Vrouw met telefoon

NU.nl blijft grootste online nieuwsmerk

NU.nl blijft met een bereik van 7 miljoen gebruikers het grootste Nederlandse online nieuwsplatform. De ‘grote vier’ bestaan verder uit NOS, AD en Telegraaf. Bij alle nieuwsmerken is de smartphone het meest dominante platform. Google, Facebook en YouTube zijn de grootste online merken met een bereik van ruim 11 miljoen.

Google-logo van lego

Hoe dominant zijn Google en Facebook?

De grootste online merken in Nederland – in termen van bereik – zijn Google en Facebook, zelfs als je submerken als YouTube en WhatsApp niet meerekent. De helft van de bereiks-top 20 bestaat uit de twee Amerikaanse online-giganten en hun dochterondernemingen. Heel ver daaronder staat het eerste Nederlandse merk: Marktplaats. NU.nl is het Nederlandse nieuwsmerk met het grootste bereik.

mengpaneel

Regionale omroep scoort vooral buiten de Randstad

Radio is de bakermat van de regionale omroep, maar de publieke belangstelling voor het medium loopt langzaam maar zeker terug. Televisie blijft populair, online groeit. In de gebieden buiten de Randstad is de regionale omroep -radio én televisie- aanzienlijk populairder dan in het westen van het land.