO uit 2021 met de aanvraag meegestuurd (2 punten)
  • hoeveelheid betaalde journalistieke FTE al aanwezig:
   • 2 of meer FTE (4 punten)
   • 1 tot 2 FTE (2 punten)
   • 0,5 tot 1 FTE (1 punt)
 • geografische spreiding (maximaal 8 punten): de aanvrager krijgt 8 punten, gedeeld door het totale aantal gemeente(n) in de streek, maal het aantal gemeente(n) in het verzorgingsgebied van de aanvrager, waarbij uitgegaan wordt van de indeling van streken volgens de streekomroepenkaart zoals opgesteld door de NLPO en de VNG.

Meer informatie over de inhoudelijke criteria en hoe deze getoetst worden is terug te vinden in de toelichting van de regeling.

De subsidieregeling heeft een begrensd totaalbudget. Daarbinnen zijn voor individuele aanvragers en samenwerkingsverbanden afzonderlijke subsidieplafonds vastgesteld, respectievelijk €2 miljoen en €3,5 miljoen. De verdeling van het beschikbare budget gebeurt door de aanvragen te beoordelen aan de hand van de inhoudelijke criteria. Op basis van de uitkomst van de beoordeling worden de aanvragen gerangschikt. Aan de hand van die rangschikking wordt het beschikbare subsidiebudget toegewezen op aflopende volgorde van rangschikking.

De twee typen aanvragers worden los van elkaar beoordeeld. Dit resulteert in een aparte rangschikking voor individuele aanvragers en een aparte rangschikking voor samenwerkingsverbanden op basis waarvan de toepasselijke subsidieplafonds worden verdeeld.

In de regeling in artikel 3.4 en de toelichting van de regeling lees je hoe deze rangschikking precies tot stand komt.

Uiterlijk 12 weken na sluiting van de aanvraagronde ontvang je bericht van ons over het besluit. In dit besluit lees je of je aanvraag is gehonoreerd of niet. Je ontvangt het besluit digitaal via de aanvraagomgeving ‘MijnSVDJ’. Zodra er daar een bericht voor je klaar staat ontvang je per mail een seintje.

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan met betrekking tot verantwoording en vastlegging van je activiteiten. Lees daarom de regeling aandachtig door voordat je een aanvraag indient.

Journalistieke professionalisering

Eind 2019 werd de Pilot Professionalisering Lokale Omroepen in het leven geroepen, uitgevoerd door het Stimuleringsfonds. 26 lokale omroepen, in 20 projecten, kregen twee jaar lang de kans om zich met extra middelen te professionaliseren.

In de eindevaluatie van de pilot ‘Van Stoom naar Stroom: de weg naar professionalisering’ wordt beschreven welke lessen er uit de pilot getrokken kunnen worden wat betreft de professionalisering van een lokale journalistieke organisatie. Welke voorwaarden en rollen zijn van belang voor een lokale journalistieke organisatie om verder te kunnen professionaliseren? Lees de eindevaluatie hier.

Belangrijke documenten

Lees voordat je een aanvraag doet eerst de regeling aandachtig door om te zien aan welke drempelcriteria en inhoudelijke criteria je moet voldoen. Je leest hier ook welke verplichtingen je aangaat als je subsidie ontvangt. Bij de regeling is ook een toelichting geschreven waar je meer uitleg over bepaalde artikelen en voorwaarden kun teruglezen.

Je kunt je aanvraag alvast voorbereiden door een voorbeeld van het aanvraagformulier te bekijken. Deze kun je hiernaast downloaden, net als de begrotingsformats en andere belangrijke documenten.

Houd de benodigde documenten en informatie bij de hand bij het invullen van het online aanvraagformulier:

 • een beschrijving van de voorgenomen activiteiten, voorzien van een realistische begroting (gebruik hiervoor het template van SVDJ).
 • een motivatie waarom de lokale publieke omroep wil /de deelnemers aan een samenwerkingsverband willen professionaliseren;
 • een document of documenten waaruit blijkt dat de lokale publieke media-instelling dan wel de deelnemers aan een samenwerkingsverband door het Commissariaat voor de Media op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 is aangewezen of zijn aangewezen als lokale publieke media-instelling;
 • een document waaruit blijkt hoeveel journalistieke FTE’s er in vaste dienst of op freelancebasis bij de lokale publieke media-instelling dan wel de deelnemers aan een samenwerkingsverband werkzaam zijn;
 • de meest recente jaarrekening / jaarrekeningen.
 • indien beschikbaar: drie ondertekende vergaderverslagen uit 2021 van het PBO van de lokale publieke media-instelling dan wel van de deelnemers aan een samenwerkingsverband;

Samenwerkingsverbanden moeten aanvullend aanleveren:

