Regeling talentontwikkeling onderzoeksjournalistiek

Photo by Helloquence on Unsplash

Subsidie voor initiatieven gericht op het ontwikkelen van talent ter bevordering van onderzoeksjournalistiek

Om de kwaliteit van de onderzoeksjournalistiek in Nederland op niveau te houden en meer journalisten de kans te bieden zich te bekwamen in dit specifieke deel van het vak, richten we ons op media-organisaties die hun expertise op dit vlak verder willen delen. Dus: heb je ervaring met journalistieke trainingen en zie je mogelijkheden om de Nederlandse onderzoeksjournalistiek daarmee vooruit te helpen, dan nodigen we je uit een aanvraag voor subsidie te doen.

LET OP: het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de regeling Talentontwikkeling. Aanvragen konden ingediend worden van 17 juli tot en met 25 augustus 2019. 

HIER GEVEN WE SUBSIDIE VOOR

De subsidie is er voor in Nederland actieve organisaties en bedrijven met een missie in de journalistieke sector die aantoonbaar ervaring hebben met het soort activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. De ondersteuning is bedoeld voor het ontwikkelen van talent op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van coaching, scholing of training. In totaal is er een bedrag van 275.000 euro beschikbaar binnen deze regeling. Hiervan is 200.000 euro bedoeld voor het opzetten en ontwikkelen van de initiatieven. Per project kan tot maximaal 50.000 euro worden aangevraagd. De overige 75.000 euro is beschikbaar voor het vergoeden van de cursuskosten van de deelnemers. Per deelnemer wordt tot maximaal 750 euro vergoed en 25% van de totale cursuskosten dient doorberekend te worden aan de cursist zelf.

Let wel: onderwijsinstellingen kunnen geen aanspraak maken op deze regeling. Voor subsidie komen alleen activiteiten met een niet-commercieel karakter in aanmerking.

DEZE VOORWAARDEN EN AANDACHTSPUNTEN SPELEN EEN ROL BIJ DE BEOORDELING

Aanvragen dienen in de eerste plaats aan de randvoorwaarden te voldoen. Vervolgens worden ze beoordeeld op de hieronder genoemde inhoudelijk criteria. We benadrukken graag dat daarbinnen alle ruimte is voor creativiteit en verrassende initiatieven.

Randvoorwaarden

  1. De projecten zijn gericht op de journalistieke sector en de onderzoeksjournalistiek in het bijzonder.
  2. De aanvrager heeft aantoonbaar ervaring met vergelijkbare projecten.
  3. De aanvrager berekent maximaal 25% van de cursuskosten door aan een deelnemer, waarbij het overige deel wordt geacht betaald te worden uit de subsidie.

Inhoudelijke criteria

  • Uitvoerbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Samenwerking
  • Transparantie
  • Vernieuwing
  • Impact

Download hieronder de volledige regeling en toelichting voor een uitgebreide omschrijving van voorwaarden en criteria.

BELANGRIJKE DATA EN DOCUMENTEN

Subsidie aanvragen kan van 17 juli tot en met 25 augustus 2019. Gesprekken met potentiële kandidaten voor deze regeling vinden plaats op 4 en 5 september 2019 in Den Haag – houd deze data dus vrij. Halverwege september wordt bekendgemaakt welke projecten subsidie krijgen en vanaf 1 oktober 2019 kunnen starten. We raden aan om voorafgaand aan je aanvraag de volledige regeling en de toelichting zorgvuldig door te lezen.

De regeling is in beginsel bedoeld voor één jaar. In de loop van 2020 wordt bekend of deze pilot wordt omgezet in een structurele subsidieregeling.

Belangrijke documenten
Tijdelijke subsidieregeling Talentontwikkeling (PDF)
Toelichting op subsidieregeling (PDF)

BESPREEK JE PLAN MET HET FONDS

Je kunt je plan met het Stimuleringsfonds bespreken voordat je een aanvraag indient. Bart Brouwers, die de regeling begeleidt, is beschikbaar voor toelichting en de beantwoording van specifieke vragen. Hiervoor kun je een belafspraak aanvragen op onderstaande wijze:

