Regeling

Op deze pagina lees je alle informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure van de subsidieregeling professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen 2024-2025.

Het is vanaf 22 mei tot en met 1 juli 2024 mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor de periode van 1 januari 2025 – 31 december 2025. Let op: er zijn wijzigingen in de beoordelingscriteria ten opzichte van de vorige aanvraagperiode. Lees deze pagina en regeling goed door, voor je een aanvraag indient. 

Voor wie is deze regeling?

De subsidieregeling staat open voor alle lokale publieke media-instellingen in Nederland. De regeling creëert kansen voor lokale publieke media-instellingen om zich (verder) te professionaliseren, zowel journalistiek-inhoudelijk als op organisatorisch vlak. De regeling biedt de mogelijkheid voor zowel individuele lokale publieke media-instellingen om subsidie aan te vragen, als voor lokale publieke media-instellingen die via een samenwerkingsverband verdere professionalisering nastreven en gezamenlijk subsidie willen aanvragen.

Hoogte subsidie

Binnen deze aanvraagronde is er €11,5 miljoen subsidie beschikbaar, waarvan €4,5 miljoen is bestemd voor individuele omroepen en €7 miljoen voor samenwerkingsverbanden. Per aanvraag wordt een vast bedrag van €250.000 toegekend voor de looptijd van een jaar (1 januari 2025 – 31 december 2025). Er is daardoor ruimte voor maximaal 46 toekenningen. De subsidie kan worden gebruikt voor de loonkosten van arbeidskrachten die zich inzetten voor professionalisering. Daarnaast kunnen per project tot maximaal €30.000 aan overheadkosten worden vergoed. Meer informatie over de besteding van de subsidie is te vinden in de regeling en de FAQ onderaan deze pagina.

Direct aanvraag doen / Login

Belangrijkste wijzigingen subsidieregeling 2024-2025 t.o.v. 2023-2024

Indien een lokale publieke media-instelling na 1 december 2023 voor de eerste keer op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 is aangewezen voor de verzorging van een lokale publieke mediadienst voor een of meer gemeenten, is het inleveren van één actueel vastgesteld vergaderverslag of oprichtingsverslag uit 2023 of 2024 voldoende. Wil je gebruik willen maken van deze uitzondering? Maak dit dan kenbaar in het aanvraagformulier.

Het is voor de deelnemers van een samenwerkingsverband toegestaan betaalde journalistieke fte in het kader van deze subsidieregeling uit te lenen. Hiermee wordt bedoeld dat een of meerdere deelnemers van het samenwerkingsverband, in het kader van deze regeling hun betaalde journalistiek fte beschikbaar stellen voor andere deelnemers uit het samenwerkingsverband. Dit dient wel te worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Zie voor meer uitleg een voorbeeldsituatie in de regeling en de toelichting daarop.

Het is voor de deelnemers van een samenwerkingsverband mogelijk om een gezamenlijk kanaal (televisie, radio, nieuwsapp en sociale media) op te voeren in plaats van een individueel kanaal per deelnemer. Elke deelnemer van het samenwerkingsverband dient hierbij wel een individuele keuze te maken, gelet op de manier van beoordeling beschreven in artikel 3.4, vierde lid van de regeling.

Het is voor de deelnemers van een samenwerkingsverbanden ook mogelijk om een gezamenlijke website op te voeren in plaats van een individuele website per omroep. Elke deelnemer van het samenwerkingsverband dient hierbij wel een individuele keuze te maken, gelet op de manier van beoordeling beschreven in artikel 3.4, vierde lid van de regeling.

Het is nu ook toegestaan om een webapp op te voeren in plaats van enkel een app die te downloaden is in de Google PlayStore of App Store van Apple

Deze regeling en het bijbehorende begeleidingsprogramma zijn gericht op journalistieke professionalisering, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel de journalistieke als organisatorische ontwikkeling van de lokale publieke omroep. Om de organisatorische ontwikkeling van de omroepen extra te ondersteunen, zijn er 5 organisatorische doelen opgesteld, waaruit de aanvrager er twee kiest om zich in 2025 verder in te ontwikkelen. Binnen het begeleidingsprogramma vanuit het Stimuleringsfonds en de NLPO zal hier extra aandacht aan worden besteed.