 • een door alle deelnemers aan het samenwerkingsverband ondertekende samenwerkingsovereenkomst waaruit ten minste blijkt;
  • dat de penvoerder door elk van de deelnemers gemachtigd is tot het indienen van aanvragen tot subsidieverlening en subsidievaststelling;
  • dat de penvoerder door elk van de deelnemers is gemachtigd tot ontvangst van voorschotten en het doen van terugbetalingen;
  • dat de penvoerder verantwoordelijk is voor doorbetaling van ontvangen voorschotten en betalingen aan de overige deelnemers en voor eventuele terugbetaling van hetgeen van de subsidieontvangers wordt teruggevorderd;
  • dat de penvoerder namens alle deelnemers in het samenwerkingsverband alle correspondentie en communicatie verzorgt met het Stimuleringsfonds;
  • op welke wijze de penvoerder door de overige deelnemers aan het samenwerkingsverband van informatie wordt voorzien van alle informatie die nodig is in verband met correspondentie in het kader van de subsidieverlening en subsidievaststelling;
  • op welke wijze kosten en risico’s worden gedeeld tussen de deelnemers aan het samenwerkingsverband en op welke wijze de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen is geborgd.
 • een toelichting waarin beschreven wordt wat de samenhang is tussen de verschillende deelnemers aan het samenwerkingsverband, het doel van de samenwerking en welke rol de penvoerder heeft in het begeleiden van het samenwerkingsverband en zijn deelnemers en het begeleiden en uitvoeren van administratieve activiteiten.

Contact en informatiebijeenkomsten

Nog vragen? Neem contact met ons op via info@svdj.nl. Je kunt ons ook bellen via 070 361 7111. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.

Er worden in oktober 2022, verspreid over het land, vijf informatiebijeenkomsten en drie spreekuren over de subsidieregeling georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de NLPO en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt uitgelegd waartoe de subsidieregeling dient en hoe de subsidie kan worden aangevraagd. Er is daarbij gelegenheid om vragen te stellen. De spreekuren zijn bedoeld om in een persoonlijk gesprek vragen te stellen. Alle locaties zijn goed met de auto en het openbaar vervoer bereikbaar. Parkeren is gratis.

Bijeenkomst bijwonen? Meld je aan via deze link.

Informatiebijeenkomsten

 • Maandag 3 oktober: avond 19:00-22:00, Van der Valk Hotel Assen, Assen
 • Dinsdag 4 oktober: avond 19:00-22:00, Van der Valk Hotel Zwolle, Zwolle
 • Woensdag 5 oktober: avond 19:00-22:00, Van der Valk Hotel Schiedam, Schiedam
 • Donderdag 6 oktober: avond 19:00-22:00, Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg, Gilze
 • Zaterdag 8 oktober: middag 14:00-17:00, Van der Valk Hotel Amersfoort – A1, Amersfoort

Spreekuren

 • Maandag 17 okt: hele dag, Van der Valk Hotel Amersfoort – A1, Amersfoort
 • Dinsdag 18 okt: hele dag, Van der Valk Hotel Amersfoort – A1, Amersfoort
 • Woensdag 19 okt: hele dag, ONLINE

Veelgestelde vragen

Er is voor dit jaar een begrensd budget beschikbaar. Hierdoor zullen we in totaal maar 22 aanvragen kunnen toewijzen. Afgewezen aanvragers en omroepen die niet aangevraagd hebben kunnen wel gebruik maken van het kennis- en begeleidingsprogramma vormgegeven en uitgevoerd door de NLPO.

De subsidie mag besteed worden aan de kosten van een passende beloning van medewerkers die activiteiten verrichten in het kader van professionalisering, tot maximaal 85.000 euro per rato per medewerker per kalenderjaar, inclusief werkgeverslasten;

Daarnaast mogen tot ten hoogste 30.000 euro aan overheadkosten worden begroot. Die mogen wel alleen onder een of meer van de onderstaande posten vallen:

 • aanschaf/afschrijving van hardware en software voor nieuw aangenomen medewerkers;
 • kosten voor de professionalisering van de infrastructuur van kanalen die relevant zijn voor het verzorgingsgebied;
 • inhuur administratiekantoor/salarisadministratie;
 • opleidingskosten voor vrijwilligers en/of medewerkers;
 • kosten voor werving van nieuwe medewerkers;
 • reiskosten medewerkers/leaseauto voor verslaggeving binnen het verzorgingsgebied;
 • diverse onkosten, tot maximaal een totaal van 2.500 euro.

Ja, dat mag. Bij de professionalisering van jouw organisatie komen allerlei zaken kijken die niet direct met journalistiek te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan goede administratie, HR-beleid en het op orde maken van de governance. Of je wil bijvoorbeeld werk maken van de samenwerking met de omroepen van omliggende gemeenten. Hiervoor mag je ook mensen aannemen of inhuren. Je moet in je aanvraag wel kunnen uitleggen waarom deze rollen van belang zijn voor de professionalisering van jouw organisatie.

