Subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2019

Subsidie voor de ontwikkeling van onderzoeksredacties verspreid over Nederland

kaleidico-26MJGnCM0Wc-unsplash

De subsidieregeling Onderzoeksjournalistiek staat in het teken van het structureel vergroten van de controle van de macht vanuit een maatschappelijk belang. Het is bestemd voor de oprichting en uitbreiding van onderzoeksredacties in Nederland. Binnen deze regeling is er een voorkeur voor regionale en lokale projecten: 75% van de subsidie verdelen we onder deze projecten. 25% van de subsidie zal gaan naar landelijk georiënteerde projecten.

 

Let op: de regeling is gesloten, er kunnen geen aanvragen meer ingediend worden. 

HIER GEVEN WE SUBSIDIE VOOR

Binnen deze regeling subsidiëren we arbeidsplaatsen. De subsidie is er voor onderzoeksjournalisten, maar ook andere professionals die van belang zijn op een moderne onderzoeksredactie. Dit kunnen bijvoorbeeld ook developers, vormgevers, datajournalisten en marketeers zijn. We moedigen je aan creatief te zijn in het samenstellen van een multidisciplinair team.

 

Hoeveel we bijdragen
In totaal is er 2,8 miljoen euro aan subsidie te verdelen. Voor projecten is er tijdens de looptijd van het project 255.000 euro beschikbaar voor onvoorziene kosten. Het maximale subsidiebedrag per project is 200.000 euro. Het bedrag dat we per voltijds arbeidsplaats bijdragen aan het salaris is maximaal 3.500 euro per maand. Let op: dit is een bijdrage, geen volledig salaris.

Het is ook mogelijk om werknemers die al in dienst zijn in te zetten voor een nieuw te vormen onderzoeksredactie. Voor de arbeidsplaatsen die hierdoor ontstaan geldt dat er maximaal 1.750 euro per maand (50% van 3.500) wordt bijgedragen aan het salaris.

BELANGRIJKE DATA EN DOCUMENTEN

Subsidie aanvragen kan van 15 augustus tot en met 15 september 2019. We raden aan om voorafgaand aan uw aanvraag de volledige regeling en de toelichting zorgvuldig door te lezen.

Belangrijke documenten
Tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2019 (PDF)
Toelichting op subsidieregeling (PDF)

DE BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN

Definitie
We hanteren een ruime definitie van het begrip onderzoeksjournalistiek.

Intentie
De intentie van deze regeling is om organisaties en redacties verder te helpen ontwikkelen. De focus ligt daarmee niet op productie van artikelen maar op de organisatie en werkwijze van het team.

Arbeidsplaatsen
Binnen deze regeling subsidiëren we arbeidsplaatsen. Niet alleen voor journalisten, maar voor iedereen die bijdraagt aan een succesvol journalistiek team en product, zoals bijvoorbeeld developers, vormgevers, datajournalisten en marketeers.

Project management
We hechten groot belang aan gedegen project management en een team dat goede doelstellingen kan opstellen, kan meten in hoeverre deze behaald worden en op basis hiervan beslissingen maakt. Essentieel hierbij is dat een gebruiker centraal staat.

Regio
In de regio is de behoefte aan onderzoeksjournalistiek het grootst. Daarom gaat 75% van het subsidiegeld naar projecten die zich richten op regionale onderzoeksjournalistiek.

Klein vs. groot
Deze subsidieregeling is ook voor kleine journalistieke organisaties bestemd. Redacties van 2 of 20 journalisten, maken allebei evenveel kans.

Samenwerking
We juichen samenwerking toe, tussen grote en kleine mediapartijen, landelijk en regionaal. Maar ook met bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen.

Freelancers
Journalisten kunnen als zelfstandige aan de slag op een onderzoeksredactie van een mediapartij, maar kunnen zich ook verenigen in een collectief om als redactie een aanvraag in te dienen.

3500,- vs 1750,-
Het maximale bedrag dat we per voltijd arbeidsplaats bijdragen aan het salaris is 3.500 euro per maand. Aan arbeidsplaatsen die ontstaan doordat journalisten doorschuiven naar een nieuwe onderzoeksredactie, geldt dat maximaal de helft hiervan (dus 1.750 euro per maand) wordt bijgedragen aan het salaris van deze journalist.

Onderlinge uitwisseling
Via deze regeling werken meer dan 20 teams aan het uitvoeren van een onderzoeksjournalistieke missie. We moedigen het van harte aan dat deze teams lessen uitwisselen en samen optrekken. Dat doen we online door Slack te gebruiken en offline door elke 8 weken een avond een mooie ruimte in Utrecht te huren waar we elkaar als groep kunnen ontmoeten.

Werken in sprints
We werken in sprints van 8 weken, waarbij we elke 8 weken samen komen met de projecten om de doelstellingen voor de komende periode te overleggen en te evalueren.

DEZE VOORWAARDEN EN CRITERIA SPELEN EEN ROL BIJ DE BEOORDELING

Aanvragen dienen aan deze randvoorwaarden te voldoen. Vervolgens worden ze beoordeeld op onderstaande inhoudelijke criteria. We benadrukken graag dat daarbinnen alle ruimte is voor creativiteit en verrassende initiatieven.

Randvoorwaarden

  1. Het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen is onderdeel van een project dat gericht is op het structureel verbeteren van de onderzoeksjournalistiek in Nederland
  2. Een senior lid binnen de organisatie leidt het project en is hierbij doorlopend betrokken. Deze persoon verklaart zich bereid om elke 8 weken de doelstellingen te overleggen en in samenspraak met het team van het Stimuleringsfonds te evalueren.