De 5 organisatorische doelen zijn als volgt:1. Governance 2. Goed werkgeverschap 3. Beleid en evaluatie 4. PBO 5. Samenwerkingen. Je kunt meer lezen over deze doelen in de toelichting van de regeling.

De keuze voor bepaalde doelen weegt niet mee in je eindscore. Dit geeft de omroep en SVDJ alleen meer inzicht in de plannen voor 2025.

 

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor subsidie kunnen alleen ingediend worden in de periode van 22 mei tot en met 1 juli 23:59 2024.

Subsidie aanvragen doe je via onze portal MijnSVDJ. Maak eerst een account aan of log direct in via de portal, kies daarna linksboven in het scherm via de knop ‘aanvraag indienen’ het juiste aanvraagformulier.

Vraag je individueel subsidie aan, kies dan het aanvraagformulier met de naam ‘Individueel – Professionalisering Lokale Omroepen’. Vraag je als penvoerder namens een samenwerkingsverband aan, kies dan voor het aanvraagformulier ‘Samenwerkingsverband – Professionalisering Lokale Omroepen’ of bij een samenwerkingsverband van meer dan 5 omroepen, kies dan het formulier ‘Samenwerkingsverband – Professionalisering Lokale Omroepen (meer dan 5 omroepen)’.

Direct aanvraag doen / Login

Let op: Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Om er zeker van te zijn dat je aanvraag volledig is, kun je gebruikmaken van de checklist aanvraag. Controleer zorgvuldig of je aanvraag voldoet aan de checklist: heb je alles ingevuld en alle gevraagde stukken bijgevoegd?

Na indiening van je aanvraag, controleren we binnen een week of deze compleet is. Als er iets ontbreekt, sturen we je via het portal een bericht met de documenten die nog nodig zijn. Je hebt daarna één week de tijd om deze documenten aan te leveren.

Verplichte en optionele documenten
De verplichte documenten zijn nodig om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Als er optionele documenten ontbreken, kan de aanvraag wel in behandeling worden genomen, maar kan dit gevolgen hebben voor het puntentotaal bij de beoordeling. Beide soorten documenten worden bij de volledigheidscheck gecontroleerd en eventueel nog opgevraagd. Zie voor een overzicht van alle verplichte en optionele documenten onze checklist.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je aanvraag eerst voldoen aan drempelcriteria. Voldoet je aanvraag niet aan de drempelcriteria, dan wijst het Stimuleringsfonds deze op formele gronden af.

De drempelcriteria zijn:

 • De aanvrager is:
  • een individuele lokale publieke media-instelling; of
  • een lokale publieke media-instelling die optreedt als penvoerder namens de deelnemers aan een samenwerkingsverband.
 • De aanvrager en de deelnemers aan een samenwerkingsverband bezitten op 1 januari 2025 een aanwijzing van het Commissariaat voor de Media.

Voldoet je aanvraag aan de drempelciteria? Dan wordt je aanvraag ook inhoudelijk beoordeeld.

Hiervoor wordt o.a. de stand van zaken van de website van de individuele omroep, of van de afzonderlijke websites van alle omroepen binnen het samenwerkingsverband in de week 17  juni tot en met 23 juni 2024 als uitgangspunt gebruikt. Deze wordt met terugwerkende kracht bekeken.

De volgende inhoudelijke criteria en maximum puntenaantal worden bij beoordeling gehanteerd:

