Regeling

Onderzoeksjournalistiek

Regeling

De afgelopen decennia is in wisselend maar gestaag tempo de onderzoeksjournalistiek gemarginaliseerd, met name op regionaal en lokaal niveau, terwijl steeds meer overheidsverantwoordelijkheden gedecentraliseerd worden en bij de lokale politiek zijn komen te liggen. Het gevolg? Met name buiten de steden worden gemeentes, instanties en bedrijven niet langer op de huid gezeten door journalisten en missen burgers kritische informatie over hun directe omgeving. De subsidieregeling onderzoeksjournalistiek wil bijdragen aan het herstel van de infrastructuur van onderzoeksjournalistiek in Nederland en richt zich daarbij specifiek op de regio.

De regeling is bestemd voor de oprichting en uitbreiding van organisaties en redacties die de onderzoeksjournalistiek in Nederland versterken. Naast subsidie voor arbeidsplaatsen bieden we gerichte begeleiding, trainingen en stimuleren we kennisdeling en samenwerking. Binnen de regeling is er een voorkeur voor regionale en lokale initiatieven en projecten.

Voor wie is de subsidie bedoeld?
De subsidie kan worden aangevraagd worden door lokale, regionale of landelijke media en organisaties die een bijdrage leveren aan het onderzoeksjournalistieke veld, een onderzoeksredactie willen opzetten of hun huidige onderzoeksredactie willen uitbreiden. De subsidie is bedoeld als bijdrage aan nieuwe arbeidsplaatsen.

Aanvraagperiode
Najaar 2021
Aanvraagbedrag
€ 0 – € 150.000
Startdatum van de projecten is 1 januari 2021. Totale subsidieplafond voor de aanvraagronde in 2020 is €2,5 miljoen.

Subsidieplafond

Hoeveel en waarvoor is er subsidie beschikbaar?

Momenteel is deze regeling gesloten. Voor een overzicht van alle deelnemende projecten in 2021 kijk hier.

Voor 2021 is er in totaal 2,5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. 2,27 miljoen hiervan is beschikbaar als directe subsidie waarmee wordt bijgedragen aan arbeidsplaatsen. € 227.000 is gereserveerd voor kosten die gemaakt worden tijdens de looptijd van de projecten. Aan deze € 227.000 geven we invulling door gehonoreerde projecten 10% uit te keren boven op het bedrag dat zij aanvragen.

Het maximale subsidiebedrag dat per project aangevraagd kan worden is € 150.000. Het bedrag dat we per voltijds arbeidsplaats bijdragen aan het salaris is maximaal € 3.500 euro per maand. Voor freelancers geldt een maximaal uurtarief van € 36 p/u, met een maximum van € 42.000 per jaar.

Let op: de subsidie is bedoeld als een bijdrage, geen volledig salaris. De aanvrager draagt zorg voor een passende beloning van hun medewerkers. Het Stimuleringsfonds vraagt daarom aanvragers de Fair Practice Code te lezen en volgen.

Het is ook mogelijk om werknemers die al in dienst zijn in te zetten op de onderzoeksredacties. In dat geval kan met de subsidie vervanging van deze werknemers worden vergoed. In dat geval dragen we maximaal € 1.750 euro per maand (50% van 3.500) bij, volgens een matchingsprincipe. Voor freelancers geldt hiervoor een uurtarief van € 36 p/u, met een maximum van € 21.000 per jaar.

 

Voorwaarden en beoordeling

Hoe worden aanvragen beoordeeld?
Binnengekomen aanvragen worden eerst beoordeeld op twee randvoorwaarden. Wanneer hieraan wordt voldaan, scoort een expertcommissie aanvragen op de onderstaande vijf inhoudelijke criteria. Op basis van het advies van deze commissie, besluit het Stimuleringsfonds welke aanvragen worden gehonoreerd.

Randvoorwaarden

 • Het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen is onderdeel van een project dat gericht is op het structureel verbeteren van de onderzoeksjournalistiek in Nederland
 • Een senior lid binnen de organisatie leidt het project en is hierbij doorlopend betrokken.

 

Inhoudelijke criteria

 • Team: in hoeverre is er sprake van een ervaren team met de benodigde kennis en disciplines om het project goed uit te kunnen voeren.
 • Duurzaamheid: in hoeverre kan het project zelfvoorzienend worden voortgezet na het subsidietraject en wordt er blijvende waarde en kennis gecreëerd.
 • Samenwerking: op welke wijze heeft het project (een nieuwe) samenwerking als beoogd doel en in welke mate betekent dit een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines, professies en partijen.
 • Publiek belang en impact: in welke mate is het project van belang en urgent voor het publiek, en in hoeverre is er een sprake van een gedegen strategie om dit publiek te bereiken.
 • Vernieuwing: in hoeverre is het project aanvullend op bestaande activiteiten en structuren op het terrein van onderzoeksjournalistiek; in hoeverre is er sprake van reflectie op de eigen organisatie en bereidheid om te vernieuwen waar nodig.

