Regeling

De regeling Onderzoek naar de journalistieke praktijk: open aanvraag is er voor samenwerkingsverbanden van onderzoeksinstellingen en journalistieke informatiebronnen, die praktijkgericht (wetenschappelijk) onderzoek willen verrichten naar relevante en urgente thema’s of onderwerpen binnen de journalistieke bedrijfstak.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De aanvrager bepaalt zelf het te onderzoeken thema of onderwerp, de onderzoeksvraag en de te hanteren methode. Voor het aantonen van de relevantie en urgentie van de onderzoeksvraag vragen wij een onderbouwing aan te leveren vanuit de bij het onderzoek betrokken journalistieke informatiebronnen.

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor aanvragen voor onderzoek dat wordt uitgevoerd door een onderzoeksinstelling in samenwerking met minimaal twee journalistieke informatiebronnen.

Onder een onderzoeksinstelling vallen onderwijsinstellingen (zowel publiek als privaat), (commerciële) onderzoeksbureaus, organisatieadviesbureaus, collectieven van zelfstandige onderzoekers en NGO’s met een ANBI-status.

Met journalistieke informatiebronnen bedoelen we: een organisatie binnen de journalistieke bedrijfstak, waarbij het product of de dienst gericht is op het Nederlandse publiek met als (hoofd)activiteit het maken en leveren van een dienst of product waarbij minimaal 25% van het product of de dienst tot stand is gekomen op basis van journalistiek handelen en de publicatiefrequentie minimaal een keer per twee weken is.

Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen journalistieke informatiebronnen en onderzoeksinstellingen met elkaar een samenwerkingsverband aan te gaan, waarbij eventueel ook nog brancheorganisaties of samenwerkingsorganen op het gebied van journalistiek mogen aanhaken.

Wat is het doel en context van de regeling?

Door actief subsidie beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de journalistieke sector beogen we als SVDJ journalistieke organisaties en de sector als geheel te voorzien van belangrijke inzichten.

De ervaring leert dat veel kennis die voortkomt uit (wetenschappelijk) onderzoek vaak ongebruikt op de plank blijft liggen. Met deze regeling pogen we een brug te slaan tussen onderzoeksinstellingen en journalistieke partijen, waarbij we ook die laatste nadrukkelijk aan het werk willen zetten.

De subsidie biedt (financiële) ruimte voor praktijkgericht onderzoek door de onderzoeksinstelling, mits de relevantie en urgentie van het te onderzoeken thema voor de individuele journalistieke praktijk direct wordt onderschreven door de journalistieke organisaties. Concrete voorstellen voor het reflecteren op de onderzoeksresultaten en aanwenden van in dagelijkse praktijk door de journalistieke informatiebronnen is een integraal en verplicht onderdeel van het gehele onderzoeksproces.

Waarvoor is deze subsidie?

De subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van een journalistiek onderzoek dat wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam, bestaande uit tenminste twee personen met een aantoonbare onderzoeksachtergrond. Daarnaast mag de uitvoering van het onderzoek niet korter dan 6 maanden en niet langer dan 12 maanden duren.

De subsidie kan alleen gebruikt worden voor vergoeding van:

 • Gewerkte uren van het onderzoeksteam voor: het verrichten van activiteiten ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek, projectcoördinatie en -administratie van het onderzoek.
 • Overige onderzoekskosten, voor zover noodzakelijk voor het onderzoek: reiskosten, inhuur- of inkoopkosten voor hulpmiddelen, voor zover noodzakelijk voor het verrichten van kwantitatief of kwalitatief onderzoek.

Let op: In de regeling en toelichting lees je een volledige en uitgebreide beschrijving van welke kosten in aanmerking komen voor subsidie en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden.

Per project kan er minimaal 25.000 tot maximaal 75.000 worden aangevraagd.

Aanvraagprocedure

De ervaring leert dat een subsidieaanvraag voorbereiden met betrekking tot een onderzoek veel tijd in beslag kan nemen. Om dit proces soepel te laten verlopen adviseren we je voordat je een aanvraag indient eerst contact met ons op te nemen.

We leggen je graag uit hoe je gebruik kunt maken van de subsidie en wijzen je op de belangrijkste aandachtspunten bij het indienen van je voorstel. Quint Kik, onderzoekscoördinator bij SVDJ staat voor je klaar. Je kunt hem bereiken via 070 3617111 of quint@svdj.nl.

Subsidie aanvragen doe je via onze portal MijnSVDJ. Maak eerst een account aan of log direct in via de portal, kies daarna linksboven in het scherm via de knop ‘aanvraag indienen’ het juiste aanvraagformulier.

Je kunt tot en met april 2026 doorlopend aanvragen indienen.

