Regeling

Talentontwikkeling

Regeling

De subsidieregeling talentontwikkeling is bedoeld om binnen de mediasector onderzoeksjournalistiek een impuls te geven via training, begeleiding, werkervaring of specialisatie. Om de kwaliteit van de onderzoeksjournalistiek in Nederland op niveau te houden en meer journalisten de kans te bieden zich te bekwamen in dit specifieke deel van het vak, richten we ons op mediaorganisaties die hun expertise op dit vlak verder willen delen.

Wie komen er in aanmerking voor subsidie?
De subsidie is er voor in Nederland actieve organisaties en bedrijven met een missie in de journalistieke sector die aantoonbaar ervaring hebben met het soort activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. De ondersteuning is bedoeld voor het ontwikkelen van talent op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van coaching, scholing of training. De subsidie is bedoeld voor activiteiten die binnen de projectperiode van 1 december 2020 – 1 december 2021 plaatsvinden. Onderwijsinstellingen kunnen geen aanspraak maken op deze regeling. Voor subsidie komen alleen activiteiten met een niet-commercieel karakter in aanmerking.

Het Stimuleringsfonds beslist gelijktijdig op de binnengekomen aanvragen. Projecten die in 2019 subsidie hebben ontvangen uit de regeling Talentontwikkeling Onderzoeksjournalistiek krijgen voorrang bij het toewijzen van subsidie. Als na toewijzing niet het subsidieplafond is bereikt beslist het Stimuleringsfonds op de overige aanvragen.

In totaal is er een bedrag van 275.000 euro beschikbaar binnen deze regeling. Per project kan tot maximaal 50.000 euro worden aangevraagd. Maximaal 25% van de totale cursuskosten mag doorberekend worden aan de cursisten, het overige deel dient betaald te worden uit de ontvangen subsidie.

Aanvraagperiode
Voorjaar 2022
Aanvraagbedrag
€ 0 – € 50.000
Subsidieplafond voor de aanvraagronde in 2020 is € 275.000

Voorwaarden en inhoudelijke criteria

 

Aanvragen dienen in de eerste plaats aan de randvoorwaarden te voldoen. Vervolgens worden ze beoordeeld op de hieronder genoemde inhoudelijk criteria. We benadrukken graag dat daarbinnen alle ruimte is voor creativiteit en verrassende initiatieven. Lees voordat u aan uw aanvraag begint alle voorwaarden en documenten goed door. In de subsidieregeling en -toelichting vindt u meer uitgebreide informatie. Deze kunt u bovenaan deze pagina downloaden.

Randvoorwaarden

  1. De projecten zijn gericht op de journalistieke sector en de onderzoeksjournalistiek in het bijzonder.
  2. De aanvrager heeft aantoonbaar ervaring met vergelijkbare projecten.
  3. De aanvrager berekent maximaal 25% van de cursuskosten door aan een deelnemer, waarbij het overige deel wordt geacht betaald te worden uit de subsidie.

 

Inhoudelijke criteria

  • Uitvoerbaarheid
  • Samenwerking
  • Transparantie
  • Vernieuwing
  • Impact
  • Duurzaamheid van programma(‘s)

Veelgestelde vragen

Alle initiatieven gericht op de ontwikkeling van talent in de onderzoeksjournalistiek; door coaching, training of ondersteuning van individuele journalisten of specifieke doelgroepen.

De kans is inderdaad aanwezig dat het budget volledig op gaat aan de deelnemers van de regeling uit 2019. Pas als na toewijzing van de subsidies aan deze groep het subsidieplafond nog niet is bereikt, beslist het Stimuleringsfonds op de overige aanvragen. Maar om daar kans op te maken, is het noodzakelijk een aanvraag te doen voor de sluitingsdag van de aanvraagperiode (8 november). Wij kunnen nu niet inschatten hoe groot de kans is dat er budget beschikbaar blijft.

Het Stimuleringsfonds hanteert een brede definitie, om op die manier een diversiteit aan aanvragen te faciliteren. Dat betekent niet dat alle journalistiek zonder meer onder deze term valt. Het ijkpunt dat het Stimuleringsfonds hanteert is de definitie van Henri Beunders (onderzoek DSP-groep). Voor een inbedding daarvan verwijzen we ook naar de toelichting die Nel Ruigrok heeft gegeven, mede naar aanleiding van een gesprek hierover met het werkveld. In de kern komt het neer op kritisch en diepgravend journalistiek onderzoek, dat wordt uitgevoerd op basis van een onafhankelijk geformuleerde onderzoeksvraag en met toepassing van specifiek onderzoeksjournalistieke methoden; dat beoogt feiten en verbanden bloot te leggen die apart of in hun samenhang nog niet zichtbaar waren; en waarbij een zeker algemeen maatschappelijk belang in het geding is.

Deze regeling richt zich op bedrijven en organisaties uit de journalistieke sector, niet op individuele journalisten. Indirect kunnen journalisten hiervan natuurlijk wel profiteren, door zich aan te melden voor een van de trainingen of cursussen die op grond van de regeling zullen worden aangeboden. Daarnaast biedt het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten aparte regelingen aan die wel gericht zijn op expertisebevordering van individuele journalisten. Zie daarvoor www.fondsbjp.nl.

De journalistiek is een vrij beroep, dus hoe bepaal je wie er tot de journalistieke sector behoort? Bij aanvragen richten we ons op organisaties en bedrijven met een missie in het bedrijven en het bevorderen van de journalistiek. Daarbinnen vallen zowel organisaties en bedrijven met een kerntaak in de nieuwsgaring als organisaties met andere aan journalistiek gerelateerde activiteiten. De regeling is niet bedoeld voor onderwijsinstellingen.

Hoewel het in eerste instantie om een pilotregeling gaat, is deze subsidie bedoeld voor structurele initiatieven. Vandaar ook dat ‘duurzaamheid van programma(‘s)’ een van de aandachtspunten is waarop de beoordeling plaatsvindt.

We snappen dat er geld nodig is om een initiatief van de grond te krijgen. Vandaar dat 50% van de toegekende subsidie direct wordt uitgekeerd bij de start van het project. De andere helft wordt – mits aan alle afspraken is voldaan – uitgekeerd aan het einde ervan. Kijk naar de regeling voor de details hiervoor.

Natuurlijk mag het eigen personeel deelnemen aan een training, maar subsidie wordt alleen toegekend als ook deelnemers van buiten de eigen organisatie of achterban toegang tot de activiteiten hebben – en er baat bij hebben.

Allereerst controleren we of aanvragen compleet zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvang je hierover bericht. Vervolgens beoordelen we of aanvragen voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Mocht dit het geval zijn, dan vindt er – eventueel na een gesprek met de aanvrager – een beoordeling aan de hand van bovengenoemde inhoudelijke criteria plaats. Dit leidt tot een advies en rangschikking die naar het bestuur van het Stimuleringsfonds wordt doorgestuurd. Het bestuur besluit vervolgens tot toewijzing dan wel afwijzing.

Heb je nog vragen over de regeling talentontwikkeling? Neem contact met ons op via +31 70 361 7111 of gebruik onderstaand formulier.