 • journalistieke productie als resultaat van journalistiek handelen (maximaal 12 punten):
  • gemiddeld aantal nieuwsberichten per dag:
   • 5 of meer nieuwsberichten op de website (5 punten);
   • 2 tot 5 nieuwsberichten op de website (3 punten);
   • 1 nieuwsbericht op de website (1 punt);
  • gemiddeld percentage nieuwberichten op basis van eigen nieuwsgaring:
   • meer dan 75 procent (5 punten);
   • 50 tot 75 procent (4 punten);
   • 25 tot 50 procent (3 punten);
   • 5 tot 25 procent (1 punt);
  • bij meer dan 50 procent van de nieuwsberichten wordt de auteur of maker van een nieuwsbericht vermeld op de website (1 punt);
  • bij doorgeplaatste nieuwsberichten van derden op de website is sprake van duidelijke bronvermelding of er is 100 procent eigen nieuwsgaring en in dat geval zijn er dus geen doorgeplaatste berichten (1 punt).
 • mate van professionalisering (maximaal 11 punten)
  • op de website staat welke persoon of personen verantwoordelijk is of zijn voor de redactie (1 punt);
  • op de website staat informatie over een klachtenprocedure (2 punten);
  • op de website staat een actuele en toereikende omschrijving waarin de lokale publieke media-instelling zijn eigen rol en ambities binnen de lokale nieuwsvoorziening toelicht (1 punt);
  • de lokale publieke media-instelling bedient de volgende kanalen (maximaal 1 punt):
   • televisie (0,2 punt);
   • radio (0,2 punt);
   • website (0,2 punt);
   • nieuwsapp (0,2 punt)
   • tenminste één van de volgende sociale media kanalen: Facebook, X (Twitter), LinkedIn, Instagram, Youtube of TikTok (0,2 punt).
  • de lokale publieke media-instelling heeft drie meest actuele vastgestelde vergaderverslagen van het PBO uit 2023 of 2024 met de aanvraag meegestuurd (2 punten);
   • Indien de lokale publieke media-instelling na 1 december 2023 voor de eerste keer op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 is aangewezen voor de verzorging van een lokale publieke mediadienst voor een of meer gemeenten, is in afwijking hiervan het inleveren van één actueel vastgesteld vergaderverslag of oprichtingsverslag uit 2023 of 2024 voldoende voor 2 punten.
  • hoeveelheid betaalde journalistieke fte al aanwezig:
   • 2 of meer fte (4 punten);
   • 1 tot 2 fte (2 punten);
   • 0,5 tot 1 fte (1 punt).
 • mate van samenwerking binnen de streek (maximaal 8 punten): de aanvrager krijgt 8 punten, gedeeld door het totale aantal gemeente(n) in de streek, maal het aantal gemeente(n) in het verzorgingsgebied van de aanvrager, waarbij uitgegaan wordt van de indeling van streken volgens de bijgevoegde kaart met streekindeling (zie ‘belangrijke documenten’).

Meer informatie over de inhoudelijke criteria en hoe deze getoetst worden is terug te vinden in de regeling en de toelichting daarop.

De subsidieregeling heeft een begrensd totaalbudget. Daarbinnen zijn voor individuele aanvragers en samenwerkingsverbanden afzonderlijke subsidieplafonds vastgesteld, respectievelijk €4,5 miljoen en €7 miljoen. De verdeling van het beschikbare budget gebeurt door de aanvragen te beoordelen aan de hand van de inhoudelijke criteria. Op basis van de uitkomst van de beoordeling worden de aanvragen gerangschikt. Aan de hand van die rangschikking wordt het beschikbare subsidiebudget toegewezen op aflopende volgorde van rangschikking.

De twee typen aanvragers worden los van elkaar beoordeeld. Dit resulteert in een aparte rangschikking voor individuele aanvragers en een aparte rangschikking voor samenwerkingsverbanden op basis waarvan de toepasselijke subsidieplafonds worden verdeeld.

In de regeling en de toelichting van de regeling lees je hoe deze rangschikking precies tot stand komt.

Uiterlijk 12 weken na sluiting van de aanvraagtermijn ontvang je bericht van ons over het besluit. In dit besluit lees je of je aanvraag is toegekend of niet. Je ontvangt het besluit digitaal via de aanvraagomgeving ‘MijnSVDJ’. Zodra er daar een bericht voor je klaar staat ontvang je per mail een seintje.

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan met betrekking tot verantwoording en vastlegging van je activiteiten. Lees daarom de regeling aandachtig door, voordat je een aanvraag indient.

Belangrijke documenten en downloads

Lees voordat je een aanvraag doet eerst de regeling en toelichting daarop aandachtig door om te zien aan welke criteria je moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Je leest hier ook welke verplichtingen je aangaat als je subsidie ontvangt. In het blok hiernaast download je de belangrijke documenten bij deze subsidieregeling.