Let op: voor deze regeling kan alleen de penvoerder van een samenwerkingsverband een aanvraag indienen. Lees meer in de FAQ over de penvoerder.

Bij het indienen van je aanvraag vul je een door ons opgesteld aanvraagformulier in waarin je je onderzoeksteam, plan van aanpak en onderzoeksopzet uiteenzet. Daarnaast heb je een aantal documenten nodig:

 • Ondertekende samenwerkingsovereenkomst
 • Cv’s van alle teamleden
 • Eerder uitgevoerd onderzoek van de onderzoeksinstelling (niet ouder dan 3 jaar).
 • Individuele onderbouwingen van elk van de bij het onderzoek betrokken journalistieke informatiebronnen afzonderlijk
 • Ingevuld begrotingsformat (download template)

Wat er minimaal in de onderbouwingen en samenwerkingsovereenkomst moet staan lees je in de FAQ onderaan deze pagina.

Om je aanvraag goed voor te bereiden kun je verderop op deze pagina belangrijke documenten downloaden die je nodig hebt bij het indienen van je aanvraag.

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het Stimuleringsfonds de aanvraag eerst op volledigheid. Pas als je aanvraag volledig is wordt deze in behandeling genomen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je aanvraag eerst voldoen aan drempelcriteria. Voldoet je aanvraag niet aan de drempelcriteria, dan wijst het Stimuleringsfonds deze op formele gronden af. Je leest alle voorwaarden en verplichtingen die bij de subsidie horen terug in de regeling.

Voldoet je aanvraag aan de drempelcriteria, dan wordt deze door het bureau van SVDJ beoordeeld. Zij beoordelen je aanvraag aan de hand van de inhoudelijke criteria en brengen daarna het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

Het bestuur betrekt het advies van het bureau in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie.

Binnen 12 weken na het indienen van je aanvraag ontvang je het besluit. Via de aanvraagomgeving MijnSVDJ word je op de hoogte gebracht van dit besluit. Je ontvangt een mail zodra er een nieuw bericht voor je klaar staat.

Bekijk de regeling en toelichting daarop hier.

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan met betrekking tot verantwoording en vastlegging van je activiteiten. Lees daarom de regeling aandachtig door voordat je een aanvraag indient.

Om de subsidie vast te stellen dien je uiterlijk twee maanden na afloop van het project een aanvraag tot vaststelling in. Dit is verplicht. Een aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van het onderzoeksrapport en een financieel verslag van de aanvrager, daarnaast bevat het een reflectieverslag van de bij het onderzoek betrokken journalistieke informatiebronnen.

Meer informatie hierover lees je in de regeling en toelichting en ontvang je zodra de subsidie wordt toegekend.

Belangrijke documenten

Om je aanvraag goed voor te bereiden kun je hier een aantal belangrijke documenten downloaden.

Lees de regeling en toelichting eerst aandachtig door voordat je start met je aanvraag.

Bij het indienen van je aanvraag vul je een door ons opgesteld aanvraagformulier in via onze online portal MijnSVDJ waarin je meer toelicht over je onderzoeksteam, plan van aanpak en onderzoeksopzet. Daarnaast heb je een aantal documenten nodig:

 • Ondertekende samenwerkingsovereenkomst
 • Cv’s van alle teamleden
 • Eerder uitgevoerd onderzoek van de onderzoeksinstelling (niet ouder dan 3 jaar).
 • Individuele onderbouwingen van de journalistieke informatiebronnen, hiervoor wordt een vast format aangeboden
 • Ingevuld begrotingsformat (zie template)

Wat er minimaal in de onderbouwingen en samenwerkingsovereenkomst moet staan lees je in de FAQ onderaan deze pagina.

Bespreek je plan

De ervaring leert dat een subsidieaanvraag voorbereiden voor onderzoek veel tijd in beslag kan nemen. Om dit proces soepel te laten verlopen adviseren we je voordat je een aanvraag indient eerst contact met ons op te nemen.

We leggen je graag uit hoe je gebruik kunt maken van de subsidie en denken met je mee over het plan van aanpak of de onderzoeksopzet. Quint Kik, onderzoekscoördinator bij SVDJ staat voor je klaar. Je kunt hem bereiken via 070 3617111 of quint@svdj.nl.  

FAQ

Een penvoerder is de aangewezen organisatie binnen het samenwerkingsverband die het aanspreekpunt is voor de subsidieaanvraag. Dit kan de onderzoeksinstelling zijn, maar ook een van de journalistieke informatiebronnen.

De penvoerder dient de aanvraag in, onderhoudt het contact met SVDJ en draagt zorg voor de financiële afwikkeling van de subsidie.

In de samenwerkingsovereenkomst maak je o.a. afspraken over wie de penvoerder namens het project is.

