Subsidieprogramma

Ben je op zoek naar een kans om je onderzoeksjournalistieke organisatie te laten groeien en duurzaam te ontwikkelen? Wellicht biedt het subsidieprogramma voor de verduurzaming van onderzoeksjournalistieke organisaties de oplossing die je zoekt. Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over het programma en de aanvraagprocedure.

Let op: het was tot en met 20 november 2023 mogelijk om aanvragen in te dienen voor subsidie. Op dit moment is de aanvraagtermijn gesloten. 

Dit subsidieprogramma is bedoeld om de financiële duurzaamheid van onderzoeksjournalistieke organisaties te verduurzamen. Het is gericht op het vergroten en diversifiëren van inkomstenbronnen, met bijvoorbeeld publieke en private fondsen, donateurs, leden of abonnees. Het Stimuleringsfonds biedt kernfinanciering voor twee jaar om groei en kwaliteit te waarborgen enen te fungeren als een vliegwiel voor het aantrekken van andere financiering. Daarnaast bieden we een begeleidingsprogramma en geoormerkt ontwikkelbudget aan, gericht op het verkennen van kansrijke routes naar duurzaamheid voor jouw onderzoeksjournalistieke organisatie.

Wat levert deelname aan dit subsidieprogramma jouw organisatie op?

 1. Nieuwe inzichten op het gebied van zakelijke organisatieontwikkeling en het maken van duurzame keuzes voor de toekomst door actieve begeleiding.
 2. Zekerheid om te groeien en de kwaliteit en impact van je journalistieke productie te vergroten door meerjarige financiering.
 3. Vergrote kans op het aantrekken van andere tijdelijke en meerjarige financiering door een versterkte positie.

Voor wie? 

Dit subsidieprogramma is gericht op onderzoeksjournalistieke organisatie in Nederland. Dit zijn private of publieke organisaties met als hoofdactiviteit en missie het bedrijven van onderzoeksjournalistiek in plaats van het maken van regulier, dagelijks nieuws. De regeling staat alleen open voor organisaties die zich richten op het Nederlandse publiek.

Over het subsidieprogramma

Het subsidieprogramma loopt van januari 2024 – december 2025 en bestaat uit verschillende onderdelen: subsidie voor loonkosten en operationele kosten en daarnaast wordt er een begeleidingsprogramma vanuit SVDJ aangeboden.

In totaal kun je een bedrag van maximaal 260.000 euro aanvragen voor de looptijd van twee jaar.

Loonkosten
Voor medewerkers die bij het project betrokken zijn kun je subsidie aanvragen voor de loonkosten inclusief werkgeverslasten. Je kunt hiervoor een maximale bijdrage van 46.000 euro per fte per kalenderjaar aanvragen. Bij deeltijd wordt dit bedrag naar rato bepaald. Dit is nadrukkelijk een bijdrage en je dient zelf voor een passende beloning te zorgen waarbij rekening gehouden wordt met de Fair Practice Code.

Operationele kosten
Er mag een bedrag van maximaal 15% van het aanvraagbedrag worden opgevoerd voor operationele kosten. Onder operationele kosten verstaan we; reis- en verblijfskosten, opleidingskosten en administratieve kosten en overheadkosten, zoals inhuur administratiekantoor, salarisadministratie en kosten voor werving van nieuwe medewerkers.

Begeleidingsprogramma
Aan dit subsidieprogramma zit een begeleidingsprogramma gekoppeld. Dit is gericht op de zakelijke ontwikkeling van deelnemers. Meer informatie over het begeleidingsprogramma wordt later bekendgemaakt.

Aanvraagprocedure

Let op: het is vanaf 23 oktober tot en met 20 november mogelijk om aanvragen in te dienen voor subsidie. 

Subsidie aanvragen doe je via onze portal MijnSVDJ. Maak eerst een account aan of log direct in via de portal, kies daarna linksboven in het scherm via de knop ‘aanvraag indienen’ het juiste aanvraagformulier.