Handige documenten

Checklist
Om je aanvraag goed voor te bereiden raden we je aan gebruik te maken van onze checklist. Hierin staat omschreven welke documenten verplicht en optioneel aangeleverd dienen te worden bij de aanvraag. Ontbreken er verplichte documenten bij je aanvraag? Dan wordt deze niet in behandeling genomen. Checklist (download hier).

Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst
Vraag je aan als een samenwerkingsverband? Dan wordt er om een samenwerkingsovereenkomst gevraagd. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst (download hier).

Begrotingsformats
Begrotingsformat individuele omroep.xlsx /  Begrotingsformat samenwerkingsverband.xlsx

Begeleiding en kwartiermakers

Begeleidingsprogramma SVDJ

Ook in 2025 verzorgt SVDJ een begeleidingsprogramma voor omroepen binnen de regeling, waarin zowel aandacht is voor journalistiek-inhoudelijke ontwikkeling als voor redactioneel-organisatorische vraagstukken. Deelname aan dit begeleidingsprogramma is een voorwaarde voor subsidieverstrekking. Meer informatie over de inhoud van dit programma volgt zodra toewijzing van de subsidie heeft plaatsgevonden.

Ondersteuning vanuit NLPO 

Kom je (nog) niet in aanmerking voor subsidie? Dan zijn er ook mogelijkheden voor jou om aan de slag te gaan met professionalisering. Omroepen die geen subsidie ontvangen of hebben aangevraagd, maar wél geïnteresseerd zijn in professionalisering, bieden we namelijk de mogelijkheid voor begeleiding. Hiervoor is een programma ontwikkeld in samenwerking met de NLPO.

Kwartiermakers
Geïnteresseerde omroepen kunnen aan de slag met een kwartiermaker die hen verder helpt met hun professionalisering en om samenwerking in de streek te bevorderen. Deze kwartiermakers zijn ervaren managers die hun sporen hebben verdiend in de (lokale) media en kennis meebrengen op diverse terreinen. Hun expertise wordt zoveel mogelijk op maat ingezet, afhankelijk van de behoefte en specifieke situatie van een omroep.

Opleidingen
Daarnaast biedt de NLPO, naast hun reguliere opleidingsaanbod gericht op individuele omroepmedewerkers, een uitgebreid opleidings- en coachingsaanbod voor lokale (streek)omroeporganisaties.

Voor meer informatie over de kwartiermakers en het opleidingsaanbod van de NLPO kijk op: delokaleomroepvernieuwt.nl.

Contact en informatiebijeenkomsten

Nog vragen? Neem contact met ons op via info@svdj.nl. Je kunt ons ook bellen via 070 361 7111. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de FAQ.

Er worden in mei en juni, verspreid over het land, vijf informatiebijeenkomsten over de subsidieregeling georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de NLPO en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt uitgelegd waartoe de subsidieregeling dient en hoe de subsidie kan worden aangevraagd. Er is daarbij gelegenheid om vragen te stellen. Alle locaties (Van der Valk hotels) zijn goed met de auto en het openbaar vervoer bereikbaar. Parkeren is gratis.

Informatiebijeenkomsten

 • 27 mei – Breda
 • 28 mei – Roermond
 • 1 juni – Almere
 • 5 juni – Enschede
 • 6 juni – Drachten

Let op: Aanmelden verplicht!

FAQ

Er is voor dit jaar een begrensd budget beschikbaar. Hierdoor kunnen we in totaal 46 aanvragen honoreren; 18 individuele aanvragers en 28 samenwerkingsverbanden.

Afgewezen aanvragers en omroepen die niet aangevraagd hebben, kunnen wel gebruik maken van het kennis- en begeleidingsprogramma vormgegeven en uitgevoerd door de NLPO. Kijk voor meer informatie op de website www.delokaleomroepvernieuwt.nl.

De subsidie mag besteed worden aan de kosten van een passende beloning van medewerkers die activiteiten verrichten in het kader van professionalisering, tot maximaal 85.000 euro naar rato per medewerker per kalenderjaar, inclusief werkgeverslasten;

Daarnaast mag er tot maximaal 30.000 euro aan overheadkosten worden begroot. De volgende kosten rekenen wij tot overheadkosten:

 • aanschaf/afschrijving van hardware en software voor nieuw aangenomen medewerkers;
 • kosten voor de professionalisering van de infrastructuur van kanalen die relevant zijn voor het verzorgingsgebied;
 • inhuur administratiekantoor/salarisadministratie;
 • opleidingskosten voor vrijwilligers en/of medewerkers;
 • kosten voor werving van nieuwe medewerkers;
 • reiskosten medewerkers/leaseauto voor verslaggeving binnen het verzorgingsgebied;
 • diverse onkosten, tot maximaal een totaal van 2.500 euro.

