Sponsoring

De sponsorregeling is bestemd voor organisaties die een kortstondig project willen uitvoeren op het gebied van de journalistiek.

Per kalenderjaar zijn er twee rondes ingesteld (per 1 januari en per 1 juli). In elk van deze rondes is een sponsorbudget van € 25.000,- beschikbaar.

Het Stimuleringsfonds kan een sponsorbijdrage verstrekken voor projecten die verband houden met tenminste een van de volgende zaken:

  1. Het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.
  2. Grondrecht van uitingsvrijheid.

U dient in uw verzoek te motiveren dat uw project aan één van deze criteria voldoet.

Het uitgangspunt is dat het om projecten met een kortstondig karakter gaat, zoals discussiebijeenkomsten, eenmalige uitgaven, e.d. die niet tot de reguliere bedrijfsuitoefening van de organisatie behoren en die in het lopende jaar plaatsvinden. Vanaf 2014 is het niet langer mogelijk een sponsorbijdrage voor een onderzoek aan te vragen.

Aanvragen

Sponsorverzoeken kunnen uitsluitend via deze website worden ingediend. Per kalenderjaar kan een organisatie slechts eenmaal een sponsorbijdrage ontvangen van het fonds. Verder kan voor dezelfde activiteit slechts één keer in de drie jaar een bijdrage worden gevraagd.

Financieel

Een sponsorbijdrage bedraagt ten hoogste € 5.000,–. De aanvrager dient een duidelijke projectbegroting bij het verzoek te sluiten en tenminste de helft van de begrote kosten zelf te financieren (matchingprincipe).

Tegenprestatie

De aanvrager geeft in de aanvraag aan welke tegenprestatie geleverd wordt voor de sponsoring. Deze tegenprestatie bestaat er in ieder geval uit dat de organisatie in de uitingen die op het project betrekking hebben de naam en het logo van het fonds opneemt met daarbij de mededeling dat het project mede mogelijk is gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Besluit

Het bestuur neemt in de eerstvolgende vergadering na indiening van het verzoek een besluit over toewijzing.

Indienen van een digitaal verzoek

Stap 1: Projectomschrijving opstellen;
Stap 2: Projectbegroting opstellen;
Stap 3: Recent bankafschrift;
Stap 4: Indienen verzoek via onderstaande knop.

Per kalenderjaar kan een organisatie slechts éénmaal een sponsorbijdrage ontvangen.