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is. Het Stimuleringsfonds beoordeelt binnen een week na indiening van de aanvraag de volledigheid daarvan. In voorkomend geval krijgt de aanvrager bericht over ontbrekende gegevens, met de uitnodiging om de ontbrekende gegevens alsnog binnen één week aan te leveren, maar in elk geval voor het einde van de aanvraagperiode. Blijft tijdige en volledige aanlevering van de gegevens uit, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

Ingediende aanvragen, die volledig zijn, worden eerst door SVDJ getoetst aan het drempelcriterium van de subsidieregeling. Voldoet de aanvraag niet aan deze drempel, dan wijst SVDJ de aanvraag direct af. Het drempelcriterium is:

 • De aanvrager is een onderzoeksjournalistieke organisatie.

Voldoet je aanvraag aan het drempelcriterium, dan wordt deze beoordeeld door het bureau van SVDJ aan de hand van de inhoudelijke criteria. Zij brengt daarna het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende inhoudelijke criteria:

 • Team: in hoeverre bestaat het team uit de nodige competenties om de organisatie inhoudelijk en zakelijk te helpen groeien
 • Meerwaarde voor het veld: in hoeverre levert de organisatie een bijdrage aan de ontwikkeling van de onderzoeksjournalistiek in zijn geheel?
 • Duurzaamheid: in hoeverre is het aannemelijk dat de subsidie en het begeleidingsprogramma als een vliegwiel kunnen fungeren voor het vergaren van andere inkomsten en leidt het tot verdere financiële stabiliteit van de organisatie?

Je leest de inhoudelijke criteria en het beoordelingsproces precies terug in de regeling en de toelichting daarop. Lees dit document voordat je een aanvraag doet daarom aandachtig door.

Indien er na beoordeling van de ingediende aanvraag nog vragen zijn, kan het Stimuleringsfonds de aanvrager uitnodigen voor een aanvullend gesprek.

Het bestuur van het Stimuleringsfonds betrekt het advies van het bureau in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie.

Binnen 12 weken na het indienen van je aanvraag ontvang je het besluit. Via de aanvraagomgeving MijnSVDJ word je op de hoogte gebracht van dit besluit. Je ontvangt een mail zodra er een nieuw bericht voor je klaar staat.

Doorgaans nemen we sneller een besluit, we verwachten eind december het besluit toe te sturen.

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan met betrekking tot (financiële) verantwoording en vastlegging van je activiteiten. Lees daarom de regeling aandachtig door voordat je een aanvraag indient.

Belangrijke documenten en downloads

Hieronder vind je een aantal belangrijke documenten die je helpen bij het voorbereiden van je aanvraag. Lees voordat je een aanvraag doet eerst de regeling goed door om te zien aan welke voorwaarden en inhoudelijke criteria je project moet voldoen.

Houd de benodigde informatie en documenten bij de hand bij het invullen van het online aanvraagformulier:

 • Een beschrijving van de voorgenomen activiteiten, de ambities en het einddoel van het plan
 • Een beschrijving van de aard en omvang van het team dat de voorgenomen activiteiten gaat uitvoeren
 • Cv’s van alle deelnemende teamleden
 • Begroting over projectperiode in format SVDJ inclusief dekkingsplan
 • Organisatiebegroting voor 2024
 • Concrete voorstellen voor het meten en waarderen van behaalde resultaten waarbij vooraf bepaalde key performance indicators (kpi’s) worden gehanteerd. Deze kpi’s worden na subsidieverlening in overleg met het Stimuleringsfonds vastgesteld en dienen als basis voor de evaluatie van de voortgang van het project.
 • Redactiestatuut
 • Kamer van Koophandel nummer
 • Indien aanwezig de meest recente jaarrekening en het meest recente jaarverslag

Contact

Heb je nog vragen over de begeleiding of subsidiemogelijkheden? Neem contact met ons op. We denken graag met je mee.