Inhoudelijke criteria

  • Team: geeft de samenstelling van het uitvoerend team het vertrouwen dat het project op een adequate manier zal worden uitgevoerd.
  • Samenwerking: op welke wijze heeft het project (een nieuwe) samenwerking als beoogd doel en in welke mate betekent dit een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines, professies en partijen;
  • Impact: hoe substantieel is de mogelijke maatschappelijke impact van het project en in hoeverre is er sprake van een gedegen strategie om de juiste mensen te bereiken;
  • Duurzaamheid: in hoeverre kan het project zelfvoorzienend worden voortgezet na het subsidietraject;
  • Vernieuwing: in hoeverre is het project aanvullend op bestaande activiteiten en structuren op het terrein van onderzoeksjournalistiek;

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat bedoelen jullie met onderzoeksjournalistiek?
Het Stimuleringsfonds hanteert een relatief brede definitie, om op die manier een diversiteit aan aanvragen te faciliteren. Dat betekent niet dat alle journalistiek zonder meer onder deze term valt. Het ijkpunt dat het Stimuleringsfonds hanteert is de definitie van Henri Beunders (onderzoek DSP-groep). Voor een inbedding daarvan verwijzen we ook naar de toelichting die Nel Ruigrok heeft gegeven, mede naar aanleiding van een gesprek hierover met het werkveld.
Geldt de regeling ook voor eenmalige projecten?
Nee, deze subsidie is bedoeld voor nieuwe structuren. Voor wie een enkel onderzoek of thema wilt onderzoeken, verwijzen we graag naar het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
Wat bedoelen jullie met regio en lokaal?
Binnen de regeling is bepaald dat 75% van de beschikbare subsidiegelden ten goede komt aan regionale en lokale onderzoeksjournalistiek. Vaak wordt de regio gezien als het deel van Nederland dat buiten de Randstad of buiten de grote steden ligt. Het Stimuleringsfonds hanteert een definitie die uitgaat van een niet-landelijk aaneengesloten geografisch gebied met een bepaalde taalkundige, culturele, demografische of institutionele samenhang. Regionaal en lokaal gerichte onderzoeksjournalistiek bedient het publiek binnen zo’n eenheid. Dat neemt niet weg dat de impact van journalistiek onderzoek uiteindelijk landelijk kan zijn.
Kan ik als zelfstandig journalist meedoen?
We zoeken naar teams die vanuit een onderzoeksjournalistieke missie een hoeveelheid aan onderwerpen bestrijken. Als je je verenigt met een aantal andere slimme mensen en een redactie wilt oprichten is dit zeker mogelijk. Het is natuurlijk ook mogelijk om je aan te sluiten bij een onderzoeksredactie van een bestaande mediapartij, zeker aangezien een aantal van hen ook nieuwe krachten zullen zoeken.
Stellen jullie eisen aan de verhouding tussen journalisten en niet-journalisten in een redactie?
Dit is zeer afhankelijk van de exacte doelstelling, strategie en inhoud van een redactie. We nodigen teams uit om verschillende perspectieven en kennis te verenigen en multidisciplinair te werken. Hoe een team er dan uitziet en hoe deze samenwerkt, is aan de aanvrager.
Wat verstaan jullie onder duurzaamheid?
Hier bedoelen we de mate waarmee een project zelfstandig kan worden voortgezet in de toekomst. In hoeverre heeft een team al middelen, dan wel heeft ze zicht op andere inkomsten, waardoor een project weerbaarder wordt en langer bestaat.
Moet vooraf bekend zijn met welke mensen ik een team ga vormen?
Het team is een van de criteria waarop we aanvragen scoren. We kijken naar hoe het team is opgebouwd, uit wat voor rollen het bestaat en hoe mensen samenwerken. We vragen om vooraf een helder idee te formuleren van welke teamrollen er nodig worden geacht voor het succesvol vervullen van de missie van de redactie en deze te beschrijven (en te begroten). De gesprekken na de aanvraag dienen om het beeld van het team aan te scherpen.
Wat is de procedure op basis waarvan mijn aanvraag wordt beoordeeld?
Allereerst checken we of aanvragen compleet zijn. Mocht dit niet zo zijn dan ontvang je hiervan bericht. Vervolgens beoordelen we of aanvragen voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Mocht dit niet het geval zijn, dan wijzen we de aanvraag af op randvoorwaarden. De rest beoordelen we als bureau op basis van de 5 inhoudelijke criteria.Wanneer aanvragen verdere vragen behoeven, nodigen we teams uit op gesprek. Na deze gesprekken scherpt het bureau scores aan en geeft het bureau een advies aan het bestuur van het Fonds. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en het advies en besluit vervolgens tot toewijzing dan wel afwijzing.
Hoeveel haast moet ik maken als mijn aanvraag wordt gehonoreerd?
Het programma en de subsidie gaat 1 januari van start. De praktijk leert dat het aannemen van mensen vaak langer duurt dan verwacht. Het team rond krijgen in zo’n korte tijd zorgt bij dit soort trajecten voor vertraging. Een team formeren is überhaupt geen sinecure, dus des te eerder daarmee begonnen wordt des te beter.

BESPREEK JE PLAN MET HET FONDS

Nog vragen over de regeling? Neem contact met ons op via 070 361 71 11 of info@svdj.nl . Wil je je plan uitgebreider bespreken met het Stimuleringsfonds, dan kun je het beste een belafspraak inplannen. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier.