Regeling

De regeling weerbaarheid is een regeling voor het vergroten van de weerbaarheid van journalisten tegen bedreigingen. Dat kan gebeuren via een loket dat (onder meer juridische) ondersteuning biedt en daarnaast via specifieke training en begeleiding.

Het Stimuleringsfonds verstrekt op grond van deze regeling subsidie in de vorm van een uitkering voor een periode van ten hoogste drie jaar, lopende van 1 januari 2021 tot 31 december 2023, ten behoeve van het vergroten van de weerbaarheid van journalisten tegen bedreigingen.

De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten ten behoeve van de bevordering van de weerbaarheid van journalisten tegen bedreigingen. De subsidieontvanger dient daarvoor een loket op te richten/te beheren dat juridische ondersteuning biedt aan journalisten die daar vanwege de aard en uitoefening van hun werk behoefte aan hebben omdat zij zich onveilig voelen door al dan niet verholen bedreigingen; en specifieke training en begeleiding van journalisten aan te bieden ten behoeve van de weerbaarheid bij de uitoefening van onderzoeksjournalistieke werkzaamheden. De activiteiten zullen zo veel als mogelijk zijn gericht op journalisten die niet in loondienst werken.

Voor subsidie uit deze regeling komen slechts de kosten van de subsidieontvangers in aanmerking die rechtstreeks verband houden met de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en die gemaakt zijn gedurende de projectperiode van de subsidieverlening.

De volledige regeling is te downloaden via de knop hiernaast.

Toelichting op de regeling Weerbaarheid

In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt om onderzoeksjournalistiek in Nederland te stimuleren. Dat heeft geleid tot een regeling die in de zomer van 2018 door de Tweede Kamer is aangenomen. In de uitwerking bestaat de hele regeling uit drie delen:

  1. een deelregeling bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe structuren ten behoeve van onderzoeksjournalistiek
  2. een deelregeling bedoeld voor het stimuleren van individuele onderzoeksjournalistieke projecten
  3. een deelregeling bedoeld voor talentontwikkeling en ondersteuning van onderzoeksjournalisten.

 

Deelregeling Talentontwikkeling en Ondersteuning Onderzoeksjournalistiek

De deelregeling Talentontwikkeling en Ondersteuning Onderzoeksjournalistiek is bedoeld om binnen de mediasector onderzoeksjournalistiek een impuls te geven via training, begeleiding, ontwikkeling, werkervaring of specialisatie. Deze doelen worden bereikt door aan de ene kant journalisten met ambitie en talent op het gebied van onderzoeksjournalistiek een extra duwtje in de rug te bieden en aan de andere kant te zorgen voor bescherming en (weerbaarheids)ondersteuning voor onderzoeksjournalisten die dat nodig hebben. Dit alles moet bijdragen tot hogere kwaliteit van de Nederlandse onderzoeksjournalistiek.

Ze is onderverdeeld in drie subdeelregelingen:

  1. Een regeling t.b.v. de uitvoering van een trainee-structuur die jonge talentvolle journalisten koppelt aan ervaren onderzoeksjournalisten, zodat de jonge collega’s in de praktijk hun vaardigheden verder kunnen uitbreiden.
  2. Een regeling t.b.v. talentontwikkelingsinitiatieven uit de sector zelf: coaching, scholing en training die ingezet worden als een kickstart voor een cultuurverandering ten behoeve van onderzoeksjournalistiek, zodat de talentontwikkeling niet stopt aan het einde van de subsidieperiode maar leidt tot een duurzaam aanbod van talentontwikkeling. Het gaat om enkele grotere initiatieven met een algemeen of breed karakter, die niet alleen maar toegankelijk zijn voor de werknemers van één bepaald mediabedrijf en waarbij ondersteuning van onderwijsinstellingen denkbaar is.
  3. Een regeling voor het vergroten van de weerbaarheid van journalisten tegen bedreigingen. Dat kan gebeuren via een loket dat (onder meer juridische) ondersteuning biedt en daarnaast via specifieke training en begeleiding. Dit budget moet gezien worden als de uitvoering van de afspraken van de Stuurgroep Geweld en Agressie tegen Journalisten.

De uitvoering van subdeelregeling 1 wordt uitgevoerd door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De subdeelregelingen 2 en 3 vallen onder het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

In 2019-2020 zijn de eerste projecten binnen subdeelregeling 3 (de Regeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek van 19 juli 2019, nr 5937, tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling voor vergroting van de weerbaarheid van journalisten) uitgevoerd en afgerond. In 2021 is de regeling aangepast om binnen de programma’s wendbaar te zijn bij het leggen van de nadruk op specifieke activiteiten. Bovendien kent deze regeling een langere looptijd (drie jaar) in verband met de beoogde continuïteit van de betreffende activiteiten.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.