Ja, dat mag. Bij de professionalisering van jouw organisatie komen allerlei zaken kijken die niet direct met journalistiek te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan goede administratie, HR-beleid en het op orde maken van de governance. Of je wil bijvoorbeeld werk maken van de samenwerking met de omroepen van omliggende gemeenten. Hiervoor mag je ook mensen aannemen of inhuren. Je moet in je aanvraag wel kunnen uitleggen waarom deze rollen van belang zijn voor de professionalisering van jouw organisatie.

Bewijsstukken voor betaalde journalistieke fte’s zijn voor medewerkers in vaste dienst: tenminste 2 loonstroken per medewerker. Deze loonstroken bevatten de volgende informatie: naam medewerker, functie, uren en salaris.

Bewijsstukken voor betaalde journalistieke fte zijn voor medewerkers op freelancebasis: facturen voor een periode van tenminste 2 maanden. De facturen bevatten in elk geval de naam van de arbeidskracht, werkzaamheden, uren en vergoeding.

Op basis van ons onderzoek ‘Van Stoom naar Stroom – De weg naar professionalisering. Eindevaluatie van de Pilot Professionalisering Lokale Publieke Mediadiensten’ (2022) , is geconcludeerd dat er een basisbedrag nodig is van tenminste 250.000 euro per jaar om een journalistiek professionele organisatie te kunnen bekostigen. Om lokale publieke omroepen de ruimte te bieden zich tot een professionele organisatie te ontwikkelen, is er daarom voor gekozen om dit bedrag als vast subsidiebedrag te hanteren.

Aanvragers moeten beschikken over een aanwijzing als lokale publieke media-instelling van het Commissariaat voor de Media die geldig is op 1 januari 2025. Bij aanvragen van samenwerkingsverbanden geldt dat zowel voor de penvoerder als voor alle betrokken samenwerkingspartners.

Het kan zijn dat in de fase van aanvragen betrokken lokale publieke instellingen nog in een proces zitten van vernieuwing van de aanwijzing. Voor die situatie is bepaald dat deze lokale publieke media-instellingen kunnen aantonen dat het aannemelijk zij een nieuwe aanwijzing zullen krijgen vóór 1 januari 2025. Dit kan door aanlevering van documentatie waaruit dit blijkt. Bijvoorbeeld in de vorm van een raadbesluit waaruit een positief advies voor de aanvrager blijkt, een brief van het Commissariaat waarin vastgesteld wordt dat de aanvrager de enige partij is die een aanvraag heeft ingediend voor de aanwijzing of een e-mail van de gemeenteraad waarin zij aangeven voornemens te zijn een positief advies uit te brengen voor de aanvrager.

Op basis van de ervaringen tijdens de Pilot Professionalisering Lokale Publieke Mediadiensten is er volgens het Stimuleringsfonds een aantal elementen aan te wijzen die een professionele organisatie kenmerken en waar de journalistiek goed in gewaarborgd kan worden. Dit zijn het soort rollen en werkzaamheden waar de subsidie bijvoorbeeld voor ingezet kan worden. Dit is geen uitputtende lijst, maar kan als leidraad fungeren bij de plannen voor professionalisering van een lokale omroep.

Ten eerste is een aantal journalistieke en organisatorische rollen van belang om te professionaliseren. Allereerst is dat de aanwezigheid van een coördinator/hoofdredacteur/eindredacteur op de nieuwsredactie, verantwoordelijk voor de aansturing van een gedeeltelijk uit vrijwilligers bestaande nieuwsredactie én die aanspreekpunt is voor het publiek uit het verzorgingsgebied. Daarnaast dient een journalistiek professionele organisatie over een verslaggever/camerajournalist/mobiele journalist (camjo/mojo) en een online/bureauredacteur te beschikken. De verslaggever/camjo/mojo is in staat om zelfstandig relevante verhalen te maken en de online/bureauredacteur kan nieuwsartikelen schrijven, content van de verslaggever online plaatsen en zich over social media ontfermen. De beschreven rollen kunnen bij meerdere personen belegd worden. Daarnaast kan er bij de invulling van professionalisering gefocust worden op een grotere mate van samenwerking met aangrenzende lokale publieke media-instellingen, bijvoorbeeld door middel van kwartiermaker, die samenwerking met andere lokale publieke media-instellingen aanjaagt.