Deelname subsidieprogramma

Wat houdt deelname aan het programma in?
We gaan uit van een open samenwerking en werkrelatie tussen deelnemende projecten onderling en met ons als fonds. We verwachten commitment, openheid en eerlijkheid; u mag van ons hetzelfde verwachten. Samen zoeken we naar duurzame manieren om onderzoeksjournalistiek te bedrijven en verkennen we met deze pilot of en hoe subsidie voor onderzoeksjournalistiek structureel ingezet zou kunnen worden.

Naast het verlenen van subsidie, zetten we actief in op het aanreiken van coaching en kennis, hetgeen we zoveel mogelijk afstemmen op de behoefte van deelnemers.

We vragen deelnemers om hun doelstellingen, resultaten en lessen te delen en in samenspraak met het team van het Stimuleringsfonds de voortgang van het project te evalueren. Deze data en inzichten dragen tevens bij aan het onderzoek dat het Stimuleringsfonds doet naar de effectiviteit van de subsidieregeling en het onderzoeksjournalistiek veld in zijn geheel.

Informatie voor deelnemende projecten

Alle belangrijke documenten die je nodig hebt als deelnemend project aan de regeling Onderzoeksjournalistiek 2020-2021 vindt u hiernaast als download. U kunt hier de volgende zaken downloaden: de regeling, nadere toelichting op de regeling, informatie over het financieel verslag, formats voor het inhoudelijk en financieel verslag, het evaluatie- en dataformulier en het controleprotocol.

Veelgestelde vragen

Nee, de subsidie is bedoeld voor het structureel verbeteren van de onderzoeksjournalistiek in Nederland. In uw aanvraag moet u daarom kunnen laten zien dat het project een langdurige bijdrage levert aan uw organisatie. Zoekt u financiële steun voor één specifiek onderzoek dan raden we u aan om het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten te raadplegen.

Als u zich verenigt met andere freelancers en daarmee een redactie opricht is dit mogelijk. Maar u kunt alleen met een rechtspersoon een aanvraag indienen en dus niet als eenmanszaak.

Bovenop de subsidie voor arbeidskosten krijgt ieder project 10% van het toegekende bedrag extra, te besteden aan kosten die essentieel zijn voor het onderzoek of voor de ontwikkeling van het team. Denk hierbij aan bijkomende investeringen in opleidingen, het tijdelijk invliegen van bepaalde specifieke arbeidskrachten, of de aanschaf van bepaalde producten, diensten of tools die tijdens een project van toegevoegde waarde worden geacht.

Deze subsidie is expliciet niet bedoeld voor de aanschaf van hardware (laptops, telefoons, microfoons etc.), vaste huur van bedrijfsruimtes, inrichting van genoemde bedrijfsruimtes, reguliere reiskosten of eten en drinken.

Enkele voorbeelden waar de subsidie wel en niet aan besteed mag worden:

Wel:

 • Cursussen, opleidingen, trainingen en begeleiding van journalisten.
 • Aanschaf van techniek die essentieel is om het onderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld meetapparaten om zelf metingen uit te kunnen voeren, maar doe dit wel zo duurzaam mogelijk.
 • Inhuur van tijdelijke arbeidskrachten, bijvoorbeeld een wob- of dataspecialist.
 • Een abonnement op journalistieke diensten die essentieel zijn voor jullie onderzoek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Publeaks, datavisualisatie etc.
 • Zaalhuur op incidentele basis, bijvoorbeeld voor een bijeenkomst waar je met diverse samenwerkingspartners overleg pleegt over het onderzoek of je onderzoek presenteert aan betrokkenen/jullie publiek.
 • Eten & drinken op incidentele basis voor een evenement wat je organiseert ten behoeve van een onderzoek.

Niet:

 • Dagelijkse reiskosten van een journalist naar de redactie
 • Aanschaf van techniek die bij de reguliere werkzaamheden van de organisatie horen. Denk hierbij aan laptops, microfoons, camera’s, mengpanelen etc.
 • Abonnementen op media als onderdeel van algemene kennisvergaring.
 • Huur voor een vaste werkplek; op regelmatig basis gehuurde zaalhuur/werkplekken kunnen niet opgevoerd worden onder deze subsidie.
 • Losse lunch- en dinerbonnetjes van afspraken met partners, collega’s of geïnterviewden.

Binnen de regeling is bepaald dat 75% van de beschikbare subsidiegelden ten goede komt aan regionale en lokale onderzoeksjournalistiek. Het Stimuleringsfonds hanteert een definitie die uitgaat van een niet-landelijk aaneengesloten geografisch gebied met een bepaalde taalkundige, culturele, demografische of institutionele samenhang. Regionaal en lokaal gerichte onderzoeksjournalistiek bedient het publiek binnen zo’n eenheid. Dat neemt niet weg dat de impact van journalistiek onderzoek uiteindelijk landelijk kan zijn.

Nee, maar we willen alle aanvragers stimuleren een redactiestatuut te formuleren, mochten zij dit nog niet hebben. Het geeft ons inzicht in de mate van onafhankelijkheid van de redactie en de vrijheid die zij hebben om zelf te bepalen wat ze gaan onderzoeken. Kijk voor meer informatie over redactiestatuten op de site van de NVJ.

Nog vragen over de regeling onderzoeksjournalistiek? Neem contact met ons op via +31 70 361 7111 of onderzoeksjournalistiek@svdj.nl.