Bel ons tijdens kantooruren op 070 361 7111 of neem direct contact op met Steffan Konings via steffankonings@svdj.nl.

Steffan Konings

Steffan Konings
Coördinator Verdieping

FAQ

Onderzoeksjournalistiek: kritisch en diepgravend journalistiek onderzoek:

 • dat wordt uitgevoerd op basis van een onafhankelijk geformuleerde onderzoeksvraag (waarmee vooral bedoeld wordt dat de opzet is om langs journalistieke weg iets te onderzoeken, anders dan aan te tonen) en met toepassing van specifiek onderzoeksjournalistieke methoden.
 • dat beoogt feiten en verbanden bloot te leggen die apart of in hun samenhang nog niet zichtbaar waren
 • waarbij een zeker algemeen maatschappelijk belang in het geding is.

In zijn brief van 17 november 2017 aan de Tweede Kamer, schreef de toenmalige minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, over de uitdagingen voor de journalistiek en mediabedrijven op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Hij pleitte in die brief voor ‘ruimte voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek’ en zegde een jaarlijks bedrag van €5 miljoen toe.

Belangrijk onderdeel van deze ruimte was de Tijdelijke Regeling Onderzoeksjournalistiek, opgezet en uitgevoerd door SVDJ vanaf 2018. In 2021 werd deze regeling herzien, waarbij werd gekozen om de brede regeling om te zetten in meerdere sporen. De onderhavige regeling behandelt één van deze sporen.

Deze specifieke regeling is in het leven geroepen om onderzoeksjournalistieke organisaties te versterken. Dit is de tweede maal dat we deze regeling openstellen. De belangrijkste wijzigingen die we hebben gemaakt is dat we actiever begeleiding en budget reserveren voor de zakelijke ontwikkeling van deelnemers.

We zien dat deelnemende organisaties zich specialiseren in onderzoeksjournalistiek, veelal de samenwerking zoeken met andere mediaorganisaties en daarbij kennis en middelen delen en talent opleiden. Zodoende voegen zij waarde toe aan het veld in zijn geheel. Tegelijk is de financiële basis van deze organisaties vaak onzeker, zeker op de lange termijn. Via dit subsidieprogramma wil het Stimuleringsfonds daarom onderzoeksjournalistieke organisaties helpen financieel te verduurzamen.

Die verduurzaming kan bijvoorbeeld bestaan uit het vergroten en diversifiëren van inkomstenbronnen, of deze nu vanuit publieke en private fondsen en donateurs afkomstig zijn of komen van lezers of abonnees. Er zijn wat dat betreft meerdere routes mogelijk, afhankelijk van het soort onderzoeksjournalistieke organisatie.

Om bovenstaande doel te bereiken stelt het Stimuleringsfonds verschillende middelen beschikbaar binnen dit subsidietraject. Een daarvan is kernfinanciering voor een tweetal jaar. Het idee hierachter is dat de subsidie tijdelijk de zekerheid biedt om door te kunnen groeien. Het brengt continuïteit in bezetting en waarborgt de kwaliteit van de onderzoeksjournalistieke productie.

Dergelijke kernfinanciering moet bovenal als vliegwiel fungeren bij het aantrekken van andere tijdelijke en meerjarige financiering. Om de kans hierop zo groot mogelijk te maken, stelt SVDJ een verplicht begeleidingsprogramma in. Uit onderzoek en eerdere beleidservaringen is immers gebleken wat de kansrijkste routes zijn naar een duurzame onderzoeksjournalistieke organisatie. SVDJ helpt projecten bij het kiezen van de best passende route en sluit hier die begeleiding op aan. Tot slot kan SVDJ de gemaakte ontwikkelkeuzes versneld helpen implementeren.

Ja dat is mogelijk. Wel moet een KVK inschrijving voltooid zijn vóór het einde van de aanvraagperiode. Neem via de mail contact op om zeker te weten dat jouw soort te vormen organisatie voldoet aan de voorwaarden, alvorens je de aanvraag indient. 

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.