Ten tweede kenmerkt professionalisering zich door de ontwikkeling van journalistieke werkprocessen, bijvoorbeeld het opzetten van een structuur voor overleg zoals redactievergaderingen, het ontwikkelen van een redactiehandboek of stijlboek en aandacht voor journalistieke ethiek.

Een derde kenmerk van professionalisering is organisatorische doorontwikkeling. Hierin ontwikkelt de organisatie bijvoorbeeld een werkwijze voor de samenwerking tussen vrijwilligers en betaalde medewerkers, HR-beleid, een structuur voor reflectie op de eigen organisatie, het op orde maken van het governance beleid, of het opstellen een werkplan om de samenwerking met andere lokale publieke media-instellingen te bevorderen.

We zijn ons ervan bewust dat bij professionalisering meer kosten komen kijken dan enkel arbeidskosten voor professionals. Met betaalde krachten ontstaan er bepaalde verantwoordelijkheden die horen bij goed werkgeverschap/opdrachtgeverschap. Deze kosten mogen met de subsidie bekostigd worden, maar moeten vooraf begroot worden, op beperkte in de regeling bepaalde kostenposten en mogen niet meer dan 30.000 euro van de totale begroting bedragen.

Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, NLPO en het Commissariaat voor de Media werkt de staatssecretaris van OCW toe naar een nieuw lokaal omroepbestel vanaf 2027. Een van de doelen van deze wijziging is de onafhankelijkheid van lokale publieke media-instellingen te vergroten:

“Lokale omroepen moeten hun informerende, controlerende, democratische en agenderende functies goed uit kunnen oefenen. Daarvoor zijn financiële stabiliteit en voldoende professionele journalisten randvoorwaardelijk. Professionele lokale omroepen kunnen met voldoende middelen en slagkracht journalistiek aanbod van hoge kwaliteit produceren. Dit zal het gehele omroepbestel ten goede komen.” Kamerstukken II, 2021/2022, 35 029.

Met bovenstaande partijen is overeenstemming bereikt over de contouren van een nieuw, versterkt lokaal omroepbestel. Deze beoogde wijzigingen leiden nog niet tot een helder eindbeeld ten tijde van het openstellen van deze regeling, maar deze contouren hebben wel richting geboden aan de vormgeving van deze regeling.

Tot het nieuwe lokale omroepbestel is gerealiseerd, investeert de staatsecretaris in de kwaliteit en professionalisering van de lokale publieke media-instellingen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het nieuwe stelsel. Voor 2025 stelt de staatssecretaris 11,5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor professionaliseringstrajecten van lokale publieke media-instellingen. De regeling is tot stand gekomen met advies en input van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO).

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van professionalisering van lokale publieke omroepen, om zo de kwaliteit van journalistiek te waarborgen. We kunnen als Stimuleringsfonds aan een lokale publieke omroep en aan een samenwerkingsverband van lokale publieke omroepen subsidie verstrekken voor de kosten van activiteiten, ten behoeve van journalistieke en organisatorische professionalisering, die worden uitgevoerd in de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025.

Eind 2022 ontvingen 23 projecten, bestaande uit 46 omroeporganisaties, subsidie voor de periode 1 januari 2023 – 31 december 2023.

Eind 2023 ontvingen er 38 projecten, bestaande uit 84 omroeporganisaties, subsidie voor de periode van 1 januari 2024 – 31 december 2024.

Voor de aankomende periode (2025) is er meer geld beschikbaar en is er ruimte voor 18 individuele omroepen en 28 samenwerkingsverbanden. Alle omroepen en samenwerkingsverbanden moeten opnieuw een aanvraag indienen, ongeacht of zij afgelopen jaar al subsidie ontvingen of niet.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.