Je kunt op verschillende manieren aantonen hoeveel betaalde journalistieke FTE er voor jouw organisaties werken. Dit kan bijvoorbeeld met:

 • arbeidsovereenkomsten, waarin de naam, functie en het aantal uren van de medewerker zichtbaar is (over persoonsgegevens graag zwart maken)
 • een freelanceovereenkomst, waarin de naam, functie en het aantal uren van de freelancer zichtbaar is (over persoonsgegevens graag zwart maken)
 • salarisstrookjes, waarop de de naam, functie en het aantal uren van de medewerker zichtbaar is (over persoonsgegevens graag zwart maken)
 • een betalingsoverzicht van facturen van een freelancer, met daarbij enkele facturen waarop naam, functie/werkzaamheden en uren zichtbaar zijn.
 • een FTE overzicht van iedereen die betaald voor de organisatie werkt (met naam, functie en hoeveelheid FTE/uren per week), afgetekend door de directeur, of een bestuurder.

Op basis van ons onderzoek ‘Van Stoom naar Stroom – De weg naar professionalisering. Eindevaluatie van de Pilot Professionalisering Lokale Publieke Mediadiensten’ (2022) , is geconcludeerd dat er een basisbedrag nodig is van tenminste 250.000 euro per jaar om een journalistiek professionele organisatie te kunnen bestendigen. Om lokale publieke omroepen de ruimte te bieden zich tot een professionele organisatie te ontwikkelen, is er daarom voor gekozen om dit bedrag als vast subsidiebedrag te hanteren.

Aanvragers moeten beschikken over een aanwijzing als lokale publieke media-instelling van het Commissariaat voor de Media die geldig is op 1 januari 2023. Bij aanvragen van samenwerkingsverbanden geldt dat zowel voor de penvoerder als voor alle betrokken samenwerkingspartners. Het kan zijn dat in de fase van aanvragen betrokken lokale publieke instellingen nog in een proces zitten van vernieuwing van de aanwijzing. Voor die situatie is bepaald dat deze lokale publieke media-instellingen kunnen aantonen dat het aannemelijk zij een nieuwe aanwijzing zullen krijgen vóór 1 januari 2023. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het aanleveren van bestuurstukken en/of emails van de gemeente(n) waaruit blijkt dat de aanwijzing naar alle waarschijnlijkheid voor 1 januari 2023 vernieuwd zal worden. Wanneer de aanwijzing definitief toegekend is door het Commissariaat nadat de aanvraagperiode is gesloten, stuur je dit bewijs nog naar ons na. Mocht de aanwijzing niet toegekend worden, dan komt die lokale publieke media-instelling niet in aanmerking voor subsidie.

Op basis van de ervaringen tijdens de Pilot Professionalisering Lokale Publieke Mediadiensten is er volgens het Stimuleringsfonds een aantal elementen aan te wijzen die een professionele organisatie kenmerken en waar de journalistiek goed in gewaarborgd kan worden. Dit zijn het soort rollen en werkzaamheden waar de subsidie bijvoorbeeld voor ingezet kan worden. Dit is geen uitputtende lijst, maar kan als leidraad fungeren bij de plannen voor professionalisering van een lokale omroep.

Ten eerste zijn een aantal journalistieke en organisatorische rollen van belang om te professionaliseren. Allereerst is dat de aanwezigheid van een coördinator/hoofdredacteur/eindredacteur op de nieuwsredactie, verantwoordelijk voor de aansturing van een gedeeltelijk uit vrijwilligers bestaande nieuwsredactie én die aanspreekpunt is voor het publiek uit het verzorgingsgebied. Daarnaast dient een journalistiek professionele organisatie over een verslaggever/camerajournalist/mobiele journalist (camjo/mojo) en een online/bureauredacteur te beschikken. De verslaggever/camjo/mojo is in staat om zelfstandig relevante verhalen te maken en de online/bureauredacteur kan nieuwsartikelen schrijven, content van de verslaggever online plaatsen en zich over social media ontfermen. De beschreven rollen kunnen bij meerdere personen belegd worden. Daarnaast kan er bij de invulling van professionalisering gefocust worden op een grotere mate van samenwerking met aangrenzende lokale publieke media-instellingen, bijvoorbeeld door middel van kwartiermaker, die samenwerking met andere lokale publieke media-instellingen aanjaagt.

Ten tweede kenmerkt professionalisering zich door de ontwikkeling van journalistieke werkprocessen, bijvoorbeeld het opzetten van een structuur voor overleg zoals redactievergaderingen, het ontwikkelen van een redactiehandboek of stijlboek en aandacht voor journalistieke ethiek.

Een derde kenmerk van professionalisering is organisatorische doorontwikkeling. Hierin ontwikkelt de organisatie bijvoorbeeld een werkwijze voor de samenwerking tussen vrijwilligers en betaalde medewerkers, HR-beleid, een structuur voor reflectie op de eigen organisatie, het op orde maken van het governance beleid, of het opstellen een werkplan om de samenwerking met andere lokale publieke media-instellingen te bevorderen.

We zijn ons ervan bewust dat er bij professionalisering meer kosten komen kijken dan enkel arbeidskosten voor professionals. Met betaalde krachten ontstaan er bepaalde verantwoordelijkheden die horen bij goed werkgeverschap/opdrachtgeverschap. Deze kosten mogen met de subsidie bekostigd worden, maar moeten vooraf begroot worden, op beperkte in de regeling bepaalde kostenposten en mogen niet meer dan 30.000 euro van de totale begroting bedragen.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.