Bij de aanvraag dien je een ondertekende samenwerkingsovereenkomst als los document te uploaden. Hieruit moet ten minste blijken:

 • dat de penvoerder door elk van de deelnemers gemachtigd is tot het indienen van aanvragen tot subsidieverlening en subsidievaststelling;
 • dat de penvoerder door elk van de deelnemers is gemachtigd tot het in ontvangst nemen van voorschotten en het doen van terugbetalingen;
 • dat de penvoerder verantwoordelijk is voor doorbetaling van ontvangen voorschotten en betalingen aan de overige deelnemers en voor eventuele terugbetaling van hetgeen van de subsidieontvangers wordt teruggevorderd;
 • dat de penvoerder namens alle deelnemers in het samenwerkingsverband alle correspondentie en communicatie verzorgt met het Stimuleringsfonds;
 • op welke wijze de penvoerder door de overige deelnemers aan het samenwerkingsverband van informatie wordt voorzien die nodig is in verband met correspondentie over de subsidieverlening en subsidievaststelling;
 • op welke wijze kosten en risico’s worden gedeeld tussen de deelnemers aan het samenwerkingsverband en op welke wijze de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen is geborgd.

Bij de aanvraag moet je van elke bij het onderzoek betrokken informatiebronnen een individuele,   onderbouwing uploaden. Deze documenten dienen te worden opgesteld conform het vastgestelde format van SVDJ. De volgende aandachtspunten worden hierin geadresseerd:

 • een beschrijving van de relevantie en urgentie van het te onderzoeken thema voor de individuele journalistieke praktijk, waaruit onverbloemd een directe relatie spreekt met de probleemstelling uit de onderzoeksopzet;
 • concrete voorstellen voor het reflecteren op de onderzoeksresultaten binnen individuele journalistieke praktijk die tot uitdrukking komen binnen de ingediende planning en begroting; en
 • concrete voorstellen voor het aanwenden van onderzoeksresultaten binnen de individuele journalistieke praktijk die tot uitdrukking komen binnen de ingediende planning en begroting.

Journalistieke informatiebronnen zijn onafhankelijke mediaorganisaties, gericht op het vergaren, verwerken en verspreiden van nieuws op basis van journalistiek handelen. Informatiebronnen zijn bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen, lokale omroepen of nieuwswebsites (voor een volledig overzicht verwijzen we je naar de toelichting op de regeling Journalistiek onderzoek, artikel 1.1, onderdeel b).

Al de hier genoemde journalistieke informatiebronnen tezamen vormen de journalistieke bedrijfstak.

Het onderzoek waarvoor een onderzoeksinstelling of een journalistieke informatiebron subsidie aanvraagt dient te allen tijde relevante en urgente vraagstukken uit de journalistieke praktijk te adresseren, waar meer dan één journalistieke informatiebron in de praktijk mee te maken heeft.

Als SVDJ dagen we onderzoekers en journalistieke informatiebronnen uit om de handen ineen te slaan en gezamenlijk tot een probleemstelling te komen die nader onderzoek verdient. Om die reden vragen we naast een onderzoeksopzet en een plan van aanpak ook om individuele onderbouwingen, waarin journalistieke informatiebronnen de relevantie en urgentie van het thema of onderwerp vanuit hun eigen praktijk beschrijven en waarin zij concrete voorstellen doen voor het reflecteren op de onderzoeksresultaten en het aanwenden hiervan binnen hun individuele journalistieke praktijk en/of op de redactievloer.

Wij denken aan uiteenlopende vraagstukken op het gebied van aanbod, bereik en gebruik van nieuws. Thema’s en onderwerpen die spelen op de redactievloer of meer breed binnen de (nieuwstak van de) mediaorganisatie. Van experimenten met het verrijken van nieuwsproducties tot het vertalen hiervan naar nieuwe doelgroepen en naar platformen waar deze groepen zich ophouden. Van inhoudelijk betere journalistiek naar een alertere waakhond van de democratie. Lokaal, regionaal en landelijk. Ongetwijfeld zijn er nog een heleboel meer deelgebieden te bedenken, we dagen jullie uit ons te verrassen. Binnen kwantitatief en kwalitatief onderzoek zou ook het organiseren van een korte pilot of experiment tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Wij vinden het belangrijk dat op basis van het door SVDJ gesubsidieerde onderzoek verworven inzichten een kans krijgen te landen in de organisatie, op de werkvloer. Daarbij realiseren we ons dat lang niet alle inzichten direct inzetbaar zijn, maar wij hechten eraan dat in elk geval optimaal de ruimte voor wordt gecreëerd voor reflectie op onderzoeksresultaten. Vandaar dat wij de journalistieke organisaties uit het samenwerkingsverband vragen om op voorhand na te denken over de beste manier om dit te organiseren en reflectie vooraf te verankeren in het onderzoeksproces.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.