Belafspraak
Om een belafspraak aan te vragen kun je mailen naar info@svdj.nl met in de titel: ‘Belafspraak Regeling Talentontwikkeling’. Beschrijf in je aanvraag kort wat je wilt bespreken of waar je vragen over hebt, je naam, bedrijf en telefoonnummer. Dan neemt Bart Brouwers op korte termijn telefonisch contact met je op.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat bedoelen jullie precies met onderzoeksjournalistiek?
In het pilotjaar van deze regeling hanteert het Stimuleringsfonds een brede definitie, om op die manier een diversiteit aan aanvragen te faciliteren. Dat betekent niet dat alle journalistiek zonder meer onder deze term valt. Het ijkpunt dat het Stimuleringsfonds hanteert is de definitie van Henri Beunders (onderzoek DSP-groep). Voor een inbedding daarvan verwijzen we ook naar de toelichting die Nel Ruigrok heeft gegeven, mede naar aanleiding van een gesprek hierover met het werkveld. In de kern komt het neer op kritisch en diepgravend journalistiek onderzoek, dat wordt uitgevoerd op basis van een onafhankelijk geformuleerde onderzoeksvraag en met toepassing van specifiek onderzoeksjournalistieke methoden; dat beoogt feiten en verbanden bloot te leggen die apart of in hun samenhang nog niet zichtbaar waren; en waarbij een zeker algemeen maatschappelijk belang in het geding is.

Kan ik als zelfstandig journalist een aanvraag doen?
Deze regeling richt zich op bedrijven en organisaties uit de journalistieke sector, niet op individuele journalisten. Indirect kunnen journalisten hiervan natuurlijk wel profiteren, door zich aan te melden voor een van de trainingen of cursussen die op grond van de regeling zullen worden aangeboden. Daarnaast biedt het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten aparte regelingen aan die wel gericht zijn op expertisebevordering van individuele journalisten. Zie daarvoor www.fondsbjp.nl.

Wie behoort er tot de journalistieke sector?
De journalistiek is een vrij beroep, dus hoe bepaal je wie er tot de journalistieke sector behoort? Bij aanvragen richten we ons op organisaties en bedrijven met een missie in het bedrijven en het bevorderen van de journalistiek. Daarbinnen vallen zowel organisaties en bedrijven met een kerntaak in de nieuwsgaring als organisaties met andere aan journalistiek gerelateerde activiteiten. De regeling is niet bedoeld voor onderwijsinstellingen.

Geldt de regeling ook voor eenmalige projecten?
Hoewel het in eerste instantie om een pilotjaar gaat, is deze subsidie bedoeld voor structurele initiatieven. Vandaar ook dat ‘duurzaamheid’ een van de aandachtspunten is waarop de beoordeling plaatsvindt.

Wanneer kan ik mijn geld verwachten?
We snappen dat er geld nodig is om een initiatief van de grond te krijgen. Vandaar dat 50% van de toegekende subsidie direct wordt uitgekeerd bij de start van het project. De andere helft wordt – mits aan alle afspraken is voldaan – uitgekeerd aan het einde ervan. Op basis van het werkelijke aantal opgeleide cursisten kan nog een extra vergoeding plaatsvinden. Kijk naar de regeling voor de details hiervoor.

Is subsidie afhankelijk van het aantal cursisten?
De hoofdsubsidie is niet gerelateerd aan aantallen cursisten, omdat het vaak lastig is deze aantallen vooraf in te schatten. Wel kan er na afloop van de training of cursus een extra bedrag beschikbaar komen op basis van het aantal daadwerkelijk opgeleide journalisten.

Wat verstaan jullie onder talentontwikkeling?
Alle initiatieven gericht op de ontwikkeling van talent in de onderzoeksjournalistiek; door coaching, training of ondersteuning van individuele journalisten of specifieke doelgroepen.

Mag ik een cursus aanbieden voor mijn eigen personeel of collega’s?
Natuurlijk mag het eigen personeel deelnemen aan een training, maar subsidie wordt alleen toegekend als ook deelnemers van buiten de eigen organisatie of achterban toegang tot de activiteiten hebben – en er baat bij hebben.

Wat is de procedure op basis waarvan mijn aanvraag wordt beoordeeld?
Allereerst controleren we of aanvragen compleet zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvang je hierover bericht. Vervolgens beoordelen we of aanvragen voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Mocht dit het geval zijn, dan vindt er – eventueel na een gesprek met de aanvrager – een beoordeling aan de hand van bovengenoemde inhoudelijke criteria plaats. Dit leidt tot een advies en rangschikking die naar het bestuur van het Stimuleringsfonds wordt doorgestuurd. Het bestuur besluit vervolgens tot toewijzing dan wel afwijzing.

Nog vragen over de regeling?
Neem contact met ons op via 070 361 71 11 of info@svdj.nl